Rheoli Gorbryder

Beth yw gorbryder?

Mae gorbryder yn deimlad arferol y mae pobl yn ei brofi o bryd i’w gilydd. Mae gorbryder yn ymateb arferol i sefyllfaoedd yr ydym yn eu hystyried yn fygythiol i ni. Gall hyn sbarduno’r hyn a alwn yn ymateb ‘ymladd neu ffoi’. Mae hyn yn creu newidiadau ffisiolegol yn ein corff fel cyfradd curiad y galon uwch, teimladau o gyfog ac anadlu’n gyflymach. Weithiau efallai na fyddwn yn siŵr pam fod hyn yn digwydd. Weithiau gall teimladau o bryder gronni a dod yn gryfach, bron fel ymdeimlad o banig. Pan fydd hyn yn digwydd, gall deimlo’n llethol iawn.

Mae ychydig o bryder yn normal ac mae rhai pobl yn gweld y gall hyn eu helpu i ganolbwyntio ar dasgau a gweithgareddau. Mae gorbryder yn dod yn broblem pan fydd yn effeithio ar y pethau a wnawn neu ein bywyd o ddydd i ddydd. Pan fydd pobl yn profi pryder gallant yn aml osgoi sefyllfaoedd sy’n gwneud iddynt deimlo’n bryderus, ceisio osgoi meddwl am bethau sy’n gwneud iddynt deimlo’n bryderus a meddwl yn gyson am y pethau sy’n eu gwneud yn bryderus. Nid yw hyn o gymorth ac yn aml gall wneud i symptomau gorbryder deimlo’n waeth. 

Sut deimlad yw gorbryder? (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr)

Gall gorbryder effeithio ar y ffordd yr ydym yn teimlo, y ffordd yr ydym yn meddwl a’r ffordd yr ydym yn ymddwyn.

Y corff

 • Cyhyrau tynn / brest
 • Sigledig
  chwyslyd
 • Teimlo’n benysgafn
 • Teimlo’n gyfoglyd
 • Rasio calon
 • Anhawster cwympo i gysgu ac aros i gysgu
 • Teimlo’n bigog neu’n ddagreuol

Syniadau:

 • Pryderu cyson
 • Ei chael yn anodd canolbwyntio
 • Dryswch
 • Gor-ddadansoddi meddyliau (‘anwybyddon nhw fi oherwydd dydyn nhw ddim yn fy hoffi’)
 • Trychinebus (‘os na allaf wneud hyn, nid wyf yn ddigon da’)

Ymddygiad:

 • Bod yn neidio neu’n teimlo ar ymyl
 • Osgoi gweithgareddau neu dasgau
 • Bod yn wyliadwrus bob amser am beryglon a bygythiadau

Beth sy’n cadw pryder i fynd?

Weithiau gall gorbryder ymyrryd â gweithgareddau o ddydd i ddydd. Efallai eich bod yn teimlo’n bryderus am fygythiad posibl. Efallai y byddwch yn dod yn fwy ymwybodol neu’n effro i fygythiadau posibl a gall eich corff ymateb trwy ddangos symptomau pryder corfforol.

page2image12437744

Strategaethau ar gyfer rheoli symptomau pryder: 

Mae llawer o sgiliau a strategaethau y gellir eu dysgu i helpu i reoli symptomau gorbryder, rhoddir rhai isod: 

Dull Datrys Problemau:

Os ydych chi’n ymwybodol o bryder sy’n ailddigwydd, gall fod yn ddefnyddiol meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i reoli’r sefyllfa. Meddyliwch a allwch chi wneud unrhyw beth i reoli’r pryder hwn, a ellir ei dorri i lawr yn nodau cyraeddadwy llai?

(e.e. os ydych yn teimlo’n bryderus oherwydd eich bod yn cymryd gormod o amser yn y gwaith, cymerwch amser i dorri’r gofid i lawr a meddwl am bethau y gallwch eu gwneud i helpu i reoli’r pryder. Gallai hyn olygu trefnu cyfarfod gyda’ch goruchwyliwr i feddwl am eich dyletswyddau, rhestrwch eich dyletswyddau ac amlygwch y pwysicaf a gwnewch drefn cwblhau, cymerwch seibiannau rheolaidd).

Lleihau Symptomau Corfforol: 

Gall fod yn ddefnyddiol adnabod arwyddion tensiwn cynnar a defnyddio technegau ymlacio i helpu i reoli’r symptomau corfforol cysylltiedig. Mae technegau ymlacio yn cynnwys: 

Mae ymlacio cyhyrau cynyddol yn ddull o ymlacio sy’n helpu i leddfu tensiwn yn y corff.

Mae anadlu sgwâr yn dechneg anadlu a ddefnyddir i arafu anadlu ac mae’n ddefnyddiol i leddfu straen. 

Mae delweddaeth lle diogel yn dechneg ddelweddu y gellir ei defnyddio i’ch helpu i ymlacio unrhyw bryd. Gall fod yn lle rydych chi wedi bod iddo o’r blaen neu’n lle rydych chi wedi’i ddychmygu yn eich pen. 

Mae Anadlu Rheoledig yn dechneg anadlu y gellir ei defnyddio i helpu’ch corff a’ch meddwl i ddychwelyd i gyflwr hamddenol Mae Anadlu Rheoledig yn dechneg anadlu y gellir ei defnyddio i helpu’ch corff a’ch meddwl i ddychwelyd i gyflwr hamddenol. 

Mae tynnu sylw yn dechneg a fydd yn ailgyfeirio’ch meddwl oddi ar emosiynau cyfredol. Mae yna lawer iawn o bethau y gallwch chi eu gwneud i dynnu sylw eich hun fel darllen, tasgau, gweithgareddau hamdden a hobïau neu fynd am dro. 

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn dechneg fyfyrio sy’n golygu bod yn bresennol yn y foment. Ymwybyddiaeth ofalgar yw sylwi ar yr hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas mewn ffordd ddigynnwrf gan ganiatáu i’ch meddyliau fynd a dod. Dim ond canolbwyntio arno yn y fan a’r lle yw’r nod. Gall lliwio ystyriol fod yn ffordd benodol o fod yn ystyriol. Gallwch lawrlwytho ac argraffu tudalennau lliwio PDF yma Gallwch lawrlwytho ac argraffu tudalennau lliwio PDF yma.

Gosodwch amser poeni

Rydyn ni’n gwybod y gall ceisio peidio â meddwl am bethau wneud i ni feddwl
amdanyn nhw mwy. Gall fod o gymorth i neilltuo amser bob dydd meddwl am bryderon. Pan ddaw’r pryder i’ch pen yn ystod y dydd, gwnewch nodyn ohono a dewch yn ôl ato yn ystod eich amser pryderus.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.