Cefnogi Plant â Chyflyrau Niwrolegol

Lluniwyd y llyfryn hwn gan Seicoleg Teulu Cymunedol, Tîm Niwroddatblygiadol a Therapi Galwedigaethol Plant. Ei nod yw cefnogi rhieni a phlant ag awtistiaeth neu anableddau dysgu yn ystod ac ar ôl pandemig COVID-19. Mae’n cynnig cyngor defnyddiol a dolenni i egluro beth yw COVID-19 a sut mae hyn yn effeithio ar weithgareddau o ddydd i ddydd. Mae’n darparu strategaethau a syniadau ar gyfer cynnal iechyd a lles yn ystod cyfnodau o ansicrwydd, hunan-ynysu, llai o fynediad i’r ysgol ac arferion dyddiol chwarae a hamdden.

Gwybodaeth Pwysig

Gweler y llyfryn Cefnogi Plant â Chyflyrau Niwrolegol – Ymdopi ag Arwahanrwydd COVID-19 am arweiniad pellach

Mae’r adnodd wedi’i rannu’n 8 adran:

  1. Strwythur a Rheolaidd
  2. Darparu Gwybodaeth Hawdd ei Darllen am COVID
  3. Gofalu Amdanoch Eich Hun
  4. Cyngor gan Therapi Galwedigaethol ar Reoleiddio
  5. Arferion Cwsg
  6. Arferion Dan Do
  7. Ymarfer Corff yn y Cartref
  8. Rheoli Ymddygiad

Beth mae Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig?

Gellir gofyn am gyngor penodol i helpu’ch plentyn i gynnal ei iechyd a’i les gan y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac Iechyd Teuluol.

Manylion cyswllt

Plant a Phobl Ifanc a Gwasanaethau Iechyd Teuluol
Ty Coetir
Ffordd Maes y Coed
Caerdydd CF14 2HH

Ffôn: 029 2183 6574

Gwasanaethau cymorth lleol

Am gyngor a chymorth gan ofal cymdeithasol:

Ewch i Wefan Porth Teulu Caerdydd
Ffôn: 03000 133 133

E-bostiwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro
fis@valeofglamorgan.gov.uk

Ffôn: 01446704704

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.