Datblygiad Plant a Seicoleg Iechyd

Mae gwasanaethau Seicoleg Plant yn dod o dan yr ambarél mwy o wasanaethau o’r enw Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc ac Iechyd Teuluol.

Mae Gwasanaethau Seicoleg Cymunedol Plant yn darparu ystod eang o wasanaethau ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, ac ar draws y gymuned, gan gynnwys ysgolion.

Rydym yn cyfarfod â phobl ifanc (dan ddeunaw oed) a’u teuluoedd i helpu gydag ystod o brofiadau. Rydym yn darparu gofal integredig o ansawdd uchel i blant ag anableddau ac anghenion cymhleth, y rhai ag anawsterau datblygiadol, anawsterau ymddygiadol a lles emosiynol a phryderon iechyd meddwl, yn ogystal â phlant a phobl ifanc mewn amgylchiadau arbennig fel y rhai mewn gofal.

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chymorth i ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â bywydau plant a phobl ifanc (e.e. gweithwyr iechyd proffesiynol neu weithwyr cymdeithasol).

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth yn Ysbyty Arch Noa i blant a theuluoedd sydd ag anghenion iechyd corfforol ac sy’n mynychu’r ysbyty.

Rhestr o Wasanaethau Seicoleg Plant:

Os ydych mewn argyfwng ac angen cymorth ar unwaith! Dilynwch y ddolen isod os gwelwch yn dda:

Dwi angen Help Nawr!

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content