Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Iaith a Lleferydd i Blant

Mae’r Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Plant yn gweithio gyda theuluoedd, staff addysg a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i gefnogi sgiliau lleferydd, iaith, cyfathrebu a bwydo plant.

Childrens SLT graphic
  • Gweithiwn gyda phlant o enedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg amser llawn os oes ganddynt anawsterau lleferydd, iaith, cyfathrebu neu fwydo sy’n effeithio ar eu bywydau.
  • Ein nod yw rhoi cyngor a chymorth ymarferol i rymuso pobl yn rhwydwaith cefnogi’r plentyn i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu a bwydo gweithredol.
  • Rydym yma i gefnogi teuluoedd pan fydd ein hangen arnynt a bydd ein gwaith gyda theuluoedd yn dibynnu ar eu hanghenion unigol.

Beth i'w wneud os ydych yn poeni am sgiliau lleferydd, iaith neu fwydo eich plentyn?

Gall y Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Plant gynnig cyngor a chymorth er mwyn ichi helpu i gefnogi datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn. Gall ein tîm dysffagia gynnig cyngor a chymorth ynghylch sgiliau bwydo a llyncu eich plentyn.

Cliciwch ar y ddolen canlynol i’ch tywys i’r cyngor perthnasol i chi a’ch plentyn.

Dolenni Defnyddiol

Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith (RCSLT) yw’r corff proffesiynol ar gyfer therapyddion lleferydd ac iaith yn y DU.

Talk With Me

Mae Talk with Me yn dudalen ymgyrchu gan Lywodraeth Cymru. Mae’r dudalen yn cynnwys adrannau ar gyfer rhieni ac ymarferwyr, gyda gwybodaeth ac adnoddau i helpu plant gyda dysgu i siarad. Bydd adnoddau’n cael eu diweddaru a’u hychwanegu wrth iddynt gael eu datblygu yn ystod yr ymgyrch ‘Siarad â Fi’.

Afasic

Mae Afasic yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i helpu plant a phobl ifanc ag anawsterau lleferydd ac iaith, yn ogystal a’u teuluoedd.

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig, neu sydd efallai â’r rhain.

ICAN

Mae Pwynt Siarad ICAN yn rhoi gwybodaeth a chyngor i rieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol er mwyn iddynt helpu plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

RADLD

Mae RADLD yn wefan sydd â gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol a theuluoedd sy’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o anhwylder iaith datblygiadol.

Speech Link a Language Link

Mae gan wefan Speech Link a Language Link adnoddau a syniadau i rieni ac ysgolion i gefnogi sgiliau iaith a lleferydd plant.

Awdurdod Addysg Lleol y Caerdydd sy’n gyfrifol am wasanaethau addysg ar draws Caerdydd
 

Gwasanaethau Addysg Caerdydd

Gwasanaethau Dechrau’n Deg Caerdydd

Mae Gwasanaethau Dechrau’n Deg Caerdydd yn darparu cymorth a chyngor ychwanegol i deuluoedd â phlant cyn oed ysgol yng Nghaerdydd o fewn yr ardaloedd cod post cymwys.

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gall y tîm ddarparu meysydd gwybodaeth a chyngor gan gynnwys: bywyd teuluol, ymddygiad plant, gofal plant, cymorth rhieni, presenoldeb yn yr ysgol, cyflogaeth, arian a thai, yn ogystal â gwybodaeth a chyfeirio at wasanaethau eraill.

Mae Grŵp Un

Mae Grŵp Un yn darparu cyfleoedd i gwrdd â rhieni a phlant eraill yng Nghaerdydd, ac i gael cyngor gan Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol

Awdurdod Addysg Lleol y Fro (AALl)

Awdurdod Addysg Lleol y Fro (AALl) sy’n gyfrifol am wasanaethau addysg ar draws Bro Morgannwg

Gwasanaethau Dechrau’n Deg y Fro

Mae Gwasanaethau Dechrau’n Deg y Fro yn darparu cymorth a chyngor ychwanegol i deuluoedd â phlant oed cyn-ysgol ym Mro Morgannwg o fewn yr ardaloedd cod post cymwys.

Mae Magu Plant

Rhowch amser iddo yn cynnig tip symarferol a chyngor arbennigol am ddim i bob teulu ledled Cymru.

Plant yng Nghymru

Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.

British Stammering Association

Mae British Stammering Association yn cynnig cymorth a gwybodaeth i’r rhai sydd ag atal dweud a’r rhai sydd mewn cysylltiad â nhw.

Mae cyngor a chymorth ymarferol i rieni ar gael ar eu tudalen “get support – for parents”

Cymdeithas Gwybodaeth ac Ymchwil Mudandod Dethol

Mae SMIRA (Cymdeithas Gwybodaeth ac Ymchwil Mudandod Dethol) yn darparu gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi pobl sydd â Mudandod Dethol a’u teuluoedd

Y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol

Y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yw prif elusen y DU ar gyfer pobl sydd â diagnosis o awtistiaeth a’u teuluoedd

Cymdeithas Syndrom Down

Mae Cymdeithas Syndrom Down yn darparu ystod o wybodaeth a chyngor i unigolion sydd â syndrom Down a’u teuluoedd, yn ogystal â gwybodaeth i weithwyr proffesiynol.

Mae Gweithredu ar Golled Clyw

Mae Gweithredu ar Golled Clyw (yr enw masnachu ar gyfer RNID) yn profi cefnogaeth i bobl fyddar a’r rhai sydd â cholled clyw a tinnitus.

Cymdeithas Pobl Fyddar Prydai

Mae Cymdeithas Pobl Fyddar Prydai yn gweithio i godi ymwybyddiaeth, cydnabyddiaeth a pharch, a sicrhau mynediad a chyfle cyfartal i bobl fyddar

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB)

Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB) yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i gymuned pobl ddall a rhannol ddall.

Cerebral Palsy Cymru

Mae Cerebral Palsy Cymru yn ganolfan driniaeth a hyfforddiant arbenigol, ac yn elusen sy’n ymroddedig i gefnogi plant a theuluoedd y rhai sydd â pharlys yr ymennydd a chyflyrau niwrolegol tebyg.

Plant Bach Hapus y BBC

Mae gan Plant Bach Hapus y BBC lawer o syniadau a chyngor am ddatblygiad plant, gan gynnwys sut i gefnogi sgiliau cyfathrebu eich plentyn.

Pecyn Cymorth i Rieni

Mae gan Pecyn Cymorth i Rieni: ANFON y BBC adnoddau, gweithgareddau a chyngor i deuluoedd â phlant sydd ag Anghenion Addysgol Ychwanegol ac Anableddau.

Mae’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol

Mae’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol yn darparu ystod o adnoddau i annog rhieni a gofalwyr i siarad mwy â’u plant, yn ogystal a gwybodaeth am lyfrau ar gyfer gwahanol oedranau.

Mae’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol yn darparu cyngor iaith cynnar mewn amrywiaeth o ieithoedd:

Mae’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol

Mae’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol hefyd yn darparu gweithgareddau a syniadau ymarferol i rieni plant cyn-ysgol.

Barnardo’s

Mae Barnardo’s yn elusen sy’n amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc yn y DU sy’n agored i niwed.

Gall Barnardo’s roi cyngor a chymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc.

Mae’r dolenni hyn yn cael eu darparu at ddibenion gwybodaeth yn unig; nid ydynt yn gyfystyr âc arnodiad na chymeradwyaeth gan Wasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant Caerdydd a’r Fro ounrhyw un o gynnyrch, gwasanaeth neu farn gan y sefydliad neu’r unigolion. Nid yw Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant Caerdydd a’r Fro yn gyfrifol am gywirdeb, cyfreithlondeb na chynnwys y safle allanol nac am unrhyw dolenni dilynol.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content