Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Gall ymwybyddiaeth ofalgar fod yn arf defnyddiol iawn i reoli amrywiaeth o faterion lles gan gynnwys blinder, problemau cysgu, diffyg anadl a phoen. Os nad oes gennych unrhyw brofiad o ymwybyddiaeth ofalgar, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi archwilio beth mae’n ei olygu drwy ymweld â’r gwefannau canlynol:

  • Mae gan Wefan y GIG beth gwybodaeth sylfaenol dda am ymwybyddiaeth ofalgar a dolenni i wefannau eraill ac arferion myfyrio dan arweiniad.
  • Mae ap Ymwybyddiaeth Ofalgar Felindre rhad ac am ddim wedi’i greu gan Ganolfan Ganser Felindre ac mae wedi’i fwriadu ar gyfer pob claf a allai elwa o ymarferion Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Ymlacio i wella iechyd meddwl a lles cyn, yn ystod neu ar ôl triniaeth ysbyty. 
  • Mae Palouse Mindfulness yn gwrs lleihau straen wyth wythnos ar-lein rhad ac am ddim yn seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar lle gallwch ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar a sut i ymarfer. Mae yna daflenni gwaith, myfyrdodau dan arweiniad i ymarfer a dolenni i fideos.
  • Mae Breathworks yn darparu hyfforddiant ar ymwybyddiaeth ofalgar, gyda ffocws ar ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer poen, salwch a straen. Mae gan y wefan rywfaint o wybodaeth dda am beth yw ymwybyddiaeth ofalgar a’r sylfaen dystiolaeth wyddonol ar gyfer ei effeithiolrwydd.
  • Mae Headspace yn gymhwysiad ymwybyddiaeth ofalgar a ddefnyddir yn eang a all eich helpu i ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar ac ymarfer. Gallwch chi gael mynediad i dreial am ddim 10 sesiwn 10 munud am ddim pan fyddwch chi’n lawrlwytho’r app.
  • The Mae gan yr ap Stop, Breathe and Think app lot o gynnwys rhad ac am ddim. Mae’r ap yn gofyn ichi wirio sut rydych chi’n teimlo’n gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol, ac yna bydd yn awgrymu ystod o fyfyrdodau a argymhellir i chi roi cynnig arnynt. Gallwch olrhain eich cynnydd dros amser ar graff yn seiliedig ar eich siec mewn hanes.
  • Bydd yr ap Calm app yn rhoi arweiniad i chi ar fyfyrdod a ffyrdd o ymlacio. Mae hefyd yn cynnwys rhai ‘straeon cwsg’, ac animeiddiadau a synau sydd wedi’u cynllunio i helpu i greu awyrgylch tawelu.
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content