Mae fy mhlentyn yn cael trafferth â’i glyw

Os ydych chi’n poeni am glyw eich plentyn, dylech siarad â’ch Ymwelydd Iechyd neu’ch meddyg teulu i ofyn am atgyfeiriad i’r Adran Awdioleg i gael prawf clyw.

Dad and boy

Gall plant gael trafferthion â’u clyw am nifer o resymau. Gall y trafferthion hyn fod yn rhai dros dro oherwydd salwch neu glust ludiog neu gall bara’n hirach, er enghraifft mewn anawsterau clyw synwyrnerfol, lle yr effeithiwyd ar y nerfau (mae’r math hwn o fyddardod yn barhaol a byddwch fel arfer yn cael diagnosis ar ôl y Prawf Clyw i Fabanod Newyddanedig).

Gall plant gael trafferth gwrando ar beth sy’n cael ei ddweud a’i brosesu am nifer o resymau, gan gynnwys blinder, sŵn cefndir, sgiliau canolbwyntio sy’n datblygu neu anawsterau iaith.

Mae sgiliau canolbwyntio a gwrando yn datblygu dros gyfnod. Mae’n normal i blant (yn enwedig plant iau) beidio â sylweddoli bod rhywun yn siarad â nhw os ydynt yn canolbwyntio ar rywbeth neu os bydd rhywbeth yn tynnu eu sylw. Mae’n annhebygol eu bod yn eich anwybyddu!

Beth allech chi sylwi arno:

  • dim ymateb i synau annisgwyl
  • dim ymateb pan fydd rhywun yn siarad â nhw
  • angen troi’r sain ar y teledu yn uwch
  • tynnu neu rwbio eu clustiau
  • trafferthion â’u cydbwysedd
  • anawsterau iaith a/neu leferydd

Awgrymiadau i’w gwneud yn haws i’ch plentyn eich clywed

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content