Ymunwch â’n Fforwm Cydgynhyrchu
a Gadewch i ni Weithio Gyda’n Gilydd!

‘Cydweithio – Cefnogi pobl i fyw yn iach gyda chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro’

Mae ein fforwm yn cyfarfod bob pythefnos ar-lein, gan roi cyfle i gydweithio i gydgynhyrchu ffyrdd gwahanol o gefnogi pobl gyda chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro! Mae’r fforwm yn agored i unrhyw un sy’n angerddol am wella iechyd a lles pobl yng Nghaerdydd a’r Fro.

Rydym yn croesawu…

  • Defnyddwyr gwasanaethau
  • Sefydliadau cymunedol
  • Y trydydd sector
  • Staff gofal iechyd

Rydym yn chwilio am fwy o bobl fyddai â diddordeb mewn cyfrannu a gweithio gyda ni!

Os hoffech chi ymuno a chyfrannu at sesiynau’r Fforwm Cydgynhyrchu yn y dyfodol, cliciwch y botwm isod er mwyn llenwi’r ffurflen ac yna byddwn yn eich rhoi mewn cysylltylltiad â’r tîm

Yn y bôn, mae’n ffordd i ni weithio gyda’n gilydd, gan ddefnyddio ein profiad unigol i ddod o hyd i ffyrdd gwell o gefnogi pobl sydd â chyflyrau hirdymor.

Mae cydgynhyrchu yn creu tegwch i’r rhai sy’n cyfrannu ac yn elwa o brosiect, gwasanaeth neu adnodd. Mae’n arwain at gydberchnogaeth a buddsoddiad gan ein cymuned. Mae ein holl benderfyniadau yn cael eu cydgynhyrchu (sy’n golygu ein bod ni’n penderfynu gyda’n gilydd!) gan gynnwys cynlluniau prosiect, nodau, offer a mentrau newydd…

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn rhithiol, bob pythefnos. Mae’r cyfarfodydd ar hyn o bryd rhwng 10am-12:30pm bob yn ail ddydd Iau. Does dim angen i chi ddod i bob un o’r cyfarfodydd – rydym yn hapus i chi ddod pan allwch chi!

Gan mai cydgynhyrchu rydym yn ei wneud, mae gan bob un ohonom gyfle i gyfrannu. Mewn ystyr ymarferol, mae hyn yn golygu bod croeso i chi gyfrannu cymaint ag y dymunwch – mae unrhyw effaith yn ymdrech ar y cyd!

Popeth sy’n ymwneud â chefnogi pobl sydd â chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro! Mae’r fforwm yn ymdrechu i gydweithio fel cymuned i ddatblygu cefnogaeth a gwasanaethau, gan gyrraedd yr hyn sy’n wirioneddol bwysig i boblogaeth Caerdydd a’r Fro.

Mae’r fforwm eisoes wedi cynhyrchu nifer enfawr o syniadau sydd wedi cael eu datblygu mewn ffyrdd gwahanol. Weithiau bydd trafodaeth lawn mewn grwpiau ar un pwnc; weithiau byddwn yn rhannu’n grwpiau llai yn ôl ein diddordebau; weithiau bydd pobl yn cwrdd y tu allan i’r grŵp os oes pwnc neu faes penodol sydd angen mwy o waith a thrafodaeth.

Dyma rai enghreifftiau –

  • Pwysigrwydd digidol
  • Sut i ddatblygu rhwydweithiau cymorth
  • Cynhwysiad
  • Cydraddoldeb o ran mynediad
  • Sut mae gwella’r ardaloedd aros mewn ysbytai

Mae cydgynhyrchu yn golygu ein bod ni i gyd yn bartneriaid cyfartal wrth gael effaith. Nid ydym yn cael ein cyfyngu drwy roi adborth ac aros am ganlyniadau – yr hyn rydym yn ceisio ei wneud yw cael cydberchnogaeth o gamau gweithredu y tu allan i’r cyfarfod, gan edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud fel grŵp i gael effaith.

Rydym am chwalu’r rhwystrau rhwng unigolion a darparwyr gwasanaethau, er mwyn diwallu anghenion hirdymor y boblogaeth yn gywir. Fel grŵp, rydym yn agored ac yn barod i roi cynnig ar ffyrdd gwahanol o gefnogi pobl sydd â chyflyrau hirdymor, trwy weithio fel cymuned a gwneud penderfyniadau ar y cyd.

Cliciwch yma i ymuno â’r fforwm!

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content