Dychwelyd adref o’r ysbyty ar ôl arhosiad mewn Uned Therapi Dwys

Mae dychwelyd adref o’r ysbyty yn gam cadarnhaol mawr yn eich adferiad yn dilyn salwch, ond gall fod yn frawychus cael llai o gymorth a chyngor nag yr oeddech yn ei gael yn yr ysbyty.

Mae’n arferol teimlo bod rhai gweithgareddau dyddiol yn fwy anodd wedi i chi dreulio cyfnod mewn Uned Therapi Dwys.

Mae’r adnoddau isod wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddeall a rheoli eich symptomau, yn ogystal â rhoi cyngor ynghylch sut a phryd i geisio cymorth ychwanegol.

Cliciwch ar y tabiau isod i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am achos y symptomau a sut i’w rheoli:

Pam ydw i’n teimlo’n fwy blinedig?

Mae’n arferol teimlo gweithgareddau bob dydd yn llawer mwy blinedig, yn gorfforol ac yn feddyliol ar ôl cyfnod mewn Uned Therapi Dwys. Yn ystod eich arhosiad yno efallai eich bod wedi cael eich llonyddu ac mae’n debyg eich bod wedi treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn y gwely. Pan fyddwch yn dechrau gorfod gwneud pethau drosoch chi eich hun eto mae’n newid mawr a gall fod yn flinedig iawn.

Pwysigrwydd bod yn ofalus

Mae angen bod yn ofalus wrth ddysgu rheoli eich blinder, mae’n ymwneud â gwneud pethau mewn rhannau bychain, hylaw a rhoi cyfle i’ch hun gael digon o orffwys rhyngddynt. Dros amser gallwch gynyddu’n raddol faint rydych chi’n ei wneud mewn diwrnod ac chynyddu eich stamina.

Mae’n naturiol cael rhai dyddiau lle rydych chi’n teimlo’n fwy blinedig ac angen mwy o orffwys nag arfer. Mae’n debygol y byddwch yn profi rhywfaint o rwystrau ar hyd y ffordd yn ystod eich adferiad, ond mae’n bwysig dod o hyd i’r cydbwysedd o wthio’ch hun a gorffwys pan fydd angen.

Os nad ydych yn ofalus, efallai bod perygl i chi gylch o wneud gormod un diwrnod ac yna gallu gwneud dim y diwrnod wedyn. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch yn cael diwrnod da ac yn ceisio gwneud cymaint â phosibl, sy’n eich gwneud yn fwy blinedig. Yna bydd angen i chi orffwys mwy a gwneud llai y dyddiau canlynol, a gall hyn arwain at ddirywiad graddol yn eich stamina.

Dyma pam, hyd yn oed ar ddiwrnod da, ei bod yn dal i fod yn bwysig cymryd goral, er mwyn peidio â gwneud eich hun yn rhy flinedig ar gyfer y dyddiau canlynol. Drwy fod yn hamddenol ar ddiwrnodau da a chaniatáu yr amser gorffwys sydd ei angen arnoch ar ddiwrnodau gwael, gallwch ddal i wella’ch blinder dros amser.

Wrth fod yn hamddenol mae’n bwysig blaenoriaethu’r gweithgareddau sydd bwysicaf i chi. Ceisiwch beidio â blino eich hun gyda gweithgareddau sy’n llai pwysig neu’n llai pleserus.

Sut i weithio tuag at wneud mwy?

Gall fod yn ddefnyddiol monitro faint rydych chi’n ei wneud a pha bryd fyddwch chi’n teimlo’n fwy neu’n llai blinedig, er enghraifft, efallai y byddai’n ddefnyddiol cadw dyddiadur ymarfer corff. Yna gallwch osod nodau bach, hylaw i chi’ch hun ac adeiladu’n raddol.

Dyma enghraifft o ddyddiadur gweithgareddau.

Mae’r cyngor isod wedi’i gynllunio ar gyfer rheoli diffyg anadl hirdymor. Os ydych yn dioddef o ddiffyg anadl a/neu boen yn y frest, ceisiwch gymorth meddygol brys.

Pam ydw i’n teimlo’n fyr fy ngwynt?

Yn aml pan fydd pobl mewn gofal dwys mae angen help peiriant anadlu arnyn nhw. Ar ôl bod ar beiriant felly, mae’n arferol teimlo’n fyr eich gwynt, gan fod rhaid i’ch corff addasu i orfod anadlu ar ei ben ei hun eto. Weithiau gall hyn fod yn fwy anodd os oedech yn yr uned ofal dwys o ganlyniad i broblem gyda’ch brest, neu eich bod wedi datblygu haint ar y frest yn ystod eich arhosiad yno.

Efallai y byddwch yn fwy byr o wynt nag oeddech cyn eich arhosiad yn yr uned oherwydd gwendid a blinder cyffredinol a all ddigwydd ar ôl bod mewn uned gofal dwys. Gweler ein tudalennau ar y pynciau hyn am fwy o wybodaeth.

Gall y teimlad o ddiffyg anadl fod yn frawychus iawn, gall hyn achosi pryder sy’n aml yn gwneud anadlu’n anoddach. Pan fydd hyn yn digwydd, gallwch ganfod eich hun mewn cylch sy’n anodd ei dorri. Isod mae rhai technegau a all eich helpu i dorri’r cylch hwn. Mae pawb yn gweld technegau a strategaethau gwahanol yn ddefnyddiol, mae’n bwysig archwilio gwahanol opsiynau a dod o hyd i’r hyn sy’n gweithio orau i chi.

Ymarferion anadlu ac ystumiau corff sy’n helpu.

Rheoli gwendid

Pam ydw i’n teimlo’n wan?

Mae’n gyffredin iawn i bobl deimlo gwendid cyffredinol yn y cyhyrau yn dilyn cyfnod mewn Uned Therapi Dwys. Gall hyn effeithio ar lawer o wahanol agweddau ar fywyd bob dydd, er enghraifft eich symudedd, y gallu i ddringo grisiau, i ymolchi a gwisgo eich hun, paratoi eich prydau bwyd a’r deheurwydd yn eich dwylo.

Mae nifer o ffactorau a all gyfrannu at wendid yn y cyhyrau yn dilyn salwch critigol. Yn ystod yr amser yr oeddech yn sâl iawn, mae’n debygol eich bod wedi treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn y gwely, yn enwedig i ddechrau. Pan na fyddwch yn defnyddio eich cyhyrau, gallan nhw fynd yn wan yn gyflym iawn. Mae hyn yn waeth pan fyddwch yn sâl iawn wrth i’ch corff flaenoriaethu ymladd y salwch, yn hytrach na chynnal cryfder eich cyhyrau.

Gall rhai pobl hefyd brofi math o niwed nerfol yn dilyn cyfnod mewn Uned Therapi Dwys, a gall hyn ei gwneud yn anodd iawn ysgogi a defnyddio eich cyhyrau.

Gwendid yn y cyhyrau a llai o symudedd

Pan fyddwch yn cael eich rhyddhau o’r ysbyty, gallwch fynd adref gyda chymorth cerdded, fel ffon neu ffrâm Zimmer.

Er y gall y cymhorthion hyn fod yn ddefnyddiol iawn o ran eich helpu i’ch cadw’n ddiogel gallant fod yn feichus a’ch cyfyngu chi. Drwy gynyddu eich cryfder corfforol a gwella’ch balans efallai y byddwch yn gallu lleihau eich dibyniaeth ar eich cymorth cerdded. Mae’r ymarferion isod wedi’u cynllunio i’ch cefnogi gyda hyn.

Pan fyddwch yn gwneud yr ymarferion i ddechrau, mae’n bwysig cymryd gofal, gall gwneud gormod yn rhy fuan eich gwneud yn flinedig a’ch gadael yn teimlo’n wannach.

Dechreuwch drwy wneud nifer fach o bob ymarfer, eu hailadrodd 5-8 gwaith, unwaith y dydd. Gallwch gynyddu’r sialens dros amser drwy gynyddu nifer yr ailadroddiadau, gwneud yr ymarferion fwy nag unwaith y dydd, neu ychwanegu pwysau llaw/pigwrn.

Byddwch yn gwybod eich bod yn gwneud yr ymarferion yn gywir os ydych yn teimlo ychydig yn eich cyhyrau, ond nid poen difrifol. Byddwch yn gwybod a ydych yn gwneud y nifer cywir o ymarferion pan fydd yr ychydig ailadroddiadau olaf o bob ymarfer yn golygu ymdrech, ond nad ydyn nhw’n rhy anodd.

Ymarferion cryfhau

Ymarferion cydbwysedd

Wrth wneud yr ymarferion cydbwysedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn blaenoriaethu eich diogelwch bob amser. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sefyll yn agos at rywbeth cadarn y gallwch ddal gafael arno os oes angen.

Gall fod ffactorau eraill yn cyfrannu at lai o symudedd ar wahân i gryfder a chydbwysedd, er enghraifft blinder a diffyg anadl. Gweler yr adrannau ar y pynciau hyn am wybodaeth a chyngor ychwanegol.

Os ydych wedi ceisio lleihau eich dibyniaeth ar eich cymorth cerdded ond nad ydych wedi bod yn llwyddiannus neu eich bod yn teimlo’n anniogel wrth geisio gwneud hyn ar eich pen eich hun, gallai gofyn am i ffisiotherapydd ymweld â chi gartref helpu. Efallai eich bod wedi cael eich cyfeirio ar gyfer hyn pan gawsoch eich rhyddhau o’r ysbyty, ond os nad ydych, cysylltwch â’ch meddyg teulu i gael eich atgyfeirio i Ffisiotherapi.

Os oes gennych gymorth cerdded gartref nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach a’ch bod yn dymuno’i ddychwelyd, gallwch ddod ag ef yn ôl i unrhyw Ysbyty yng Nghaerdydd a’r Fro. Gweler ein tudalen Gwasanaeth cymhorthion cerdded am fwy o wybodaeth.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.