Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Poen pen-glin

Sut mae’r pen-glin yn gweithio?

Y pen-glin yw’r cymal mwyaf yn eich corff.

Mae’n cynnwys esgyrn, gewynnau, cartilag, a thendonau. Mae’r pen-glin yn plygu ac yn sythu ac mae ganddo ychydig o gylchdro i ganiatáu gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Achosion Poen Pen-glin

Y rhan fwyaf o’r amser mae esboniad syml iawn am boen pen-glin.

Os ydych wedi’i gor-wneud hi wrth wneud ymarfer corff, mae poen fel arfer yn cael ei achosi gan feinweoedd meddal, fel arwynebau’r cymalau neu’r tendonau, sydd wedi’u straenio neu lidus, ac mae’n aml yn clirio o fewn ychydig ddyddiau i wythnosau.

Wrth i chi fynd yn hŷn, gall poen yn eich pen-glin waethygu bob hyn a hyn, yn aml heb reswm. 

Os ydych wedi cael llawdriniaeth amnewid pen-glin rhannol neu ben-lin newydd o’r blaen ac wedi datblygu poen pen-glin newydd neu anarferol sawl blwyddyn ar ôl cael y llawdriniaeth, trefnwch apwyntiad i drafod hyn gyda’ch meddyg teulu.

Os ydych wedi cwympo neu ysigo eich pen-glin

Os ydych wedi cwympo a/neu wedi ysigo neu droi eich pen-glin a’i fod yn mynd yn chwyddedig ar unwaith, mae eich pen-glin wedi cloi (nid ydych yn gallu ei symud o gwbl am ei fod yn sownd) ac rydych yn ei chael yn anodd rhoi pwysau ar eich coes efallai y bydd angen i chi weld Meddyg. 

Dylech ffonio 111 ar frys i drefnu slot apwyntiad yn yr adran ddamweiniau ac achosion brys, gan fod posibilrwydd bach o anaf i asgwrn neu ewyn. 

Hunangymorth

Mae cadw’n heini yn rhan hanfodol o’ch triniaeth a’ch adferiad a dyma’r peth gorau y gallwch ei wneud ar gyfer eich iechyd.

  • atal y broblem rhag digwydd eto
  • cynnal eich lefelau ffitrwydd presennol – hyd yn oed os oes rhaid i chi newid yr hyn rydych yn ei wneud fel arfer, mae unrhyw weithgaredd yn well na dim
  • cadw eich cyhyrau a’ch cymalau eraill yn gryf ac yn hyblyg
  • cynnal pwysau corff iach

Argymhellir eich bod yn aros yn y gwaith neu’n dychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl yn ystod eich adferiad. Nid oes angen i chi fod yn rhydd o boen a symptomau i ddychwelyd i’r gwaith.

  • Gorffwys eich pen-glin ond ceisiwch osgoi cyfnodau hir o beidio â symud o gwbl
  • Symud eich pen-glin yn bwyllog am 10 i 20 eiliad bob awr pan fyddwch yn effro
  • Os oes gennych anaf i’r cyhyrau neu’r ligament, mae’r fideo hon  “The Running Clinic” yn gallu helpu cefnogi a rheoli eich adferiad.

  • Os hoffech gael cyngor am feddyginiaeth neu ddulliau eraill o liniaru poen i’ch helpu i reoli eich poen yn well siaradwch â’ch Fferyllydd Cymunedol.
  • Gall meddyginiaeth poen helpu i leihau poen a’ch helpu i symud yn fwy cyfforddus, a all eich helpu i wella.
  • Wrth gymryd meddyginiaeth poen mae’n bwysig ei gymryd yn rheolaidd.

Gwyliwch y fideo hwn ar sut i fynd ar gyflymder eich hun cyn dechrau’r fideos ymarfer corff.

Os ydych chi’n teimlo poen sylweddol yn ystod y fideo, rhowch y gorau i’r fideo a gofynnwch am gyngor gan eich meddyg teulu.

Gweler y fideo canlynol os ydych yn cael rhai problemau gyda’ch pen-glin:

Diagnosis diweddar o Osteoarthritis y Pen-glin?

Efallai y bydd rhaglen pen-glin Escape Pain yn eich helpu i reoli cyflwr eich pen-glin.
Cliciwch i gael gwybod mwy amdani ac i hunanatgyfeirio at y rhaglen.

Os ydych chi’n aros am lawdriniaeth gymal newydd y glun neu’r pen-glin, gweler y dudalen ganlynol:

Sut i baratoi ar gyfer Llawdriniaeth am ragor o wybodaeth. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content