Gwahanol fathau o Covid-19

Gall pobl dioddef Covid-19 am wahanol amser:

Mae’r termau isod yn ddisgrifio a ddiffinio effeithiau COVID-19 ar wahanol adegau or haint. Caiff y diffiniadau hyn eu hadolygu’n barhaus wrth i dystiolaeth ddod i’r amlwg ac rydym yn dechrau deall mwy am effeithiau hirdymor COVID-19.

Arwyddion a symptomau COVID-19  hyd at 4 wythnos

Mae COVID-19 yn cyflwyno amrywiaeth o symptomau o ddifrifoldeb amrywiol.
Mi fydd rhai bobl sydd wedi’u heintio ddim yn datblygu symtomau o gwbl.

Symptomau mwy cyffredin yw:

 • Twymyn
 • Peswch newydd a pharhaus
 • Diffyg anadl
 • Blinder
 • Colli archwaeth
 • Anosmia (colli arogl) ac ageusia (colli blas)

Symptomau y gallech eu dioddef gyda COVID, ond gallent hefyd fod yn arwydd o faterion iechyd eraill:

 • Diffyg anadl
 • Blinder
 • Colli archwaeth
 • Poen yn y cyhyrau
 • Llwnc tost
 • Cur pen
 • Tagfeydd trwyn
 • Dolur rhydd
 • Cyfog a chwydu

Gall rhai pobl, yn enwedig pobl hŷn neu pobl ag imiwnedd gwan, brofi symptomau anghyffredin fel deliriwm a gostwng mewn lefel symudedd, heb dwymyn.

Arwyddion a symptomau COVID-19 o 4 wythnos hyd at 12 wythnos.

Gall symptomau amrywio,ond yn gyffredin mae’r broblemau yn gynnwys problemau seiciatrig, poen cyffredinol, blinder, twymyn parhaus, ac gall y haint effeithio ar y systemau canlynol:

 • Cardiofasgwlaidd
 • Anadlol
 • Gastroberfeddol (Stumog)
 • Niwrolegol
 • Cyhyrysgerbydol (esgyrn, cymalau a chyhyrau)
 • Metabolig
 • Arennol (Arennau)
 • Dermatolegol (Croen)
 • Otolaryngolegol (clust, trwyn a gwddf)
 • Systemau (Gwaed) haematolegol ac ymreonomegol (systemau imiwnedd)

Yn ogystal â phroblemau seiciatrig, poen cyffredinol, blinder a thwymyn parhaus.

Mae arwyddion a symptomau sy’n datblygu yn ystod neu ar ôl haint sy’n gyson â COVID-19, yn parhau am fwy na 12 wythnos ac nid ydynt yn cael eu hesbonio gan ddiagnosis amgen.

Mae pobl fel arfer yn profi symptomau lluosog ar un adeg, sy’n gallu amrywio a newid dros amser ac sy’n gallu effeithio ar unrhyw system yn y corff.

I gael rhagor o gyngor sy’n ymwneud â COVID Hir cyfeiriwch at y gwybodaeth ganlynol.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.