Ffisiotherapi Plant -
Gwasanaeth Niwrowyddoniaeth Pediatrig Acíwt

Mae’r ffisiotherapyddion arbenigol o fewn tîm Niwrowyddoniaeth Pediatrig Acíwt yn darparu gwasanaeth cleifion mewnol i blant yn dilyn anaf newydd i’r ymennydd neu salwch niwrofeddygol acíwt sy’n arwain at rwystrau yng ngallu’r plentyn i symud, cydbwyso neu gydlynu symudiadau. 

Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru

Mae hyn yn cynnwys

 • strôc
 • anaf i’r pen
 • ar ôl niwrolawdriniaeth
 • anaf i’r asgwrn cefn
 • llid yr ymennydd
 • epilepsi
 • Guillain Barre
 • cyflyrau demyelineiddio acíwt

Pan fydd angen, rydym hefyd yn asesu a llunio rhaglenni ar gyfer cleifion mewnol sy’n fabanod gyda phryderon niwrolegol neu ddatblygiadol. 

Rydym yn cydweithio’n agos â phlant a’u teuluoedd i sicrhau triniaethau penodol sy’n addas i nodau a phroblemau unigol yr unigolyn.

Triniaethau ffisiotherapi

Ein nod yw gwneud sesiynau mor hwyliog â phosibl a defnyddio gemau a theganau i annog symudiadau a gweithgarwch corfforol. Mae’r triniaethau yn cynnwys: 

 • Symud ac ymestyn breichiau a choesau 
 • Argymhellion ar gyfer ystumiau ddydd a nos 
 • Defnyddio offer i alluogi eistedd a sefyll yn gynnar 
 • Darparu mewnwadnau syml neu atgyfeirio ar gyfer orthoteg arbenigol (mewnwadnau) 
 • Ymarfer corff/chwarae cydbwysedd a chydsymud
 • Ymarferion cryfhau a chwarae 
 • Ailgyflwyno sgiliau symud swyddogaethol 
 • Ailaddysgu cerddediad 
 • Hydrotherapi
 • Ysgogiad Trydanol Swyddogaethol 

Lle rydym yn gweithio

Yn achos plant sydd ag anghenion adsefydlu hirach, rydym yn cydweithio’n agos gyda’r teulu, Therapi Galwedigaethol a chydweithwyr Diagnosis a Therapi Meddygol eraill i geisio hwyluso gwyliau penwythnos, er mwyn caniatáu amser teuluol gyda’i gilydd a gosod nodau therapi newydd i weithio tuag atynt.  

Rydym yn cynnal sesiynau ar y cyd gyda chydweithwyr mewn arbenigeddau ffisiotherapi pediatrig eraill, yn ogystal â Therapyddion Iaith a Lleferydd a Therapyddion Galwedigaethol. Mae gennym rôl allweddol o fewn y Tîm Niwroadsefydlu ac rydym yn cysylltu’n agos â therapyddion cymunedol i sicrhau bod cleifion yn cael eu rhyddhau adref yn ddiogel neu i ysbytai lleol. 

Gwefannau defnyddiol

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content