Cyfanswm amnewid y pen-glin

Beth i ddod gyda chi?

Dylech ddod â dillad dydd cyfforddus fel trowsus llac neu sgert a trainers neu esgidiau synhwyrol eraill gyda’ch cefn i’r ysbyty; mae maint esgid ychydig yn fwy na’r arfer yn aml yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw chwydd ar ôl y llawdriniaeth.

Os oes gennych chi unrhyw ddarnau bach o offer, dewch â’r rhain i mewn, er enghraifft: cyrn esgidiau â handlen hir, codwyr coesau a chymhorthion cerdded.

Beth fydd yn digwydd?

Ar y diwrnod y byddwch yn dod i mewn am lawdriniaeth byddwch yn cael eich adolygu gan sawl aelod o staff gan gynnwys y nyrs sy’n gofalu amdanoch a’r meddygon.

Byddwch hefyd yn cael eich adolygu gan ffisiotherapydd i edrych ar gryfder eich pen-glin a symudiad ac egluro’r ymarferion a’r drefn yn dilyn y llawdriniaeth.

Ar ôl y llawdriniaeth

Mae’n normal teimlo rhywfaint o boen ac anghysur, a fydd yn cael eu helpu gan feddyginiaeth. Mae’n bwysig eich bod yn dilyn y cyngor a roddir gan eich nyrs ac yn cymryd y feddyginiaeth poen yn rheolaidd, gan y bydd hyn yn helpu gyda’ch adferiad.

Unwaith y byddwch wedi dychwelyd i’r ward ar ôl llawdriniaeth a’r anesthetig wedi treulio, byddwch yn cael cymorth i godi o’r gwely gan ffisiotherapydd neu nyrs. Wrth godi am y tro cyntaf, y nod fydd eistedd allan mewn cadair a cherdded pellter byr gan ddefnyddio ffrâm gerdded. Ni fydd pawb yn cyflawni hyn y tro cyntaf, ond cewch eich arwain i wneud yr hyn sydd orau i chi.

Gallwch chi ddechrau symud eich coes a dechrau’r ymarferion rydych chi wedi’u dysgu gan y ffisiotherapyddion.

Dros y dyddiau nesaf, mae’n bwysig eich bod chi’n dod i arfer â chodi a gwisgo bob dydd.

Byddwch yn cynyddu eich cerdded gyda ffisiotherapydd ac os gallwch, byddwch yn symud ymlaen i ddefnyddio baglau penelin

Dros y dyddiau nesaf, mae’n bwysig eich bod chi’n dod i arfer â chodi a gwisgo bob dydd.

Byddwch yn cynyddu eich cerdded gyda ffisiotherapydd ac os gallwch, byddwch yn symud ymlaen i ddefnyddio baglau penelin.

Ymarferion

Bydd ffisiotherapydd yn adolygu eich ymarferion gyda chi, ond mae’n bwysig eich bod hefyd yn ymarfer y rhain ar eich pen eich hun yn y canol.

Y nod gyda’r ymarferion cyn i chi gael eich rhyddhau adref yw:

  • gallu plygu’ch pen-glin i 90 gradd
  • gallu codi’ch coes yn syth oddi ar y gwely gydag oedi o lai na 10 gradd.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael eu rhyddhau ar y trydydd diwrnod ar ôl llawdriniaeth, ond mae pawb yn wahanol.
Efallai y cewch eich rhyddhau yn hwyr neu’n hwyrach na hynMae’r rhan fwyaf o bobl yn cael eu rhyddhau ar y trydydd diwrnod ar ôl llawdriniaeth, ond mae pawb yn wahanol.
Efallai y cewch eich rhyddhau yn hwyr neu’n hwyrach na hyn.

Byn i chi gael eich rhyddhau adrefcyn i chi gael eich rhyddhau adref:

  • wedi cael pelydr-X y bydd y llawfeddyg yn ei adolygu
  • rhaid i’r llawfeddyg a’r staff nyrsio fod yn hapus gyda chi yn feddygol, gan gynnwys bod eich clwyf yn iach
  • bydd angen i’r tîm ffisiotherapi fod yn hapus bod eich cerdded yn ddiogel, eich bod yn gallu gwneud eich ymarferion ac y byddwch yn ymdopi gartref. Os oes angen byddwch yn ymarfer y grisiau
  • efallai y cewch eich cyfeirio at therapydd galwedigaethol os yw’r tîm meddygol yn teimlo y gallech elwa o gymorth neu offer ychwanegol
  • Byddwch yn cael eich cyfeirio at ffisiotherapi claf allanol cyhyrysgerbydol ar gyfer dilyniant, dylech barhau â’ch ymarferion nes i chi gael adolygiad.
  • Cliciwch yma am arweiniad pellach ar ddefnyddio cymhorthion cerdded a rheoli grisiau.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.