Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae fy mhlentyn yn cael trafferth â’i glyw

Os ydych chi’n poeni am glyw eich plentyn, dylech siarad â’ch Ymwelydd Iechyd neu’ch meddyg teulu i ofyn am atgyfeiriad i’r Adran Awdioleg i gael prawf clyw.

Dad and boy

Gall plant gael trafferthion â’u clyw am nifer o resymau. Gall y trafferthion hyn fod yn rhai dros dro oherwydd salwch neu glust ludiog neu gall bara’n hirach, er enghraifft mewn anawsterau clyw synwyrnerfol, lle yr effeithiwyd ar y nerfau (mae’r math hwn o fyddardod yn barhaol a byddwch fel arfer yn cael diagnosis ar ôl y Prawf Clyw i Fabanod Newyddanedig).

Gall plant gael trafferth gwrando ar beth sy’n cael ei ddweud a’i brosesu am nifer o resymau, gan gynnwys blinder, sŵn cefndir, sgiliau canolbwyntio sy’n datblygu neu anawsterau iaith.

Mae sgiliau canolbwyntio a gwrando yn datblygu dros gyfnod. Mae’n normal i blant (yn enwedig plant iau) beidio â sylweddoli bod rhywun yn siarad â nhw os ydynt yn canolbwyntio ar rywbeth neu os bydd rhywbeth yn tynnu eu sylw. Mae’n annhebygol eu bod yn eich anwybyddu!

Beth allech chi sylwi arno:

  • dim ymateb i synau annisgwyl
  • dim ymateb pan fydd rhywun yn siarad â nhw
  • angen troi’r sain ar y teledu yn uwch
  • tynnu neu rwbio eu clustiau
  • trafferthion â’u cydbwysedd
  • anawsterau iaith a/neu leferydd

Awgrymiadau i’w gwneud yn haws i’ch plentyn eich clywed

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content