Pen-glin cyflawn newydd

Beth fyddwch chi ei angen yn yr ysbyty?

Dewch â dillad dydd cyfforddus – trowsus llac neu sgert ac esgidiau ymarfer neu esgidiau call gyda chefnau. Mae’n syniad da dod ag esgidiau ychydig yn fwy na’ch maint arferol rhag ofn y bydd eich traed wedi chwyddo ar ôl y llawdriniaeth.

Os oes gennych chi declynnau bach fel siasbis, codwr coesau neu ffon/cymorth cerdded, dewch â nhw gyda chi i’r ysbyty.

Beth fydd yn digwydd?

Ar ddiwrnod eich llawdriniaeth, bydd nifer o aelodau staff yn dod i’ch asesu, gan gynnwys y nyrs sy’n gofalu amdanoch chi a’r meddygon.

Bydd ffisiotherapydd yn edrych ar gryfder a symudiad eich pen-glin ac yn egluro’r ymarferion a’r drefn y dylech ei dilyn ar ôl y llawdriniaeth.

Ar ôl y llawdriniaeth

Mae teimlo rhywfaint o boen ac anesmwythder yn beth normal; cewch feddyginiaeth i helpu gyda hyn. Mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyngor eich nyrs ac yn cymryd y feddyginiaeth rhag poen yn rheolaidd, gan y bydd hyn yn eich helpu i wella.

Ar ôl i chi fynd yn ôl i’r ward yn dilyn y llawdriniaeth ac ar ôl i chi dod dros effeithiau’r anesthetig, bydd ffisiotherapydd neu nyrs yn eich helpu i godi o’r gwely. Y tro cyntaf i chi godi ar ôl eich llawdriniaeth, y nod fydd eistedd mewn cadair a cherdded ychydig bach gyda ffrâm gerdded. Fydd pawb ddim yn gallu gwneud hyn y tro cyntaf ond cewch gyngor i wneud yr hyn sydd orau i chi.

Gallwch chi ddechrau symud eich coes a dechrau’r ymarferion a gawsoch gan y ffisiotherapyddion.

Dros y dyddiau nesaf, mae’n bwysig eich bod chi’n arfer codi a gwisgo bob dydd.

Byddwch chi’n cerdded mwy gyda ffisiotherapydd ac os y gallwch, byddwch yn dechrau defnyddio ffyn baglau penelin.

Ymarferion

Bydd ffisiotherapydd yn adolygu eich ymarferion gyda chi, ond mae’n bwysig eich bod chi’n ymarfer y rhain ar eich pen eich hun hefyd.

Nod yr ymarferion cyn i chi fynd adref yw sicrhau eich bod chi’n:

  • gallu plygu eich pen-glin hyd at 90 gradd
  • gallu codi eich coes yn syth oddi ar y gwely gyda ‘lag’ sy’n llai na 10 gradd

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gadael yr ysbyty 3 diwrnod ar ôl llawdriniaeth ond mae pawb yn wahanol.

Efallai y byddwch chi’n gadael yn gynt neu’n hwyrach na hynny.

Cyn i chi fynd adref byddwch:

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.