Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Paratoi ar gyfer Triniaeth ac Adferiad Canser

Gall canser a’i driniaethau effeithio’n sylweddol ar eich gallu i wneud gweithgareddau dyddiol arferol. Mae bwyta ac yfed, symud o gwmpas a gwneud y pethau rydych chi’n eu mwynhau yn gallu mynd yn anoddach.

Mae adsefydlu canser yn eich helpu i gynnal ac adfer eich llesiant corfforol ac emosiynol. Mae’n rhan greiddiol o ofal canser ac yn eich helpu i wneud y gorau o’ch bywyd trwy:

 • Eich paratoi ar gyfer triniaeth
 • Amlhau canlyniadau’r driniaeth
 • Lleihau’r sgileffeithiau sy’n gysylltiedig â thriniaeth fel colli pwysau, blinder a cholli anadl

Gall adsefydlu canser eich helpu hefyd gyda’r problemau o ddydd i ddydd sy’n cael eu hachosi gan y clefyd a’r driniaeth. Mae’n eich helpu i fod yn annibynnol a bod yn llai dibynnol ar deulu, ffrindiau a gwasanaethau cymorth, cyn belled ag y bo modd, ac yn eich helpu i wella ac aros yn iach.

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi gwella o ganser neu’n gwella ohono, gallwch ddefnyddio’r wybodaeth yn yr adrannau canlynol er mwyn eich helpu i wella ansawdd eich bywyd.

Os ydych chi wedi cael diagnosis o ganser, mae’n bwysig paratoi ar gyfer unrhyw driniaeth bosibl o flaen llaw. Mae tystiolaeth yn dangos bod rhoi sylw i’ch maeth, eich lefelau gweithgarwch a’ch llesiant yn dod â llawer o fanteision pwysig megis:

 • Eich helpu i gymryd rheolaeth yn ystod cyfnodau o ansicrwydd.
 • Eich gwneud yn llai agored i sgileffeithiau triniaeth sy’n eich galluogi i ymdopi’n well ac adfer yn gynt.
 • Gwella eich iechyd tymor hir ac ansawdd eich bywyd.

Mae rhagor o wybodaeth ar baratoi am driniaeth (rhagsefydlu) ar gael yma.

Gall adsefydlu canser yn ystod eich triniaeth (e.e. llawdriniaeth, cemotherapi, radiotherapi) eich helpu i reoli a lleihau sgileffeithiau’r driniaeth. Mae hefyd yn eich helpu i gymryd mwy o ran yn eich gofal a’ch adferiad.

Gall y rhaglen Gwella Adferiad ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) eich helpu i fyw yn dda a gwella’n gyflymach yn dilyn llawdriniaeth canser.

Yn dilyn triniaeth canser mae’n bwysig eich bod yn cael cymorth i fyw yn dda a dal ati gyda’ch bywyd. Bydd angen cymorth a help ar rai pobl i reoli effeithiau corfforol a seicolegol canser, tra bydd angen i eraill wneud newidiadau iechyd cadarnhaol i leihau’r siawns y bydd canser yn digwydd eto ac i fyw bywyd iachach. 

Hefyd yn yr adran hon

Cymorth pellach:

Nod y cyngor ar y tudalennau hyn yw eich helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi tuag at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content