Paratoi ar gyfer Triniaeth ac Adferiad Canser

Gall canser a’i driniaethau effeithio’n sylweddol ar eich gallu i wneud gweithgareddau dyddiol arferol. Mae bwyta ac yfed, symud o gwmpas a gwneud y pethau rydych chi’n eu mwynhau yn gallu mynd yn anoddach.

Mae adsefydlu canser yn eich helpu i gynnal ac adfer eich llesiant corfforol ac emosiynol. Mae’n rhan greiddiol o ofal canser ac yn eich helpu i wneud y gorau o’ch bywyd trwy:

 • Eich paratoi ar gyfer triniaeth
 • Amlhau canlyniadau’r driniaeth
 • Lleihau’r sgileffeithiau sy’n gysylltiedig â thriniaeth fel colli pwysau, blinder a cholli anadl

Gall adsefydlu canser eich helpu hefyd gyda’r problemau o ddydd i ddydd sy’n cael eu hachosi gan y clefyd a’r driniaeth. Mae’n eich helpu i fod yn annibynnol a bod yn llai dibynnol ar deulu, ffrindiau a gwasanaethau cymorth, cyn belled ag y bo modd, ac yn eich helpu i wella ac aros yn iach.

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi gwella o ganser neu’n gwella ohono, gallwch ddefnyddio’r wybodaeth yn yr adrannau canlynol er mwyn eich helpu i wella ansawdd eich bywyd.

Os ydych chi wedi cael diagnosis o ganser, mae’n bwysig paratoi ar gyfer unrhyw driniaeth bosibl o flaen llaw. Mae tystiolaeth yn dangos bod rhoi sylw i’ch maeth, eich lefelau gweithgarwch a’ch llesiant yn dod â llawer o fanteision pwysig megis:

 • Eich helpu i gymryd rheolaeth yn ystod cyfnodau o ansicrwydd.
 • Eich gwneud yn llai agored i sgileffeithiau triniaeth sy’n eich galluogi i ymdopi’n well ac adfer yn gynt.
 • Gwella eich iechyd tymor hir ac ansawdd eich bywyd.

Mae rhagor o wybodaeth ar baratoi am driniaeth (rhagsefydlu) ar gael yma.

Gall adsefydlu canser yn ystod eich triniaeth (e.e. llawdriniaeth, cemotherapi, radiotherapi) eich helpu i reoli a lleihau sgileffeithiau’r driniaeth. Mae hefyd yn eich helpu i gymryd mwy o ran yn eich gofal a’ch adferiad.

Gall y rhaglen Gwella Adferiad ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) eich helpu i fyw yn dda a gwella’n gyflymach yn dilyn llawdriniaeth canser.

Yn dilyn triniaeth canser mae’n bwysig eich bod yn cael cymorth i fyw yn dda a dal ati gyda’ch bywyd. Bydd angen cymorth a help ar rai pobl i reoli effeithiau corfforol a seicolegol canser, tra bydd angen i eraill wneud newidiadau iechyd cadarnhaol i leihau’r siawns y bydd canser yn digwydd eto ac i fyw bywyd iachach. 

Hefyd yn yr adran hon

Cymorth pellach:

Nod y cyngor ar y tudalennau hyn yw eich helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi tuag at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content