Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Problemau llaw, arddwrn a bys

Sut mae’r llaw a’r arddwrn yn gweithio?

Mae’r dwylo a’r arddwrn yn rhan eithriadol o’n corff ac yn ein galluogi i gyflawni gwahanol weithgareddau a thasgau dyddiol. Mae’r llaw yn cynnwys sawl cymal, esgyrn a meinweoedd meddal.

Y rhan fwyaf o’r amser mae esboniad syml iawn am boen arddwrn, llaw neu fys/ bawd. Mae problemau’n digwydd yn aml o ganlyniad i wneud gormod neu wneud rhywbeth newydd. Wrth i chi fynd yn hŷn, gall poen yn eich arddwrn, llaw neu fysedd/bys bawd waethygu bob hyn a hyn, yn aml heb reswm. Fodd bynnag, mae’r achos mwyaf cyffredin o broblemau arddwrn, llaw a bys yn digwydd o ganlyniad i anaf neu drawma.

Gall yr arddwrn, y llaw a’r bysedd achosi amrywiaeth o symptomau megis:

 • Poen
 • Anystwythder
 • Chwyddo
 • Pinnau bach
 • Diffyg teimlad
 • Gwendid

Os ydych wedi cwympo neu anafu eich hun

Os ydych wedi cwympo a/neu anafu eich arddwrn, eich llaw, neu’ch bys/ bawd ac mae’n chwyddo yn syth, yn dendr i gyffwrdd, wedi’i gleisio, neu os oes anffurfiad gweladwy, efallai y bydd angen i chi weld Meddyg. 

Dylech ffonio 111 ar frys i drefnu slot apwyntiad yn yr adran ddamweiniau ac achosion brys, gan fod posibilrwydd bach o anaf i asgwrn neu ewyn.

Os ydych wedi cwympo a/neu anafu eich arddwrn, eich llaw, neu’ch bys/ bawd ac mae’n chwyddo yn syth, yn dendr i gyffwrdd, wedi’i gleisio, neu os oes anffurfiad gweladwy, efallai y bydd angen i chi weld Meddyg. 

Dylech ffonio 111 ar frys i drefnu slot apwyntiad yn yr adran ddamweiniau ac achosion brys, gan fod posibilrwydd bach o anaf i asgwrn neu ewyn.

Hunangymorth

Ni fydd angen cymorth Gweithiwr Iechyd Proffesiynol ar y rhan fwyaf o bobl. Yn y 24 – 48 awr gyntaf ar ôl problem arddwrn, llaw neu fys mae’n bwysig:

 • Gorffwys y rhan yr effeithir arni o weithgarwch a fydd yn ei gwaethygu, lle bo hynny’n bosibl
 • Osgoi cyfnodau hir o anweithgarwch
 • Symud eich arddwrn, llaw a bysedd/bawd yn araf bach am 10 i 20 eiliad bob awr pan fyddwch yn effro
 • Gall defnyddio rhew neu wres helpu i reoli symptomau
 • Mynd i’ch Fferyllfa leol i gael cyngor ar reoli poen

Dylai poen newydd neu waethygiad o broblemau arddwrn, llaw neu fysedd/bawd ddechrau setlo o fewn 6 wythnos.

Ymarfer corff a gweithgarwch

Mae cadw eich arddwrn, eich llaw a’ch bysedd/bawd yn symud yn rhan hanfodol o’ch triniaeth a’ch adferiad. Dylech geisio parhau â’ch gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd lle bo hynny’n bosibl.

Argymhellir eich bod yn aros yn y gwaith neu ddychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl yn ystod eich adferiad. Nid oes angen i chi fod yn rhydd o boen a symptomau i ddychwelyd i’r gwaith.

Mae’r fideos hyn yn eich tywys drwy ymarferion syml i helpu i wella a chynnal eich ystod o symudiad a chryfder:

Pryd i weld Gweithiwr Iechyd Proffesiynol:

 • Os yw eich arddwrn, eich llaw, neu’ch bysedd/bawd ar gam neu wedi’u hanffurfio yn dilyn anaf/trawma
 • Rydych yn profi symptomau parhaus nad ydynt yn gwella gyda’r cyngor hunangymorth hwn
 • Ni allwch symud eich arddwrn, eich llaw, na’ch bysedd/bawd
 • Os byddwch yn datblygu stiffrwydd boreol yng nghymalau bach y llaw a’r bysedd sy’n cymryd mwy na 30 munud i setlo.

Os byddwch yn profi symptomau parhaus sy’n methu â gwella gyda chyngor hunangymorth, efallai y bydd angen asesiad arbenigol gan Therapydd Llaw. Gwnewch apwyntiad gyda’ch meddyg teulu er mwyn cael eich cyfeirio at ein tîm.

I gael rhagor o gyngor ar yr amodau cyffredin sy’n gysylltiedig â phoen llaw, arddwrn a bys, cyfeiriwch at y dolenni isod:

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content