Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Rheoli Gorbryder

Beth yw gorbryder?

Mae gorbryder yn deimlad normal y mae pobl yn ei brofi o bryd i’w gilydd. Mae gorbryder yn ymateb cyffredin i sefyllfaoedd sydd yn ein barn ni yn fygythiol. Gall sbarduno’r ymateb a alwn ni yn ‘ymladd neu hedfan’. Mae hyn yn creu newidiadau ffisiolegol yn ein cyrff, e.e. y galon yn curo’n gynt, teimlo eisiau cyfogi, ac anadlu’n gyflymach. Weithiau efallai na fyddwn ni’n siŵr pam mae hyn yn digwydd. Weithiau bydd pryder yn cronni a chryfhau, bron fel ymdeimlad o banig. Pan fydd hyn yn digwydd, gall deimlo’n llethol iawn.  

Mae ychydig o bryder yn normal ac mae rhai pobl yn teimlo bod hyn yn eu helpu i ganolbwyntio ar dasgau a gweithgareddau. Mae gorbryder yn broblem pan fydd yn effeithio ar y pethau rydyn ni’n eu gwneud neu’n effeithio ar ein bywyd o ddydd i ddydd. Yn aml iawn, pan fydd pobl yn profi pryder, byddan nhw’n osgoi sefyllfaoedd sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n bryderus, yn ceisio osgoi meddwl am bethau sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n bryderus a meddwl o hyd am y pethau sy’n eu gwneud yn bryderus. Nid yw hyn yn gymorth o gwbl ac yn aml iawn mae’n gwaethygu symptomau’r teimlad o orbryder.  

Sut deimlad yw gorbryder? (Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr.)

Gall gorbryder effeithio ar y ffordd rydyn ni’n teimlo, y ffordd rydyn ni’n meddwl a’r ffordd rydyn ni’n ymddwyn. 

Y corff

 • Cyhyrau/brest yn dynn 
 • Sigledig 
 • Chwyslyd 
 • Teimlo’n benysgafn 
 • Teimlo’n gyfoglyd 
 • Y galon yn curo’n gyflym 
 • Anhawster mynd i gysgu ac aros ynghwsg 
 • Teimlo’n flin neu’n ddagreuol 

Meddyliau: 

 • Pryder cyson 
 • Ei chael hi’n anodd canolbwyntio 
 • Dryswch 
 • Gorfeddwl (‘Gwnaethon nhw fy anwybyddu am nad ydyn nhw’n fy hoffi’) 
 • Trychinebu (‘Os nad ydw i’n gallu gwneud hyn, dydw i ddim yn ddigon da’) 

Ymddygiad:

 • Teimlo’n gynhyrfys neu ar bigau’r drain
 • Osgoi gweithgareddau neu dasgau 
 • Bod yn wyliadwrus o beryglon a bygythiadau drwy’r adeg  

Infogram called the Cycle of Anxiety. Worry leads to belief systems which leads to over-control that can trigger panic.

Beth syn bwydo gorbryder? 

Weithiau mae gorbryder yn gallu ymyrryd â gweithgareddau dyddiol. Efallai eich bod yn teimlon bryderus am fygythiad posibl. Efallai y byddwch chin dod yn fwy ymwybodol neun fwy effro i fygythiadau posibl a gall eich corff ymateb drwy arddangos symptomau gorbryder corfforol. 

Strategaethau rheoli symptomau gorbryder:  

Mae llawer o sgiliau a strategaethau y gallwch chi eu dysgu i reoli symptomau gorbryder. Mae rhai iw gweld isod:  

Dull Datrys Problemau:

Os ydych chi’n ymwybodol o bryder sy’n mynd a dod, mae meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i reoli’r sefyllfa yn gallu bod o gymorth. Meddyliwch am unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i reoli’r pryder hwn, ydych chi’n gallu ei rannu i nodau cyraeddadwy llai?  

Er enghraifft, os ydych chi’n teimlo’n bryderus am eich bod yn cymryd gormod o waith, cymerwch amser i chwalu’r pryder a meddwl am bethau y gallwch chi eu gwneud fyddai’n helpu i reoli’r pryder hwnnw. Gallai hynny fod yn drefnu cyfarfod gyda’ch rheolwr i drafod dyletswyddau, rhestru eich dyletswyddau, nodi’r rhai pwysicaf a gwneud gorchymyn cwblhau. Mae’n bwysig cymryd seibiant rheolaidd hefyd.  

Lleihau Symptomau Corfforol:  

Mae adnabod arwyddion tensiwn cynnar a defnyddio technegau ymlacio yn gallu helpu i reolir symptomau corfforol cysylltiedig. Mae technegau ymlacio yn cynnwys:  

Ymlacio cyhyrau cynyddol dull o ymlacio i helpu i leddfu tensiwn yn y corff. Dysgwch fwy am ymlacio cyhyrau cynyddol yn y fideo hwn 

Anadlu sgwâr  techneg anadlu syn cael ei defnyddio i arafu anadlu ac maen ddefnyddiol i ryddhau straen. Dysgwch y dechneg yn y fideo anadlu sgwâr hwn. 

Delweddau lle diogel – techneg ddelweddu y gallwch chi ei defnyddio ich helpu i ymlacio ar unrhyw adeg. Mae’n gallu bod yn lle y buoch ynddo neun lle rydych chi wedi’i ddelweddu yn eich pen. Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod mwy am ddelweddau lle diogel.  

Anadlu dan Reolaeth – techneg anadlu y gallwch chi ei defnyddio i helpu eich corff ach meddwl i ddychwelyd i gyflwr hamddenol. Dysgwch fwy am anadlu dan reolaeth yn y fideo hwn. 

Tynnu sylw – techneg sy’n ailgyfeirio’r meddwl oddi wrth emosiynau presennol. Mae llawer iawn o bethau y gallwch chi eu gwneud i dynnu eich sylw megis darllen, gwaith tŷ, gweithgareddau hamdden a hobïau neu fynd am dro. 

Ymwybyddiaeth ofalgar – techneg myfyrdod syn golygu bod yn bresennol gydach meddyliau. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn sylwi ar yr hyn syn digwydd och cwmpas mewn ffordd dawel syn caniatáu ich meddyliau fynd a dod. Y nod yw canolbwyntio yn unig ar y presennol. Edrychwch ar y fideo hwn i gael gwybod mwy am ymwybyddiaeth ofalgar. Gall lliwio ystyriol fod yn ffordd benodol o ymwybyddiaeth.Gallwch chi lawrlwytho ac argraffu tudalennau lliwio PDF yma. 

Neilltuo amser poeni  

Rydym yn gwybod bod ceisio peidio â meddwl am bethau yn gwneud i ni feddwl mwy amdanyn nhw. Mae neilltuo amser i feddwl am bryderon yn gallu bod o gymorth. Pan fydd y pryder yn dod i mewn ich pen yn ystod y dydd, gwnewch nodyn ohono a dewch yn ôl at y pryder yn ystod eich amser poeni. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content