Beth yw diabetes Math 2?

Diabetes math 2 yw pan na fydd eich pancreas yn cynhyrchu digon o inswlin neu pan na all yr inswlin a gynhyrchir gennych weithio’n iawn. Mae hyn yn achosi i lefelau glwcos yn y gwaed gynyddu i lefel a all arwain at broblemau iechyd hirdymor.

Mae hunanreolaeth yn rhan hanfodol o ofal diabetes Math 2. Mae’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i ddysgu am reolaeth eich diabetes a dod yn fwy cysylltiedig â hynny. Trwy newidiadau i’ch ffordd o fyw, gellir gohirio dechrau diabetes math 2 a hyd yn oed ei atal.

Gwybodaeth Pwysig

P’un a ydych newydd gael diagnosis o ddiabetes math 2  neu wedi cael diagnosis ychydig flynyddoedd yn ôl, isod mae pedwar fideo Ymwybyddiaeth Diabetes a allai fod yn ddefnyddiol i chi ddysgu sut i hunanreoli eich cyflwr:

  • Fideo 1: Beth yw diabetes cyn-diabetes neu fath 2?
  • Fideo 2:  Cyflwyniad i garbohydradau
  • Fideo 3: Cymhwyso’r Canllaw Bwyta’n Iach ar gyfer Diabetes
  • Fideo 4: Hunanofal, Monitro a rheoli

Gwybodaeth Fideo Ategol

Unwaith y byddwch wedi gwylio’r ffilmiau uchod, os hoffech ragor o gymorth i’ch helpu i reoli eich diabetes, mae’r opsiynau canlynol ar gael yng Nghaerdydd a’r Fro, a ddarperir gan Ddietegwyr, i’ch helpu i gymryd mwy o ran yn y gwaith o reoli eich diabetes:

2 awr sesiwn ymwybyddiaeth Diabetes wyneb yn wyneb
Bydd hwn yn darparu cefnogaeth grŵp ac yn ailadrodd y wybodaeth allweddol am reoli eich diabetes sy’n cael ei chynnwys yn y ffilmiau uchod. Mae’n cynnwys trosolwg o ‘Beth yw diabetes?’, rôl carbohydradau a rheoli glwcos yn y gwaed, ynghyd ag egwyddorion diet iach a rheoli pwysau.

X-PERT rhithwir
Mae hon yn rhaglen addysg diabetes grŵp 6 wythnos lle mae gan yr holl gyfranogwyr ddiabetes Math 2. Mae’r sesiynau’n cael eu cyflwyno’n rhithwir ar hyn o bryd. Yn y sesiynau byddwch yn dysgu am y triniaethau diweddaraf a sut i reoli diabetes yn fanwl iawn, a chewch gyfle i archwilio a mynd i’r afael ag unrhyw broblemau neu faterion a allai fod gennych gyda’ch diabetes.

Rydym yn gweithio gyda phobl mewn ystod eang o feysydd a phynciau o fwyta’n iach a ryseitiau i gefnogi pobl i golli pwysau, bwyta i wella o salwch gan gynnwys – COVID 19 a Chanser – a helpu i hysbysu ac addysgu am ddiabetes a chyflyrau hirdymor eraill.

Gweler y tab Gwybodaeth Berthnasol ar ochr dde ein tudalennau neu ewch i’r dudalen cefnogi fy adsefydlu ar gyfer ystod o gyflyrau meddygol a gwmpesir.

Cefnogaeth hunanreoli Diabetes Digidol

MyDESMOND
gellir ei ddefnyddio fel rhaglen annibynnol os na allwch fynychu grwpiau rhithwir neu wyneb yn wyneb, neu os gallwch helpu eich hunanreoli cyn, yn ystod ac ar ôl mynychu sesiynau addysg grŵp fel X-PERT neu sesiwn Ymwybyddiaeth Diabetes.

Gall unrhyw un sydd â diabetes math 2 gofrestru drwy fynd i mydesmond.wales a chwblhau y ffurflen gais mynediad. I gael rhagor o wybodaeth am beth yw MyDESMOND a sut mae cofrestru? Cliciwch yma

 

 

 

Adnoddau ychwanegol ar gael yn:

Ar gael yma. Mae pob ffilm wedi’i chreu gan Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol y GIG a phobl sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor i’ch helpu i ddeall a rheoli eich iechyd. 

Ar gael yma

Sut mae mynychu un o’r rhaglenni diabetes wyneb yn wyneb neu rithwir? 

I fynychu unrhyw un o’r rhaglenni wyneb yn wyneb neu rithwir a ddarperir gan ddietegwyr Caerdydd a’r Fro, llenwch y  ffurflen hunanatgyfeirio hon.

Manylion cyswllt

Adran Deieteg Gymunedol
Canolfan Iechyd Glan yr Afon
Wellington St
Caerdydd

E-bost: dietitians.cav@wales.nhs.uk

Ffon: 02920 907681

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.