BALANCE

BALANCE yw: 
Cydbwysedd a Dysgu am Faeth, Newid ac Ymarfer (Balance And Learning About Nutrition, Change & Exercise).

Mae BALANCE yn rhaglen rheoli ffordd o fyw sydd â’r nod o rymuso pobl sydd â chlefyd yr arennau, derbynwyr a rhoddwyr trawsblaniad aren i wneud newidiadau cadarnhaol a pharhaol er mwyn sicrhau pwysau iach a gwella’u ffitrwydd corfforol a meddyliol.

Efallai y bydd eich llawfeddyg / nyrs arbenigol yn eich cynghori i golli pwysau a / neu gynyddu eich ffitrwydd cyn llawdriniaeth.

Cyn trawsblaniad aren neu lawdriniaeth i roi’r arennau gallwn:

 • Eich cefnogi i gyflawni a chynnal pwysau iach ar gyfer llawdriniaeth drwy roi cyngor a gwybodaeth am bob agwedd ar fwyd a deiet
 • Eich cefnogi i wella eich ffitrwydd corfforol drwy deilwra ymarfer corff sy’n addas i chi, eich cyflyrau meddygol a’ch amgylchedd

Os ydych wedi cael trawsblaniad, gall fod yn anodd cynnal pwysau iach, deiet, ffordd o fyw neu lefel ffitrwydd. Mae’n bwysig iawn i hyd oes eich aren newydd eich bod mor iach â phosibl.

Ar ôl trawsblaniad aren neu lawdriniaeth i roi aren gallwn:

 • Eich cefnogi i gynnal pwysau delfrydol ar ôl eich llawdriniaeth ar gyfer eich iechyd hirdymor chi a’ch aren
 • Rhoi cyngor ar sut a phryd i wneud ymarfer corff a chynyddu gweithgarwch ar ôl llawdriniaeth
 • Eich cefnogi i gadw’n iach ar ôl cael eich trawsblaniad

Pan fyddwch yn gwneud penderfyniadau ar ddulliau dialysis, mae rhai opsiynau lle mae pwysau iach a ffitrwydd / cryfder da yn arbennig o bwysig. Wrth wneud y dewisiadau hyn gall BALANCE eich helpu i weithio tuag at y math o ddialysis y byddai’n well gennych drwy wella’ch iechyd, eich pwysau a’ch ffitrwydd cyffredinol.

Ein nod yw cefnogi eich llesiant drwy gydol eich taith.

 • Jane Dursley yw ein Deietegydd Arennol a Thrawsblaniadau Arbenigol; mae ganddi flynyddoedd lawer o brofiad yn gweithio gyda phobl â chlefyd Arennol. Mae Jane yn darparu addysg a chymorth gyda’ch deiet a’ch maeth gan ystyried unrhyw gyflyrau iechyd sydd gennych.
 • Louise Kennedy yw ein Ffisiotherapydd Arennol a Thrawsblaniadau Arbenigol sydd wedi treulio blynyddoedd lawer yn gweithio o fewn yr arbenigedd yng Nghaerdydd a Llundain. Dechreuodd Louise y rhaglen BALANCE yng Nghaerdydd yn 2011. Bydd Louise yn eich helpu i fod yn fwy egnïol yn gorfforol, gan ystyried eich iechyd corfforol, eich hanes meddygol a’ch lefel bresennol o allu.
 • Liz Davies yw ein Cynorthwyydd BALANCE sy’n sicrhau bod y rhaglen yn rhedeg yn esmwyth drwy brosesu atgyfeiriadau, gwahoddiadau ac archebion y rhaglen ac ateb ymholiadau. Mae’n helpu i drefnu ein sesiynau rhithwir ac mae hefyd yn darparu cymorth yn ystod ein grwpiau wyneb yn wyneb.
 • Mae gennym Uwch Ffisiotherapydd Cylchdro fel ein Ffisiotherapydd BALANCE. Mae ganddynt brofiad mewn Arennau a Thrawsblaniadau, ymhlith amrywiaeth o ddisgyblaethau eraill. Byddant yn dod i’ch adnabod ar sail un i un i ddarganfod beth rydych chi’n ei fwynhau ac yn rhoi cymorth ac anogaeth i chi ar sut i fod yn fwy egnïol.
 • Misbah Gladwyn-Khan yw ein Seicolegydd Clinigol Arennol a Thrawsblaniadau. Bydd Misbah yn eich helpu i ystyried sut y gallai eich meddwl, eich emosiynau a’ch dulliau ymdopi ddylanwadu ar eich arferion. Bydd Misbah hefyd yn siarad â chi am sut y mae’n bosibl ymateb i sefyllfaoedd yn wahanol er mwyn datblygu ffordd iachach o fyw.

Rhaglen 9 wythnos unwaith yr wythnos sy’n rhedeg naill ai ar-lein drwy Zoom, neu wyneb yn wyneb mewn lleoliadau cymunedol fel Canolfannau Hamdden.

BALANCE Rhithwir

 • Byddwch yn derbyn fideo wythnosol yn cyflwyno pynciau’r wythnos
 • Sesiwn drafod fywiog drwy Zoom
 • Ymgynghoriad ffôn un-i-un gyda’r ffisiotherapydd i osod nodau gweithgaredd
 • Adnoddau a dolenni defnyddiol wedi’u e-bostio’n syth atoch
 • Mynediad at ein Deietegydd a Seicolegydd yn ôl y gofyn

BALANCE byw syn cael ei redeg gan ein Deietegydd, Ffisiotherapydd, Seicolegydd a Chynorthwyydd Therapi. 

 • Sesiwn dysgu ac yna drafodaeth fywiog ar bynciau’r wythnos
 • Dosbarth ymarfer arddull cylched wedi’i deilwra i’ch gallu
 • Cymorth i barhau i ymarfer corff yn eich canolfan hamdden leol
 • Llyfr gwybodaeth BALANCE
 • Llyfryn cyngor ar fwyta’n iach
 • Presgripsiwn egni unigol a chymorth gyda hunan-fonitro yn ystod eich taith colli / cynnal pwysau
 • Cynllun ymarfer corff wedi’i deilwra i’ch gallu a’ch amgylchedd
 • Cefnogaeth gan gymheiriaid a thrafodaeth fywiog ar amrywiaeth o bynciau gwahanol dan arweiniad yr arbenigwyr Dieteg a Ffisiotherapi
 • Mynediad uniongyrchol at arbenigwyr ac adnoddau

Gall unrhyw weithiwr proffesiynol o’r timau neffroleg neu drawsblannu eich cyfeirio, gofynnwch i’ch Darparwr Gofal Iechyd.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content