Sut i baratoi ar gyfer llawdriniaeth clun

Mae’n bwysig eich bod yn gwylio’r fideo canlynol cyn dod i mewn:

Beth i’w ddisgwyl yn ystod eich amser yn yr ysbyty

Dylech ddod â dillad dydd cyfforddus fel trowsus llac neu sgert a trainers neu esgidiau synhwyrol eraill gyda’ch cefn i’r ysbyty; mae maint esgid ychydig yn fwy na’r arfer yn aml yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw chwydd ar ôl y llawdriniaeth.

Os oes gennych chi unrhyw ddarnau bach o offer, dewch â’r rhain i mewn, er enghraifft: cyrn esgidiau â handlen hir, codwyr coesau, cymhorthion cerdded.

Ar y diwrnod y cewch eich derbyn ar gyfer eich llawdriniaeth byddwch yn cael eich adolygu gan sawl aelod o staff gan gynnwys y nyrs sy’n gofalu amdanoch a’r meddygon.

Byddwch hefyd yn cael eich adolygu gan therapyddion; Bydd Ffisiotherapydd yn asesu cryfder eich clun a symudiad. Byddant hefyd yn egluro’r ymarferion a’r drefn yn dilyn y llawdriniaeth.

Bydd therapydd galwedigaethol yn trafod gyda chi ragofalon clun a thechnegau ar gyfer ymdopi gartref, megis y ffordd orau o olchi a gwisgo, mynd i mewn ac allan o’r gwely a mynd i mewn ac allan o geir.

Beth i’w ddisgwyl ar ôl llawdriniaeth

Mae’n normal teimlo rhywfaint o boen ac anghysur, a fydd yn cael eu helpu gan feddyginiaeth. Mae’n bwysig eich bod yn dilyn y cyngor a roddir gan eich nyrs ac yn cymryd y feddyginiaeth poen yn rheolaidd, gan y bydd hyn yn helpu gyda’ch adferiad.

Unwaith y byddwch wedi dychwelyd i’r ward ar ôl llawdriniaeth a’r anesthetig wedi treulio, byddwch yn cael cymorth i godi o’r gwely gan ffisiotherapydd neu nyrs. Wrth godi am y tro cyntaf, y nod fydd eistedd allan mewn cadair a cherdded pellter byr gan ddefnyddio ffrâm gerdded. Ni fydd pawb yn cyflawni hyn y tro cyntaf, ond cewch eich arwain i wneud yr hyn sydd orau i chi.

Gallwch chi ddechrau symud eich coes a dechrau’r ymarferion rydych chi wedi’u dysgu gan y ffisiotherapyddion.

Dros y dyddiau nesaf, mae’n bwysig eich bod chi’n dod i arfer â chodi a gwisgo bob dydd.

Byddwch yn cynyddu eich cerdded gyda ffisiotherapydd ac os gallwch, byddwch yn symud ymlaen i ddefnyddio baglau penelin.

Ymarferion

Bydd ffisiotherapydd yn adolygu eich ymarferion gyda chi, ond mae’n bwysig eich bod hefyd yn ymarfer y rhain ar eich pen eich hun yn y canol.

Nod ffisiotherapi yw sicrhau eich bod yn cerdded yn ddiogel ac yn gallu rheoli’r ymarferion cyn mynd adref. Byddwn yn ymarfer grisiau gyda chi a hefyd yn dangos i chi sut i fynd i mewn ac allan o’r gwely tra’n gofalu am eich clun newydd.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael eu rhyddhau cyn diwrnod 3 ar ôl llawdriniaeth, ond mae pawb yn wahanol. Efallai y cewch eich rhyddhau yn hwyr neu’n hwyrach na hyn.

Cyn i chi gael eich rhyddhau adref, byddwch yn gwneud hynny:

  • wedi cael pelydr-X y bydd y llawfeddyg yn ei adolygu
  • rhaid i’r llawfeddyg a’r staff nyrsio fod yn hapus gyda chi yn feddygol, gan gynnwys bod eich clwyf yn iach
  • bydd y tîm ffisiotherapi yn gwirio bod eich cerdded yn ddiogel, eich bod yn gallu gwneud eich ymarferion ac y byddwch yn ymdopi gartref. Os oes angen byddwch yn ymarfer y grisiau
  • bydd y therapydd galwedigaethol yn gwirio eich bod yn deall y rhagofalon, yn gwneud yn siŵr y byddwch yn ymdopi gartref ac yn asesu a allech elwa o gymorth neu offer ychwanegol

Mae’n bwysig parhau â’r rhagofalon clun (dim plygu’ch clun i fyny tuag at eich brest mwy na 90⁰, dim troelli a dim dod â’ch coes ar draws llinell ganol ddychmygol i lawr eich corff) am 12 wythnos o’r amser hwnnw o’ch llawdriniaeth.

Dylech barhau â’ch ymarferion nes i chi gael eich adolygu yn y clinig gan eich tîm llawfeddygol.

Ceisiwch gadw’n heini a chynyddwch eich gweithgaredd yn raddol.

Cynyddwch eich cerdded gan ddefnyddio’r cymorth a roddwyd i chi yn yr ysbyty. Tra byddwch yn dal i brofi poen, fe’ch cynghorir i barhau i ddefnyddio cymorth cerdded. Mae’n well cerdded yn normal gyda chymorth na datblygu patrwm cerdded gwael a llygad bach trwy gael gwared ar eich cymorth yn rhy gynnar. Dros amser byddwch yn gallu symud ymlaen i beidio â defnyddio cymorth cerdded os oeddech yn gwneud hyn cyn llawdriniaeth. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio cymhorthion cerdded, cliciwch yma.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn llwyddo i symud ymlaen a chynyddu eu gweithgaredd eu hunain ar ôl llawdriniaeth i osod clun newydd yn gyfan gwbl, ond os ydych chi’n teimlo bod angen mwy o fewnbwn a chyngor arnoch chi, gallwch chi atgyfeirio eich hun i gael ffisiotherapi trwy ddarllen gwybodaeth ar y dudalen Ffisiotherapi Cleifion Allanol Cyhyrysgerbydol.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.