Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Paratoi ar gyfer rhaglen ESCAPE Pain

Mae’r wybodaeth hon wedi’i chynllunio er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer mynychu rhaglen ESCAPE Pain. Darllenwch yr wybodaeth yn ofalus a chwblhewch y tri cham gweithredu sydd wedi’u nodi isod:

  1. Cofrestrwch gyda My Clinical Outcomes ac atebwch y cwestiynau ar y dudalen.
  2. Cwblhewch yr arolwg ESCAPE Pain
  3. Lawrlwythwch y llyfryn cyfranogwr ESCAPE Pain

Cofrestrwch gyda My Clinical Outcomes

Pan fyddwch yn cael eich anog ar y sgrin gyntaf, cofrestrwch eich enw, eich cyferiad e-bost, eich dyddiad geni a chyfrinair o’ch dewis.

Cofrestriad - My Clinical Outcomes
Cofrestriad 3 - My Clinical Outcomes

Ar y sgrin nesaf, dewiswch “ESCAPE” ar gyfer Ysbyty / Gwasanaeth yna fydd “Y/Yr ESCAPE Cliniclan” yn cael ei ddewis yn awtomatig are ich cyfer yn y blwch Clinigydd Arewinol.

Ar y sgrin nesaf fydd ESCAPE yn cael ei ddewis yn awtomatig yn y blwch Arbenigedd meddygol. Dewiswch maes y broblem gan ddewis ble yr ydech yn teimlor poen , Peoen yn y cefn, Poen yn y glun, Peon yn y pen-glun.

Cofrestriad 2

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru, bydd angen i chi gwblhau eich asesiad PROMs ar-lein cyntaf (Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion), os oes angen.

Mae eich ymatebion i’r cwestiynau yn bwysig er mwyn i ni allu deall ansawdd eich bywyd yn well mewn perthynas â’ch cyflwr.

Ar ôl cofrestru, bydd e-bost atgoffa neu neges destun yn cael ei hanfon atoch chi pan fydd angen i chi fewngofnodi nesaf a llenwi holiadur newydd – mae hyn yn bwysig i roi gwybodaeth am eich ‘statws iechyd’ i’ch tîm clinigol. Gallwch chi weld cynnydd eich hun hefyd.

Cliciwch ar y ddolen wrth ochr pob blwch i agor yr holiadur. Ticiwch nhw wrth i chi eu cwblhau.

Os na allwch chi lenwi’r holiaduron, efallai y gofynnir i chi eu cwblhau yn eich apwyntiad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Weithiau mae’n bosib na fydd rhai pobl yn gallu cwblhau’r holiaduron eu hunain. Gall hyn fod am nifer o resymau ond fe hoffai’r rhaglen i bob claf gael eu cynnwys ac felly mae’n rhaid i ni ymdrechu i gefnogi unrhyw un sy’n methu llenwi’r holiadur.

Os nad ydych chi’n gallu llenwi’r holiadur, ystyriwch y canlynol:

  1. Oes gennych chi aelod o’r teulu, ffrind, gofalwr neu gymydog sy’n gallu’ch helpu chi i lenwi’r holiadur?
  2. Ydych chi’n aelod o unrhyw grwpiau cymorth neu oes gennych chi fynediad at grŵp lle gallai rhywun eich helpu i lenwi’r holiadur?

Os oes rhywun yn gallu eich helpu i lenwi’r holiadur, cofiwch mai gwybodaeth amdanoch chi a’ch safbwyntiau chi y byddwch yn eu rhoi, nid rhai’r person sy’n eich helpu.

Os nad ydych chi’n gallu llenwi’r holiadur ar ôl i chi ystyried yr uchod, hoffem sicrhau na fydd hyn yn achosi oedi o ran eich apwyntiad, na chael effaith ar y gofal y byddwch chi’n ei dderbyn.

Os cewch chi unrhyw anawsterau wrth geisio dechrau holiadur My Clinial Outcomes, e-bostiwch Livewell.Program.Cav@wales.nhs.uk 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content