Gwasanaeth Therapi Ffisiotherapi Plant

Mae’r Gwasanaeth Therapi Ffisiotherapi Plant yn gweithio gyda theuluoedd, staff addysg a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i gefnogi datblygiad corfforol plant a gweithgaredd gweithredol.

Rydym yn gweithio gyda phlant o’u genedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg amser llawn y mae eu datblygiad sgiliau corfforol a echddygol bras yn effeithio ar eu bywydau. Ein nod yw darparu cyngor a chymorth ymarferol i rymuso pobl o fewn rhwydwaith cymorth y plentyn i ddatblygu eu sgiliau corfforol a echddygol bras. Rydym yma i gefnogi teuluoedd pan fydd ein hangen arnynt a bydd ein hymwneud â theuluoedd yn dibynnu ar eu hanghenion unigol.

Beth yw Ffisiotherapi?

Mae plant yn cael eu gweld gan ffisiotherapyddion ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau clinigol a gall hyn fod o ganlyniad i drawma, anaf, ôl-lawdriniaeth, amrywiadau normal mewn datblygiad ac anabledd plentyndod. Mae plant yn cael eu gweld gan Ffisiotherapyddion mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys Ysbyty Plant Cymru, Canolfannau Plant, Ysgolion Arbennig, Meithrinfeydd, Ysgolion a Gartref.

Efallai y bydd angen i ni arsylwi ac archwilio corfforol. Gall hyn gynnwys edrych ar gryfder a chydsymud y plentyn, datblygiad echddygol, osgo, cydbwysedd, anghenion anadlol, gweithrediad a galluoedd.

Byddai cyngor unigol wedyn yn cael ei deilwra i chi a’ch plentyn ei ddilyn.

Beth i’w wneud os ydych yn pryderu am ddatblygiad corfforol/symudiad a gweithrediad eich plentyn?

Gall y Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant gynnig cyngor a chefnogaeth i’ch helpu i gefnogi datblygiad corfforol/symudiad a gweithrediad eich plentyn.
Os yw eich plentyn eisoes yn hysbys i’n gwasanaeth, dilynwch y cyngor a roddwyd i chi gan y Ffisiotherapydd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy’r rhif isod.

Os ydych chi’n byw yn ardal Caerdydd a’r Fro a bod gennych chi bryderon am ddatblygiad corfforol, symud a sgiliau gweithredu eich plentyn ac nad ydyn nhw’n hysbys i’n gwasanaeth ar hyn o bryd, ffoniwch ni i drafod eich pryderon.

Manylion cyswllt

Cyfeiriad

Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Llawr 1af, Woodlands House
Heol Maes-y-Coed
Caerdydd
CF14 4HH

Ffôn: 029 2183 6908

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.