Hunangyfeirio

Gallwch gael mynediad at ffisiotherapydd drwy ffonio eich meddygfa. Gall tîm y dderbynfa drefnu apwyntiad gyda Ffisiotherapydd heb fod angen i chi weld eich meddyg teulu yn gyntaf. Mae gennym Ffisiotherapyddion Arbenigol Cyhyrysgerbydol sy’n gweithio yn eich ardal leol.

Mae’r apwyntiadau hyn yn addas os:

  • Oes gennych broblem newydd yr ydych am ei thrafod a’i hasesu
  • Rydych yn chwilio am gyngor a gwybodaeth i’ch helpu i reoli eich problem yn gynnar

Oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus, mae’r rhain yn apwyntiadau rhithwir dros y ffôn neu drwy fideo yn y rhan fwyaf o achosion.

Gallwch hunangyfeirio drwy lenwi’r ffurflen ar-lein isod neu drwy ffonio’r Adran Ffisiotherapi yn uniongyrchol.

Os byddwch yn siarad yn uniongyrchol ag un o’n tîm Gweinyddol, bydd angen iddynt gymryd rhai manylion gennych ac yna eich cyfeirio at yr apwyntiad ymgynghori ffôn nesaf sydd ar gael gydag un o’n Ffisiotherapyddion Cyhyrysgerbydol.

Cynhelir y clinigau rhithwir hyn bob dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener gydag amrywiaeth o apwyntiadau ar gael. Os byddwch yn e-bostio’r ffurflen yn ôl atom, cysylltir â chi naill ai drwy lythyr, neges destun neu alwad ffôn cyn gynted â phosibl i drefnu ymgynghoriad rhithwir.

Eich Opsiynau Hunangyfeirio

Rydym wedi derbyn eich atgyfeiriad ac yn awr rydym am i chi gael y gofal cywir ar yr adeg iawn. Hoffem ddechrau gyda sgwrs sydyn ar y ffôn.

PAM? Mae gennym ychydig o wybodaeth o’ch atgyfeiriad, fodd bynnag, rydym am gadarnhau’r manylion hyn, deall eich safbwynt a chwblhau ychydig o fesurau syml. Byddwn yn gallu nodi’r gwasanaeth cywir i chi a threfnu apwyntiad gyda hyd a lleoliad a fydd yn cwrdd â’ch anghenion.

SUT? Byddwn yn eich ffonio i drefnu hyn o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn eich gwybodaeth. Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 10 diwrnod, ffoniwch ni ar 02920 335717

Pethau i’w hystyried cyn eich sgwrs

Cliciwch yma i weld y Daflen Gwneud Dewisiadau Gyda’n Gilydd.

Rydym wedi cytuno amser, dyddiad a lleoliad ar gyfer eich apwyntiad gyda chi.

Bydd ychydig o baratoi syml ar gyfer yr apwyntiad hwn yn ein helpu i ganolbwyntio ar eich problemau a sicrhau ein bod yn clywed am eich pryderon cyn gynted â phosibl.

CYN

Mae’n helpu i ystyried beth yw eich disgwyliadau o’r ymgynghoriad a beth yw eich blaenoriaethau.

Rydym yn galw hyn, “Beth sy’n bwysig i chi?”.

Mae hyn yn wahanol i bawb.

Er enghraifft, gallai fod yn ymwneud ag un, rhai neu ddim un o’r rhain: lleddfu poen neu stiffrwydd, ateb cwestiynau sydd gennych, tawelu’ch meddwl am bryderon, dychwelyd i weithgareddau blaenorol, rheoli gwaith, dod o hyd i ffyrdd o ymdopi â chyflwr na ellir ei wella, newid ffordd o fyw sydd bellach yn achosi problemau i chi, dychwelyd i gymdeithasu â ffrindiau a theulu.

Mae’r rhestr hon yn hir, felly rydym am i chi ystyried “Beth sy’n bwysig i chi?”.

Mae hwn yn offeryn defnyddiol iawn i’ch helpu: Gofynnwch Dri Chwestiwn.

Gwisgwch yn barod i gael eich archwilio

Gwisgwch ddillad rydych chi’n gyfforddus ynddyn nhw ac sy’n ein galluogi i weld y rhan o’r corff sy’n eich gofidio. Er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i chi ddod â phâr o siorts gyda chi.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.