Sut i baratoi ar gyfer llawdriniaeth

Ydych chi’n aros am lawdriniaeth i osod cymal clun neu ben-glin newydd?

Os ydych ar fin dod i mewn am lawdriniaeth, efallai y byddwch yn dod o hyd i’r wybodaeth ganlynol
Cymdeithas Orthopedig Prydain i bobl sy’n aros am gymal newydd a llawdriniaeth orthopedig arall o gymorth.

Mae ganddo rai cwestiynau cyffredin am ddod i mewn am lawdriniaeth a COVID-19.

Gwnewch eich rhan wrth baratoi ar gyfer llawdriniaeth

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud eich hun i baratoi ar gyfer llawdriniaeth ac i helpu eich adferiad wedyn. Gall hyn helpu i gyflymu’ch adferiad a lleihau’r amser y byddwch yn aros yn yr ysbyty.

Oherwydd y pandemig COVID-19, mae llawer o newidiadau wedi’u gwneud i gadw pawb yn ddiogel. Dilynwch y canllawiau ar y dudalen flaenorol ar gyfer COVID-19 a llawdriniaeth.

Pan fyddwch yn yr ysbyty, bydd llawer o’r staff a’r therapyddion yn gwisgo masgiau wyneb.

Os ydych yn dibynnu ar ddarllen gwefusau ar gyfer cyfathrebu, rhowch wybod i aelod o staff gan y gellir defnyddio masgiau sy’n caniatáu darllen gwefusau.

Cyn i chi ddod i mewn am lawdriniaeth, mae’n bwysig cadw mor actif â phosibl. Ceisiwch wneud yr hyn rydych chi’n teimlo sy’n dderbyniol i chi, gan adeiladu’n raddol fel y teimlwch y gallwch.

Mae rhai ymarferion penodol a all helpu i gadw’r symudiad yn eich clun a’ch pen-glin a chryfhau’r cyhyrau o amgylch eich clun a’ch pen-glin.

Bydd y dolenni isod yn rhoi rhai fideos ymarfer corff y gallwch roi cynnig arnynt cyn dod i mewn ar gyfer eich llawdriniaeth.

Gweler y wybodaeth a ddarperir gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi am gadw’n heini ac iach.

Os ydych yn aros am lawdriniaeth ar y pen-glin ac eisiau arweiniad a chyngor pellach ar reoli poen ac ymarfer corff, efallai y byddwch yn addas i fynychu ein rhaglen poen ESCAPE.

Os ydych chi’n cael trafferth cadw’n heini neu’n teimlo y gallai fod angen asesiad arnoch gyda chymorth cerdded oherwydd poen ac yn teimlo y gallai fod yn fuddiol siarad â Ffisiotherapydd.
Gweler ein tudalen Ffisiotherapi Cleifion Allanol Cyhyrysgerbydol am fanylion ar sut i hunangyfeirio.

Cyn dod i mewn am lawdriniaeth, mae’n bwysig gofalu amdanoch chi’ch hun. Sicrhewch fod eich dannedd yn iach ac os ydych yn dueddol o gael unrhyw heintiau (fel heintiau wrin), ceisiwch nodi unrhyw broblemau cyn gynted ag y gallwch a cheisiwch gymorth meddygol.

Efallai y bydd eich llawdriniaeth yn cael ei gohirio os oes gennych arwyddion o haint (twymyn, cochni ar eich croen, teimlad o losgi pan ewch i’r toiled).

Gellir helpu eich adferiad trwy baratoi ar gyfer eich llawdriniaeth a bwyta bwydydd iach. Bydd cynnal pwysau iach yn annog iachau clwyfau da a gall helpu i leddfu cymalau poenus yn y cyfnod cyn eich llawdriniaeth.

Mwy o wybodaeth am fwyta’n dda a gwneud dewisiadau bwyd cadarnhaol.

Gall ysmygu arwain at fwy o gymhlethdodau ar ôl llawdriniaeth gan gynnwys problemau gyda gwella clwyfau, mwy o risg o glotiau gwaed a phroblemau gyda’ch anadlu ar ôl anesthetig.

Gallwch helpu i leihau’r risgiau hyn drwy leihau neu, yn ddelfrydol, rhoi’r gorau i ysmygu cyn dod i’r ysbyty.

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i wneud hyn ar ein tudalen Rhoi’r Gorau i Ysmygu.

 

Mae eich llawdriniaeth wedi’i chynllunio ac felly mae angen ichi ystyried pa gymorth y bydd ei angen arnoch ar ôl eich llawdriniaeth. Gall hyn gynnwys gofyn i ffrindiau a theulu helpu gyda phethau o gwmpas y tŷ, fel siopa, glanhau a pharatoi prydau i chi. Ceisiwch baratoi eich tŷ cyn i chi ddod i mewn.

Pethau i’w hystyried:

  • Tynnwch rygiau a allai ei gwneud yn anodd cerdded o amgylch y tŷ neu a allai fod yn berygl baglu.
  • Stociwch y rhewgell gyda phrydau wedi’u paratoi ymlaen llaw sy’n hawdd eu coginio
  • Gosodwch eitemau a ddefnyddir yn gyffredin o fewn cyrraedd hawdd, er enghraifft cwpanau ger y tegell a gwrthrychau mewn mannau hygyrch er enghraifft ar arwynebau gwaith uchder canol neu silffoedd is.
  • Gwnewch y gwelyau a glanhewch y tŷ cyn dod i mewn ar gyfer eich llawdriniaeth, gan adael digon o le i symud o gwmpas.
  • Trafodwch gyda’ch teulu neu ffrindiau a allant eich helpu gartref (a threfnwch pwy fydd yn eich codi o’r ysbyty).
  • Os ydych yn ofalwr i eraill, meddyliwch am drefniadau a fydd yn helpu gyda’r cyfrifoldebau hynny. Os ydych yn berchen ar anifail anwes, ystyriwch pwy all ofalu am yr anifail anwes hwnnw tra byddwch yn yr ysbyty ac am ychydig wedyn.

Ar ôl llawdriniaeth, chi sy’n gyfrifol am y gwaith caled!

Byddwch yn barod a darllenwch y wybodaeth ar y wefan hon ac unrhyw wybodaeth y mae eich llawfeddyg neu ffisiotherapydd wedi cyfeirio atoch. Bydd hyn yn eich helpu i wybod beth i’w ddisgwyl ac o fudd i’ch adferiad.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.