Parkinson’s

Ynglŷn â Parkinson’s 

Mae Parkinson’s yn gyflwr niwrolegol cynyddol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Parkinson’s UK.

Gwybodaeth Pwysig 

Mae’r fideo hwn gan Parkinson’s UK yn fan cychwyn defnyddiol i ddarganfod beth yw PD:

Os ydych chi’n teimlo’n bryderus, wedi’ch llethu, neu’n cael trafferth ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu a all eich atgyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol perthnasol.

Beth mae Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig?

Mae Tîm Parkinson Arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hefyd wedi cynhyrchu My Parkinson’s App, sy’n adnodd rhyngweithiol ar y we i rymuso ac arfogi pobl sy’n byw gyda Parkinson’s a’u teuluoedd â’r wybodaeth a’r offer i helpu i reoli’r cyflwr.

Os oes gennych bryderon y gallai fod gennych chi neu rywun agos atoch Parkinson’s, cysylltwch â’ch meddyg teulu.

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaethau sy’n cefnogi pobl â Parkinson’s yn addasu ac yn newid, ond rydym ni yma o hyd.

Mae dau dîm amlddisgyblaethol ar wahân ar gyfer pobl â Parkinson’s a byddwch yn cael eich rheoli gan y tîm sydd yn y sefyllfa orau i’ch cefnogi.

  • Mae Gwasanaeth Arbenigol Parkinson’s yn darparu cymorth amlddisgyblaethol i gleifion o dan y Gyfarwyddiaeth Gerontoleg Glinigol (Ymgynghorwyr Dr Biju Mohamed a Dr Chris Thomas).
    Gallwch gysylltu â’ch Arbenigwyr Nyrsio PD (Tracy Williams a Sandra Mahon) am gefnogaeth pan fyddwch ei angen. Llinell gymorth ffôn 02920 313838.  Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: Gwasanaeth arbenigol Parkinson
  • Mae gwasanaethau therapi, megis ffisiotherapi, ar gael ar hyn o bryd trwy’r Clinig PD neu’r Uned Asesu Gofal Henoed (ECAS). Mae Ysbyty Dydd wedi ailagor ond wedi lleihau capasiti oherwydd COVID-19 a phellter cymdeithasol.
  • Gall Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith (SLT) eich helpu os byddwch yn sylwi ar newidiadau i’ch lleferydd a’ch llyncu. Gallwch gael eich atgyfeirio gan eich Meddyg Teulu neu nyrs/meddyg arbenigol neu gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol drwy ffonio: 02920743012 / E-bost: cav.sltoutpatients@wales.nhs.uk
  • Ar gyfer cleifion a reolir yn yr Adran Niwroleg (Ymgynghorydd Dr Kathryn Peall)
  • Gallwch gysylltu â’ch Nyrs Symud Arbenigol (Karen King) am gefnogaeth pan fyddwch ei angen. Ffôn: 02920 743684
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.