Therapi galwedigaethol yng Ngwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed (ECAS) Caerdydd

Mae ECAS yn darparu cymorth cynnar i bobl sydd mewn perygl oherwydd dirywiad mewn iechyd. Gall cymorth cynnar alluogi pobl i aros gartref yn hytrach na chael eu derbyn i’r ysbyty.

Mae ECAS yn darparu asesiadau amlddisgyblaethol yn Ysbyty Dewi Sant i bobl hŷn sy’n byw yn y gymuned, sy’n aml yn cael eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu. Bydd y therapydd galwedigaethol yn y tîm yn asesu galluoedd yr unigolyn, ei sefyllfa gartref, ei rwydwaith cymorth a thasgau sy’n bwysig iddo mewn bywyd bob dydd, gan edrych ar helpu i alluogi pobl i fyw’n ddiogel gartref. Gall asesiadau gynnwys ymolchi, gwisgo, coginio, mynediad i’w heiddo/ystafelloedd, diogelwch a dealltwriaeth gyfredol. Bydd y Therapydd Galwedigaethol neu dechnegydd yn aml yn ymweld â’r person gartref i ddeall sefyllfa pobl yn well. Gallant ddangos technegau i gynorthwyo annibyniaeth, rhoi cyngor, darparu offer neu gyfeirio at wasanaethau eraill yng Nghaerdydd a’r Fro, gyda’r nod tymor hwy o wella eu hannibyniaeth.

Mae Therapyddion Galwedigaethol ECAS yn gweithio’n agos gyda thimau eraill gan gynnwys Timau Adnoddau Cymunedol Gogledd Orllewin a De Ddwyrain Caerdydd ac Ysbyty Dydd John Pathy, i gynyddu cymorth i gefnogi pobl hŷn yn y gymuned.

Cyfeiriad: Therapi Galwedigaethol ECAS, Ysbyty Dewi Sant, Heol y Bont-faen. Dwyrain, Caerdydd, CF119XB

Gwybodaeth Pwysig

Sylwch na allwch gyfeirio’n uniongyrchol at Therapi Galwedigaethol yn ECAS

Prosesau cyswllt/atgyfeirio

Fel arfer daw atgyfeiriadau i’r gwasanaeth trwy eich meddyg teulu, gwasanaeth damweiniau ac achosion brys neu MEAU Ysbyty Llandochau

Os ydych chi’n cael anawsterau ac yn meddwl y byddech chi’n elwa o gael asesiad gyda Therapydd Galwedigaethol, dylech chi siarad â’ch meddyg teulu neu dîm gofal yn gyntaf er mwyn cael eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content