Therapi Galwedigaethol Ysbyty Dydd John Pathy

Mae Ysbyty Dydd John Pathy yn ysbyty dydd adsefydlu ar gyfer cleifion ag ystod eang o gyflyrau. Mae’r ffocws ar adsefydlu gofal henoed, adferiad ac atal derbyniadau i’r ysbyty.

Mae’r Ysbyty Dydd yn cael ei redeg gan dîm amlddisgyblaethol sy’n cynnwys Meddygon, Staff Nyrsio, Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion. Mae’n bosibl bod cleifion wedi cwympo ac efallai bod ganddynt gyflyrau hirdymor. Rydym yn canolbwyntio ar reoli cyflwr o ddiagnosis hyd at ddatblygiad salwch gydag adolygiad rheolaidd pan fo angen.

Mae’r therapyddion galwedigaethol yn gweithio gydag unigolion i fynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n effeithio ar eu ffordd o fyw. Mae’r rhain yn cynnwys lleihau risgiau cwympo, mynd i’r afael â phryder, datblygu strategaethau cof, hylendid cwsg a rheoli blinder.

Darperir ymyrraeth Therapi Galwedigaethol mewn sesiynau addysgol un-i-un neu grŵp. Mae’r sesiynau’n edrych ar atal cwympiadau, sesiynau therapi breichiau a choesau, a rheoli pryder. Gellir cynnal ymweliadau cartref i fynd i’r afael ag unrhyw addasiadau domestig sydd eu hangen.

Cyfeiriad: Ysbyty Dewi Sant, Heol Dwyrain y Bont-faen, Caerdydd CF11 9XB

Atgyfeiriadau: Daw atgyfeiriadau o amrywiaeth eang o ffynonellau – meddygon teulu, adrannau damweiniau ac achosion brys, ECAS, staff wardiau cleifion mewnol, Timau Adsefydlu Cymunedol, podiatreg a chlinig Parkinson’s.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content