Ymunwch â’n Fforwm Cydgynhyrchu
a Gadewch i ni Weithio Gyda’n Gilydd!

‘Cydweithio – Cefnogi pobl i fyw yn iach gyda chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro’

Mae ein fforwm yn cyfarfod yn fisol ar-lein, gan roi cyfle i gydweithio i gydgynhyrchu ffyrdd gwahanol o gefnogi pobl gyda chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro! Mae’r fforwm yn agored i unrhyw un sy’n angerddol am wella iechyd a lles pobl yng Nghaerdydd a’r Fro.

Rydym yn croesawu…

  • Defnyddwyr gwasanaethau
  • Sefydliadau cymunedol
  • Y trydydd sector
  • Staff gofal iechyd

Gweithgareddau sydd ar y gweill

Mehefin 2023
Meh 14
14 Mehefin 2023
Sesiwn Ar-lein,
Gorffennaf 2023
Gor 04
04 Gorffennaf 2023
Clwb Golff Caerdydd, Sherbourne Avenue, Cyncoed
Caerdydd, CF23 6SJ

Yn y bôn, mae’n ffordd i ni weithio gyda’n gilydd, gan ddefnyddio ein profiad unigol i ddod o hyd i ffyrdd gwell o gefnogi pobl sydd â chyflyrau hirdymor.

Mae cydgynhyrchu yn creu tegwch i’r rhai sy’n cyfrannu ac yn elwa o brosiect, gwasanaeth neu adnodd. Mae’n arwain at gydberchnogaeth a buddsoddiad gan ein cymuned. Mae ein holl benderfyniadau yn cael eu cydgynhyrchu (sy’n golygu ein bod ni’n penderfynu gyda’n gilydd!) gan gynnwys cynlluniau prosiect, nodau, offer a mentrau newydd…

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn rhithiol, yn fisol. Mae’r cyfarfodydd ar hyn o bryd rhwng 10am-12:30pm bob yn ail ddydd Iau. Does dim angen i chi ddod i bob un o’r cyfarfodydd – rydym yn hapus i chi ddod pan allwch chi!

Gan mai cydgynhyrchu rydym yn ei wneud, mae gan bob un ohonom gyfle i gyfrannu. Mewn ystyr ymarferol, mae hyn yn golygu bod croeso i chi gyfrannu cymaint ag y dymunwch – mae unrhyw effaith yn ymdrech ar y cyd!

Popeth sy’n ymwneud â chefnogi pobl sydd â chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro! Mae’r fforwm yn ymdrechu i gydweithio fel cymuned i ddatblygu cefnogaeth a gwasanaethau, gan gyrraedd yr hyn sy’n wirioneddol bwysig i boblogaeth Caerdydd a’r Fro.

Mae’r fforwm eisoes wedi cynhyrchu nifer enfawr o syniadau sydd wedi cael eu datblygu mewn ffyrdd gwahanol. Weithiau bydd trafodaeth lawn mewn grwpiau ar un pwnc; weithiau byddwn yn rhannu’n grwpiau llai yn ôl ein diddordebau; weithiau bydd pobl yn cwrdd y tu allan i’r grŵp os oes pwnc neu faes penodol sydd angen mwy o waith a thrafodaeth.

Dyma rai enghreifftiau –

  • Pwysigrwydd digidol
  • Sut i ddatblygu rhwydweithiau cymorth
  • Cynhwysiad
  • Cydraddoldeb o ran mynediad
  • Sut mae gwella’r ardaloedd aros mewn ysbytai

Mae cydgynhyrchu yn golygu ein bod ni i gyd yn bartneriaid cyfartal wrth gael effaith. Nid ydym yn cael ein cyfyngu drwy roi adborth ac aros am ganlyniadau – yr hyn rydym yn ceisio ei wneud yw cael cydberchnogaeth o gamau gweithredu y tu allan i’r cyfarfod, gan edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud fel grŵp i gael effaith.

Rydym am chwalu’r rhwystrau rhwng unigolion a darparwyr gwasanaethau, er mwyn diwallu anghenion hirdymor y boblogaeth yn gywir. Fel grŵp, rydym yn agored ac yn barod i roi cynnig ar ffyrdd gwahanol o gefnogi pobl sydd â chyflyrau hirdymor, trwy weithio fel cymuned a gwneud penderfyniadau ar y cyd.

Cliciwch yma i ymuno â’r fforwm!

Rydym yn chwilio am fwy o bobl fyddai â diddordeb mewn cyfrannu a gweithio gyda ni!

Os hoffech chi ymuno a chyfrannu at sesiynau’r Fforwm Cydgynhyrchu yn y dyfodol, cliciwch y botwm isod er mwyn llenwi’r ffurflen ac yna byddwn yn eich rhoi mewn cysylltylltiad â’r tîm
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content