Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwyta i Wella

Nid yw’n anarferol pan fyddwch yn sâl neu’n gwella o salwch i gael problemau gyda’ch chwant bwyd neu i’ch corff fod angen maetholion ychwanegol. Efallai y byddwch chi wedi colli pwysau, yn teimlo’n wannach, neu’n llai abl i wneud y gweithgareddau yn eich bywyd sy’n bwysig i chi. Gall symptomau fel hyn weithiau fod yn arwydd o ddiffyg maeth, sy’n golygu y gall storfeydd eich corff o faetholion, fel protein a fitaminau, fod yn isel.

Os ydych yn poeni am eich chwant bwyd neu unrhyw bwysau rydych wedi’u colli heb i chi fod wedi’i gynllunio, gallwch ymweld â’r ddolen hon drwy glicio yma i ddefnyddio offeryn sgrinio maeth BAPEN i wirio’ch risg. Bydd yr offeryn sgrinio diffyg maeth yn dweud wrthych os ydych mewn perygl isel, canolig neu uchel, ac yn rhoi cyngor cyflym i chi i’ch helpu i oresgyn rhai o’r problemau hyn.

Os yw eich canlyniad yn risg uchel, mae’n bwysig cysylltu â’ch tîm gofal iechyd a gofyn am atgyfeiriad at Ddeietegydd am gyngor a chymorth unigol.

Gallwch ddysgu mwy am fwyta er mwyn gwella ar y dudalen we hon.  Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, gallwch ofyn i’ch tîm gofal iechyd eich cyfeirio at Ddeietegydd.

Efallai y bydd rhai pobl yn ei chael hi’n anodd llyncu (Dysphagia) yn dilyn sâl. Efallai na all rhywun nad yw’n gallu llyncu’n ddiogel fwyta neu yfed digon i gadw’n iach neu gynnal pwysau delfrydol. Mae rhagor o wybodaeth am dysphagia ar gael yma.

Os ydych chi dan bwysau, yn colli pwysau, neu os oes gennych chwant bwyd isel, bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i gael mwy o faeth o’ch deiet:

  1. Dylech geisio bwyta tri phryd y dydd, gyda byrbrydau a diodydd maethlon rhwng y prydau hyn. Ceisiwch gynnwys cnau cymysg, iogwrt, caws a chraceri, tost neu grempogau, neu laeth braster llawn, siocled poeth, ysgytlaeth neu smwddis.

  2. Os ydych yn bwyta bwydydd braster isel neu ‘ddeiet’, newidiwch i’r fersiwn braster llawn neu â chalorïau llawn gan y gall yr egni ychwanegol ynddynt atal neu arafu unrhyw golli pwysau heb ei gynllunio.

  3. Ceisiwch gynnwys rhywfaint o fwydydd protein ym mhob pryd neu fyrbryd, fel cig, pysgod, llaeth, caws, wyau, ffa a chnau.

  4. Ceisiwch gyfoethogi’ch bwydydd drwy ychwanegu calorïau ychwanegol atynt, er enghraifft:
    – Ychwanegwch gaws at gawl, pasta, tatws stwnsh neu lysiau,
    – Ychwanegwch fenyn neu fargarîn ychwanegol at lysiau, bara neu wyau wedi’u sgramblo.

  5. Yfwch ddiod ar ôl i chi fwyta, yn hytrach na gyda’ch prydau bwyd, fel nad ydyn nhw’n eich llenwi.

Gweler y fideos canlynol i gael rhagor o fanylion am sut y gallwch gyfoethogi a chael deiet maethlon.

Mae’r fideo hwn yn cynnwys 5 Cam i’ch helpu i gael deiet mwy maethlon:

Play Video

Os yw eich chwant bwyd yn fach, efallai yr hoffech roi cynnig ar y syniadau hyn ar gyfer cyfoethogi a chyfnerthu eich bwyd a’ch diod. Bydd hyn yn eich helpu i gael mwy o faeth o ddognau bach sy’n addas i chi:

Play Video

Atchwanegiadau maethol

Weithiau mae atchwanegiadau maethol yn cael eu rhagnodi pan na allwch gael popeth sydd ei angen arnoch o’ch deiet. Os oes Deietegydd neu Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol arall wedi argymell eich bod yn cymryd atchwanegiad maethol powdr, bydd y fideos canlynol yn rhoi arweiniad i chi ar greu gwahanol fathau o gynhyrchion atchwanegiad powdr.

Os nad ydych yn gweld fideo ar gyfer y cynnyrch rydych chi’n ei ddefnyddio yma, dilynwch y cyfarwyddiadau ysgrifenedig a ddarparwyd i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, trafodwch gyda’r Dietegydd neu Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol a argymhellodd y cynnyrch.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content