Podiatreg Plant

Mae Podiatryddion plant yn asesu strwythur, gweithrediad a chynnydd datblygiadol y traed a’r coesau. Gall hyn gynnwys pryderon ynghylch namau, sy’n effeithio ar gyfranogiad a lles.

Mae arweiniad yn cael ei roi ar gerrig milltir arferol o ran cerddediad, gweithgarwch, esgidiau, ymarferion a rheolaeth orthotig (mewnwadnau) yn ôl yr angen.

Byddwn yn cydweithio â chi i’ch helpu i wella iechyd traed eich plentyn

Mae ein tîm o Bodiatryddion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol at ei gilydd ar gyflyrau traed plant a’u hachosion, symptomau a thriniaeth, yn ogystal ag ymarferion y gallwch chi eu gwneud gartref. 

Cyn cysylltu â’r gwasanaeth Podiatreg Plant neu yn y cyfnod cyn gweld Podiatrydd, rydym yn argymell darganfod beth gallwch chi a’ch plentyn ei wneud i helpu i ofalu am ei draed. Cliciwch y botymau am fwy o wybodaeth.

Mynychu Asesiad Podiatreg Plant

Children wearing shorts and t-shirtsDylech sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo pâr o siorts a chrys-t ar gyfer yr asesiad.

Dewch ag esgidiau arferol eich plentyn (ysgol a hamdden) gyda chi.

Dewch ag unrhyw fewnwadnau troed blaenorol a ddarparwyd i’ch plentyn.

Dewch ag esgidiau arferol eich plentyn (ysgol a hamdden) gyda chi.

Dewch ag unrhyw fewnwadnau troed blaenorol a ddarparwyd i’ch plentyn.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol dod â hoff degan bach (nid consol gemau) y gellir ei sychu’n lân i helpu i wneud eich plentyn yn gartrefol.

RHAID i berson â chyfrifoldeb rhiant fynychu clinig gydag unrhyw blentyn.​

Gall Podiatryddion dan Hyfforddiant fod yn bresennol yn ystod apwyntiad yn y clinig.

Os oes gan eich plentyn broblem nad yw’n gwella fel y byddech chi’n disgwyl gyda hunanofal, dylech gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gallai hyn fod yn feddyg teulu, fferyllydd, Gwasanaeth Podiatreg y GIG neu Bodiatrydd Preifat. 

Gwnewch yn siwr fod eich podiatrydd wedi cofrestru â’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei (h)enw. 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content