Therapi Galwedigaethol yn ward Sam Davies, Ysbyty'r Barri

Mae Ward Sam Davies yn ward adsefydlu.

Mae pobl sy’n cael eu derbyn i’r ward fel arfer dros 65 oed ac yn cael eu trosglwyddo unwaith yn feddygol sefydlog ar gyfer adsefydlu o wardiau yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ysbyty Athrofaol Cymru ac ysbytai y tu allan i’r ardal.

Mae’r therapydd galwedigaethol yn gweithio gyda phobl ag ystod eang o gyflyrau meddygol gan gynnwys dementia, namau gwybyddol neu gyflyrau cronig eraill,  yn ogystal â’r rhai sydd angen gofal diwedd oes. Fel gwasanaeth adsefydlu ein nod yw atal unrhyw golled yng ngallu pobl i gwblhau gweithgareddau bywyd bob dydd neu sgiliau gwybyddol, gyda’r nod o cynyddu annibyniaeth ac ailgyflwyno arferion a rolau dyddiol tuag at ryddhau diogel a llwyddiannus. Rydym yn gallu darparu cymhorthion ac offer yn dilyn asesiad a gallwn atgyfeirio pobl at wasanaethau cymunedol ar gyfer adsefydlu a chymorth parhaus ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’r ysbyty.

Cyfeiriad: Ysbyty Cymunedol y Barri, Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YH

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content