Therapi galwedigaethol mewn Gwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed (ECAS) a Therapi Ysbyty Dydd

Mae ein gwasanaethau yn darparu cymorth i bobl sydd mewn perygl o ddirywio yn eu hiechyd. Mae cymorth cynnar yn helpu pobl i aros yn eu cartrefi ac atal aros yn yr ysbyty. Mae’r Ysbyty Dydd ac ECAS yn wasanaethau amlddisgyblaethol sydd wedi’u lleoli yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Bydd y therapyddion galwedigaethol yn cynnal asesiadau i asesu sut a beth mae person yn gallu ei wneud, y tasgau y mae angen iddynt eu gwneud ac eisiau eu gwneud yn eu cartref. Pan fydd angen cyfnod o adsefydlu cleifion allanol, caiff ei wneud gan dîm amlddisgyblaethol. Mae therapyddion galwedigaethol yn gweithio gyda phobl i archwilio’r holl faterion sy’n effeithio ar eu gallu i gyflawni tasgau bob dydd angenrheidiol megis lleihau’r risg o gwympo, pryder, datblygu strategaethau cof, hylendid cwsg a rheoli blinder.

Mae tîm ECAS ac Ysbyty Dydd yn gweithio’n agos gyda gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro (VCRS) a gallant gyfeirio at eu gwasanaethau, megis Gofal a Thrwsio, a fydd yn cefnogi pobl hŷn yn y gymuned.

Prosesau cyswllt/cyfeirio

Fel arfer daw atgyfeiriadau i’r gwasanaeth trwy eich meddyg teulu, gwasanaeth damweiniau ac achosion brys neu MEAU Ysbyty Llandochau

Os ydych chi’n cael anawsterau ac yn meddwl y byddech chi’n elwa o gael asesiad gyda Therapydd Galwedigaethol, dylech chi siarad â’ch meddyg teulu neu dîm gofal yn gyntaf er mwyn cael eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.

Gwybodaeth Pwysig

Lleoliad arferol Ysbyty Llandochau ar hyn o bryd oherwydd Covid yw Ysbyty Dewi Sant, Heol E y Bont-faen, Caerdydd CF11 9XB (canolfan dros dro)

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content