Gwahanol fathau o Covid-19

Gall pobl dioddef Covid-19 am wahanol amser:

Mae’r termau isod yn ddisgrifio a ddiffinio effeithiau COVID-19 ar wahanol adegau or haint. Caiff y diffiniadau hyn eu hadolygu’n barhaus wrth i dystiolaeth ddod i’r amlwg ac rydym yn dechrau deall mwy am effeithiau hirdymor COVID-19.

Arwyddion a symptomau COVID-19  hyd at 4 wythnos

Mae COVID-19 yn cyflwyno amrywiaeth o symptomau o ddifrifoldeb amrywiol.
Mi fydd rhai bobl sydd wedi’u heintio ddim yn datblygu symtomau o gwbl.

Symptomau mwy cyffredin yw:

 • Twymyn
 • Peswch newydd a pharhaus
 • Diffyg anadl
 • Blinder
 • Colli archwaeth
 • Anosmia (colli arogl) ac ageusia (colli blas)

Symptomau y gallech eu dioddef gyda COVID, ond gallent hefyd fod yn arwydd o faterion iechyd eraill:

 • Diffyg anadl
 • Blinder
 • Colli archwaeth
 • Poen yn y cyhyrau
 • Llwnc tost
 • Cur pen
 • Tagfeydd trwyn
 • Dolur rhydd
 • Cyfog a chwydu

Gall rhai pobl, yn enwedig pobl hŷn neu pobl ag imiwnedd gwan, brofi symptomau anghyffredin fel deliriwm a gostwng mewn lefel symudedd, heb dwymyn.

Arwyddion a symptomau COVID-19 o 4 wythnos hyd at 12 wythnos.

Gall symptomau amrywio,ond yn gyffredin mae’r broblemau yn gynnwys problemau seiciatrig, poen cyffredinol, blinder, twymyn parhaus, ac gall y haint effeithio ar y systemau canlynol:

 • Cardiofasgwlaidd
 • Anadlol
 • Gastroberfeddol (Stumog)
 • Niwrolegol
 • Cyhyrysgerbydol (esgyrn, cymalau a chyhyrau)
 • Metabolig
 • Arennol (Arennau)
 • Dermatolegol (Croen)
 • Otolaryngolegol (clust, trwyn a gwddf)
 • Systemau (Gwaed) haematolegol ac ymreonomegol (systemau imiwnedd)

Yn ogystal â phroblemau seiciatrig, poen cyffredinol, blinder a thwymyn parhaus.

Mae arwyddion a symptomau sy’n datblygu yn ystod neu ar ôl haint sy’n gyson â COVID-19, yn parhau am fwy na 12 wythnos ac nid ydynt yn cael eu hesbonio gan ddiagnosis amgen.

Mae pobl fel arfer yn profi symptomau lluosog ar un adeg, sy’n gallu amrywio a newid dros amser ac sy’n gallu effeithio ar unrhyw system yn y corff.

I gael rhagor o gyngor sy’n ymwneud â COVID Hir cyfeiriwch at y gwybodaeth ganlynol.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap