Gwella Eich Diet

Pam mae maethiad da yn bwysig wrth baratoi ar gyfer eich triniaeth?

Mae maethiad da yn bwysig wrth baratoi ar gyfer eich triniaeth canser ac ar gyfer iechyd da yn gyffredinol. Gall bwyta’r mathau cywir o fwydydd cyn triniaeth eich helpu i deimlo’n well ac aros yn gryfach. Gall eich helpu:

 1. Cadw pwysau corff iach.
 2. Cynnal cyhyrau a chryfder.
 3. Lleihau sgîl-effeithiau triniaeth.
 4. Eich helpu i gwblhau eich holl driniaeth wedi’i chynllunio, gan arwain at ganlyniadau gwell.

Good nutrition is also important when you start to increase your exercise and activity.

Pa gyngor dietegol ddylwn i ei ddilyn?

Bydd y cyngor dietegol y dylech ei ddilyn yn dibynnu a ydych o dan bwysau, wedi colli pwysau heb gynllunio, neu a oes gennych archwaeth wael.

Defnyddir sgrinio maethol i chwilio am unrhyw broblemau gyda cholli pwysau heb ei gynllunio neu eich chwant bwyd. Efallai y bydd eich tîm gofal iechyd yn gofyn cwestiynau i chi am eich pwysau, eich chwant bwyd a’ch gallu i fwyta. Os ydych chi’n poeni am eich archwaeth bwyd neu unrhyw golli pwysau heb ei gynllunio gallwch ddefnyddio’r offeryn sgrinio maethol BAPEN  i wirio’ch risg. Bydd yr offeryn sgrinio diffyg maeth yn dweud wrthych os ydych yn wynebu risg isel, canolig neu uchel, ac yn rhoi cyngor rheng flaen i’ch helpu i oresgyn rhai o’r problemau hyn. Os yw’ch canlyniad yn un risg uchel, mae’n bwysig cysylltu â’ch tîm gofal iechyd a gofyn am atgyfeiriad at ddietegydd am gyngor a chymorth unigol.

 

Os oes gennych archwaeth dda ac nad ydych wedi colli unrhyw bwysau heb ei gynllunio, dylech  ddilyn diet iach a chytbwys

Yn dilyn diagnosis o ganser mae’n gyffredin eich bod wedi colli pwysau neu’n cael anhawster i fwyta ac yfed. Gall hyn fod oherwydd pryder a phryder a achosir gan y diagnosis, anhawster llyncu neu gnoi neu newid yn y ffordd y mae eich corff yn treulio ac yn defnyddio eich bwyd a diod rydych yn ei fwyta.

Gall maethiad da eich atal rhag dioddef o ddiffyg maeth. Mae diffyg maeth yn gyflwr a achosir gan ddiffyg maetholion allweddol. Gall achosi i chi golli pwysau a mynd yn wan, blinedig, cael anhawster ymladd heintiau a chwblhau triniaethau canser wedi’u cynllunio. Mae’n bwysig atal unrhyw golli pwysau heb ei gynllunio a chynnal diet maethlon da.

Os ydych o dan bwysau, yn colli pwysau neu os oes gennych archwaeth wael, dyma rai awgrymiadau defnyddiol i gael mwy o faeth o’ch diet:

 1. Dylech geisio bwyta 3 phryd y dydd gyda byrbrydau a diodydd maethlon rhyngddynt. Ceisiwch gynnwys cnau cymysg, iogwrt, caws a chracers, tost, crympedi neu laeth braster llawn, siocled poeth, ysgytlaeth neu smwddis.
 2. Os ydych chi’n bwyta bwydydd sy’n isel mewn braster neu “ddieet”, newidiwch i’r braster llawn neu’r hyn sy’n cyfateb i galorïau llawn gan y gallai’r egni ychwanegol sydd ynddynt atal neu arafu unrhyw golli pwysau heb ei gynllunio.
 3. Anelwch at gynnwys rhai bwydydd protein ym mhob pryd neu fyrbryd, fel cig, pysgod, llaeth, caws, wyau, ffa a chnau.
 4. Ceisiwch gyfoethogi’ch bwydydd trwy ychwanegu calorïau ychwanegol atynt, er enghraifft:
  • Ychwanegu caws at gawl, pasta, tatws stwnsh neu lysiau,
  • Ychwanegu menyn ychwanegol, margarîn at lysiau, bara neu wy wedi’i sgramblo.
 5. Cymerwch ddiodydd ar ôl prydau yn hytrach na gyda phrydau bwyd fel nad ydynt yn eich llenwi.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ddiet Macmillan Build up.

Cyfoethogi a chryfhau eich bwyd

Play Video

5 cam i ddeiet maethlon

Play Video

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Llinell Gymorth Canser Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Llinell Gymorth Canser:
  02920 745655  (9:00am to 12:30pm and 1:30pm to 4:00pm)
 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.