Therapi Galwedigaethol mewn Trawma ac Orthopaedeg Ddewisol

Mae’r tîm Therapi Galwedigaethol trawma ac orthopedig dewisol wedi’i leoli yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Rydym yn rhan annatod o’r gwasanaeth a ddarperir i gleifion sy’n cael llawdriniaeth orthopedig. Rydym yn arbenigo mewn trin cleifion sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd damwain drawmatig, a chleifion sy’n cael llawdriniaeth wedi’i chynllunio.

Gall mewnbwn Therapi Galwedigaethol i bobl sy’n cael llawdriniaeth orthopedig ddewisol ddigwydd yn yr ysbyty yn ystod eich derbyniad neu cyn llawdriniaeth dros y ffôn neu drwy ymgynghoriad fideo. Bydd asesiad ac ymyrraeth ar gyfer cleifion trawma sydd wedi torri asgwrn yn barhaus yn digwydd yn amgylchedd yr ysbyty.

Pwy all elwa o Therapi Galwedigaethol?

  • Cleifion trawma sydd wedi torri asgwrn eu breichiau yn barhaus, torri asgwrn rhan uchaf, toriadau asgwrn cefn a chyflyrau cyhyrysgerbydol eraill.
  • Cleifion dewisol sy’n cael triniaethau wedi’u cynllunio gan gynnwys gosod clun newydd, gosod pen-glin newydd a llawdriniaeth ar y traed a’r ffêr.

Trawma

Ar ôl anaf trawmatig mae Therapydd Galwedigaethol yn chwarae rhan bwysig wrth eich helpu i ddychwelyd i annibyniaeth a’ch cefnogi i gwblhau galwedigaethau dyddiol sy’n ystyrlon i chi. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo gyda chynllunio eich rhyddhau o’r ysbyty tra’n ystyried amgylchedd eich cartref a’ch anghenion gofal a/neu therapi parhaus.

Dewisol

Mae mewnbwn Therapi Galwedigaethol ar gyfer llawdriniaethau clun dewisol yn aml yn dechrau cyn eich llawdriniaeth. Mae’r Therapyddion Galwedigaethol yn ymdrechu i gysylltu â chleifion cyn eu derbyn i gynnal asesiad o’u swyddogaeth bresennol, eu paratoi a’u haddysgu ynghylch derbyniad, llawdriniaeth ac adsefydlu ar ôl llawdriniaeth a sefydlu unrhyw angen am ddarpariaeth offer.

Os ydych yn cael unrhyw fath arall o lawdriniaeth orthopedig ddewisol ac yn meddwl y bydd angen mewnbwn Therapi Galwedigaethol arnoch, gall staff y ward eich cyfeirio atom yn ystod eich derbyniad.

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’r adran Therapi Galwedigaethol os oes angen rhagor o wybodaeth:

Ffôn  029 2182 5852

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.