Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Clefyd Parkinson

Ynglŷn â Chlefyd Parkinson

Mae Clefyd Parkinson yn gyflwr niwrolegol cynyddol. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Parkinson’s UK.

Gwybodaeth Bwysig

Mae’r fideo hwn gan Parkinson’s UK yn fan cychwyn defnyddiol i gael gwybod beth yw’r clefyd:

Beth mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig?

Mae Tîm Clefyd Parkinson Arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cynhyrchu’r ap  My Parkinson’s, sy’n adnodd rhyngweithiol ar y we i rymuso a rhoi gwybodaeth ac offer i bobl sy’n byw gyda Chlefyd Parkinson a’u teuluoedd i’w helpu i reoli’r cyflwr. 

Os ydych chi’n pryderu bod gennych chi neu rywun sy’n agos atoch chi Glefyd Parkinson efallai, cysylltwch â’ch meddyg teulu.

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaethau sy’n cefnogi pobl â Chlefyd Parkinson yn addasu ac yn newid ond rydyn ni yma o hyd. 

Mae dau dîm amlddisgyblaethol ar wahân ar gyfer pobl â Chlefyd Parkinson a byddwch chi’n cael eich rheoli gan y tîm sydd yn y sefyllfa orau i’ch cefnogi.

Os ydych chi’n pryderu, wedi’ch llorio neu’n cael trafferth ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu a all eich cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol addas.

  • Mae Gwasanaeth Arbenigol Clefyd Parkinson yn darparu cymorth amlddisgyblaethol i gleifion o dan y Gyfarwyddiaeth Gerontoleg Glinigol (Ymgynghorwyr Dr Biju Mohamed a Dr Chris Thomas).  

  • Cysylltwch â’ch Arbenigwyr Nyrsio Clefyd Parkinson (Tracy Williams a Sandra Mahon) pan fyddwch angen cymorth, ar 02920 313838.  I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: Gwasanaeth arbenigol Clefyd Parkinson

  • Mae gwasanaethau therapi, megis ffisiotherapi, ar gael ar hyn o bryd drwy’r Clinig Clefyd Parkinson neu’r Uned Asesu Gofal Henoed (ECAS). Mae’r Ysbyty Dydd wedi ailagor ond mae llai o le yno oherwydd COVID-19 a chanllawiau pellter cymdeithasol. 

  • Mae’r gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd (SLT) yn gallu helpu os byddwch chi’n sylwi ar newidiadau lleferydd a llyncu. Gall meddyg teulu neu nyrs/meddyg arbenigol eich cyfeirio neu gallwch chi gysylltu â ni yn uniongyrchol ar 02920 743012 neu e-bostiwch y tîm Cleifion Allanol SLT cav.sltoutpatients@wales.nhs.uk.

  • Ar gyfer cleifion a reolir yn yr Adran Niwroleg (Ymgynghorydd Dr Kathryn Peall)
  • Gallwch gysylltu â’ch Nyrs Symud Arbenigol (Karen King) am gefnogaeth pan fyddwch ei angen. Ffôn: 02920 743684
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content