Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Podiatreg Plant

Mae Podiatryddion plant yn asesu strwythur, gweithrediad a chynnydd datblygiadol y traed a’r coesau. Gall hyn gynnwys pryderon ynghylch namau, sy’n effeithio ar gyfranogiad a lles.

Mae arweiniad yn cael ei roi ar gerrig milltir arferol o ran cerddediad, gweithgarwch, esgidiau, ymarferion a rheolaeth orthotig (mewnwadnau) yn ôl yr angen.

Byddwn yn cydweithio â chi i’ch helpu i wella iechyd traed eich plentyn

Mae ein tîm o Bodiatryddion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol at ei gilydd ar gyflyrau traed plant a’u hachosion, symptomau a thriniaeth, yn ogystal ag ymarferion y gallwch chi eu gwneud gartref. 

Cyn cysylltu â’r gwasanaeth Podiatreg Plant neu yn y cyfnod cyn gweld Podiatrydd, rydym yn argymell darganfod beth gallwch chi a’ch plentyn ei wneud i helpu i ofalu am ei draed. Cliciwch y botymau am fwy o wybodaeth.

Mynychu Asesiad Podiatreg Plant

Children wearing shorts and t-shirtsDylech sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo pâr o siorts a chrys-t ar gyfer yr asesiad.

Dewch ag esgidiau arferol eich plentyn (ysgol a hamdden) gyda chi.

Dewch ag unrhyw fewnwadnau troed blaenorol a ddarparwyd i’ch plentyn.

Dewch ag esgidiau arferol eich plentyn (ysgol a hamdden) gyda chi.

Dewch ag unrhyw fewnwadnau troed blaenorol a ddarparwyd i’ch plentyn.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol dod â hoff degan bach (nid consol gemau) y gellir ei sychu’n lân i helpu i wneud eich plentyn yn gartrefol.

RHAID i berson â chyfrifoldeb rhiant fynychu clinig gydag unrhyw blentyn.​

Gall Podiatryddion dan Hyfforddiant fod yn bresennol yn ystod apwyntiad yn y clinig.

Os oes gan eich plentyn broblem nad yw’n gwella fel y byddech chi’n disgwyl gyda hunanofal, dylech gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gallai hyn fod yn feddyg teulu, fferyllydd, Gwasanaeth Podiatreg y GIG neu Bodiatrydd Preifat. 

Gwnewch yn siwr fod eich podiatrydd wedi cofrestru â’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei (h)enw. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content