Rheoli Gorbryder

Beth yw gorbryder?

Mae gorbryder yn deimlad normal y mae pobl yn ei brofi o bryd i’w gilydd. Mae gorbryder yn ymateb cyffredin i sefyllfaoedd sydd yn ein barn ni yn fygythiol. Gall sbarduno’r ymateb a alwn ni yn ‘ymladd neu hedfan’. Mae hyn yn creu newidiadau ffisiolegol yn ein cyrff, e.e. y galon yn curo’n gynt, teimlo eisiau cyfogi, ac anadlu’n gyflymach. Weithiau efallai na fyddwn ni’n siŵr pam mae hyn yn digwydd. Weithiau bydd pryder yn cronni a chryfhau, bron fel ymdeimlad o banig. Pan fydd hyn yn digwydd, gall deimlo’n llethol iawn.  

Mae ychydig o bryder yn normal ac mae rhai pobl yn teimlo bod hyn yn eu helpu i ganolbwyntio ar dasgau a gweithgareddau. Mae gorbryder yn broblem pan fydd yn effeithio ar y pethau rydyn ni’n eu gwneud neu’n effeithio ar ein bywyd o ddydd i ddydd. Yn aml iawn, pan fydd pobl yn profi pryder, byddan nhw’n osgoi sefyllfaoedd sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n bryderus, yn ceisio osgoi meddwl am bethau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n bryderus a meddwl o hyd am y pethau sy’n eu gwneud yn bryderus. Nid yw hyn yn gymorth o gwbl ac yn aml iawn mae’n gwaethygu symptomau’r teimlad o orbryder.  

Sut deimlad yw gorbryder? (Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr.)

Gall gorbryder effeithio ar y ffordd rydyn ni’n teimlo, y ffordd rydyn ni’n meddwl a’r ffordd rydyn ni’n ymddwyn. 

Y corff

 • Cyhyrau/brest yn dynn 
 • Sigledig 
 • Chwyslyd 
 • Teimlo’n benysgafn 
 • Teimlo’n gyfoglyd 
 • Y galon yn curo’n gyflym 
 • Anhawster mynd i gysgu ac aros ynghwsg 
 • Teimlo’n flin neu’n ddagreuol 

Meddyliau: 

 • Pryder cyson 
 • Ei chael hi’n anodd canolbwyntio 
 • Dryswch 
 • Gorfeddwl (‘Gwnaethon nhw fy anwybyddu am nad ydyn nhw’n fy hoffi’) 
 • Trychinebu (‘Os nad ydw i’n gallu gwneud hyn, dydw i ddim yn ddigon da’) 

Ymddygiad:

 • Teimlo’n gynhyrfys neu ar bigau’r drain
 • Osgoi gweithgareddau neu dasgau 
 • Bod yn wyliadwrus o beryglon a bygythiadau drwy’r adeg  

Infogram called the Cycle of Anxiety. Worry leads to belief systems which leads to over-control that can trigger panic.

Beth syn bwydo gorbryder? 

Weithiau mae gorbryder yn gallu ymyrryd â gweithgareddau dyddiol. Efallai eich bod yn teimlon bryderus am fygythiad posibl. Efallai y byddwch chin dod yn fwy ymwybodol neun fwy effro i fygythiadau posibl a gall eich corff ymateb drwy arddangos symptomau gorbryder corfforol. 

Strategaethau rheoli symptomau gorbryder:  

Mae llawer o sgiliau a strategaethau y gallwch chi eu dysgu i reoli symptomau gorbryder. Mae rhai iw gweld isod:  

Dull Datrys Problemau:

Os ydych chi’n ymwybodol o bryder sy’n mynd a dod, mae meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i reoli’r sefyllfa yn gallu bod o gymorth. Meddyliwch am unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i reoli’r pryder hwn, ydych chi’n gallu ei rannu i nodau cyraeddadwy llai?  

Er enghraifft, os ydych chi’n teimlo’n bryderus am eich bod yn cymryd gormod o waith, cymerwch amser i chwalu’r pryder a meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud fyddai’n helpu i reoli’r pryder hwnnw. Gallai hynny fod yn drefnu cyfarfod gyda’ch rheolwr i drafod dyletswyddau, rhestru eich dyletswyddau, nodi’r rhai pwysicaf a gwneud gorchymyn cwblhau. Mae’n bwysig cymryd seibiant rheolaidd hefyd.  

Lleihau Symptomau Corfforol:  

Mae adnabod arwyddion tensiwn cynnar a defnyddio technegau ymlacio yn gallu helpu i reolir symptomau corfforol cysylltiedig. Mae technegau ymlacio yn cynnwys:  

Ymlacio cyhyrau cynyddol dull o ymlacio i helpu i leddfu tensiwn yn y corff. Dysgwch fwy am ymlacio cyhyrau cynyddol yn y fideo hwn 

Anadlu sgwâr  techneg anadlu syn cael ei defnyddio i arafu anadlu ac maen ddefnyddiol i ryddhau straen. Dysgwch y dechneg yn y fideo anadlu sgwâr hwn. 

Delweddau lle diogel – techneg ddelweddu y gallwch chi ei defnyddio ich helpu i ymlacio ar unrhyw adeg. Mae’n gallu bod yn lle y buoch ynddo neun lle rydych chi wedi’i ddelweddu yn eich pen. Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod mwy am ddelweddau lle diogel.  

Anadlu dan Reolaeth – techneg anadlu y gallwch chi ei defnyddio i helpu eich corff ach meddwl i ddychwelyd i gyflwr hamddenol. Dysgwch fwy am anadlu dan reolaeth yn y fideo hwn. 

Tynnu sylw – techneg sy’n ailgyfeirio’r meddwl oddi wrth emosiynau presennol. Mae llawer iawn o bethau y gallwch chi eu gwneud i dynnu eich sylw megis darllen, gwaith tŷ, gweithgareddau hamdden a hobïau neu fynd am dro. 

Ymwybyddiaeth ofalgar – techneg myfyrdod syn golygu bod yn bresennol gydach meddyliau. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn sylwi ar yr hyn syn digwydd och cwmpas mewn ffordd dawel syn caniatáu ich meddyliau fynd a dod. Y nod yw canolbwyntio yn unig ar y presennol. Edrychwch ar y fideo hwn i gael gwybod mwy am ymwybyddiaeth ofalgar. Gall lliwio ystyriol fod yn ffordd benodol o ymwybyddiaeth.Gallwch chi lawrlwytho ac argraffu tudalennau lliwio PDF yma. 

Neilltuo amser poeni  

Rydym yn gwybod bod ceisio peidio â meddwl am bethau yn gwneud i ni feddwl mwy amdanyn nhw. Mae neilltuo amser i feddwl am bryderon yn gallu bod o gymorth. Pan fydd y pryder yn dod i mewn ich pen yn ystod y dydd, gwnewch nodyn ohono a dewch yn ôl at y pryder yn ystod eich amser poeni. 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content