Therapi Galwedigaethol mewn Trawma ac Orthopedeg Ddewisol

Mae’r tîm Therapi Galwedigaethol trawma ac orthopedeg ddewisol wedi’i leoli yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Rydym yn rhan bwysig o’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu i gleifion sy’n cael llawdriniaeth orthopedig. Rydym yn arbenigo mewn trin cleifion sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd damwain drawmatig a’r rhai sy’n cael llawdriniaeth wedi’i chynllunio.  

Gall mewnbwn Therapi Galwedigaethol i bobl sy’n cael llawdriniaeth orthopedig ddewisol ddigwydd yn yr ysbyty wrth i chi gael eich derbyn, neu dros y ffôn cyn llawdriniaeth, neu drwy ymgynghoriad fideo. Bydd asesiadau ac ymyrraeth ar gyfer cleifion trawma sydd wedi torri esgyrn yn digwydd yn yr ysbyty.  

Pwy syn gallu elwa o Therapi Galwedigaethol? 

  • Cleifion trawma sydd wedi torri esgyrn yn eu coesau neu freichiau, neu doriadau i’r asgwrn cefn, yn ogystal â chyflyrau cyhyrysgerbydol eraill.
  • Cleifion sy’n cael triniaeth wedi’i chynllunio gan gynnwys clun newydd, pen-glin newydd a llawdriniaeth ar y traed a’r ffêr. 

Trawma

Ar ôl anaf trawmatig mae Therapydd Galwedigaethol yn chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddychwelyd i fod yn annibynnol ach cefnogi i wneud pethau syn bwysig i chi yn eich bywyd bob dydd. Mae hyn yn cynnwys eich helpu i gynllunio ar gyfer mynd adref or ysbyty, gan ystyried amgylchedd eich cartref ach anghenion gofal parhaus a/neu therapi.  

Dewisol

Mae mewnbwn Therapi Galwedigaethol ar gyfer llawdriniaeth ddewisol ar y glun yn dechrau cyn y llawdriniaeth yn aml iawn. Nod Therapyddion Galwedigaethol yw cysylltu â chleifion cyn iddyn nhw ddod i’r ysbyty i gael asesiad, rhoi gwybod i gleifion beth i’w ddisgwyl cyn, yn ystod ac ar ôl eu triniaeth, a deall a oes angen unrhyw offer arnyn nhw i’w cynorthwyo. 

Os ydych chi’n cael unrhyw fath arall o lawdriniaeth orthopedig ddewisol ac yn meddwl y bydd angen mewnbwn Therapi Galwedigaethol arnoch chi, gall staff y ward eich cyfeirio atom pan fyddwch chi’n dod i’r ysbyty.  

Manylion cyswllt

Cysylltwch âr adran Therapi Galwedigaethol os byddwch angen rhagor o wybodaeth: 

Ffôn  029 2182 5852

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content