Tîm Adferiad COVID Hir

Gall adferiad o Covid-19 amrywio’n fawr o berson i berson. I rai pobl mae adferiad yn fyr. I eraill gall symptomau bara wythnosau neu fisoedd. Efallai eich bod yn dal i ddod i delerau ag effaith y firws ar eich corff a’ch meddwl.

Mae’n gyffredin i deimlo’n flinedig ac wedi blino, a gall symptomau eraill gynnwys diffyg anadl a pheswch, problemau gyda’r cof neu ganolbwyntio, poenau yn y cyhyrau a’r cymalau. Gall y rhain wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd yn anodd. Gall symptomau fynd a dod. Mae’n bwysig peidio â rhuthro i fynd yn ôl i fywyd “normal”.

Mae pawb yn cael eu heffeithio’n wahanol, felly peidiwch â chymharu’ch hun ag eraill. Yn gyffredinol, dylai’r symptomau hyn wella gydag amser, bydd rhai pethau’n cymryd mwy o amser nag eraill.

Os ydych chi’n dal i gael anawsterau, neu’n profi symptomau COVID parhaus sy’n peri pryder i chi, gallwch ofyn i’ch Meddyg Teulu neu Weithiwr Gofal Iechyd eich cyfeirio at Dîm Adfer COVID Hir Caerdydd a’r Fro.

Mae’r Tîm Adferiad COVID Hir yn dîm amlddisgyblaethol sy’n cynnwys:

  • Therapi Galwedigaethol
  • Ffisiotherapi
  • Therapi Iaith a Lleferydd
  • Dieteg
  • Seicoleg

Rôl y tîm yw cefnogi dull cydgysylltiedig o hwyluso rhaglen “Eich Adferiad COVID-19”, sydd wedi’i theilwra’n unigol ar gyfer pobl â symptomau COVID-19 parhaus (gan gynnwys Long COVID-19). Byddwn yn cydweithio â gwasanaethau adsefydlu presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a chymorth trydydd sector. Ni fydd yn disodli unrhyw wasanaethau, gan nad oes capasiti i gynnig hyn.

Gweledigaeth Tîm Adferiad COVID Hir yw cerdded ochr yn ochr â phobl â symptomau COVID-19 parhaus wrth iddynt wella, i wella eu strategaethau a’u sgiliau i wneud y gorau o’u taith. Oherwydd natur COVID-19 mae’n bwysig cydnabod ein bod yn dysgu am y cyflwr hwn wrth i dystiolaeth a phatrymau ddod i’r amlwg, gan weithio mewn partneriaeth â phobl sy’n profi’r cyflwr hwn.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content