Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cyflawni eich nodau

Beth sy’n digwydd pan fydd bywyd yn brysur neu pan nad oes amser gen i i ganolbwyntio ar fy llesiant?

Fel y nodwyd yn y cynlluniau llesiant uchod, byddwch yn wynebu rhwystrau rhag blaenoriaethu eich llesiant. Gall bywyd fod yn brysur, yn llawn straen ac yn amhosibl ei ragweld, yn enwedig ar ôl triniaeth canser. Mae mor bwysig bod yn ymwybodol a sylwi pryd mae hyn yn digwydd, a bod yn dosturiol wrthych chi’ch hun er mwyn caniatáu i chi flaenoriaethu eich llesiant.

Pan fydd ein llesiant yn dda, mae ein hiechyd corfforol yn gwella ac rydym yn fwy abl i ymdopi â straen mewn bywyd. Bydd buddsoddi yn ein llesiant yn ein helpu i fod y fersiynau gorau ohonom ein hunain gyda’r gallu i ymdopi â’r hyn y mae bywyd yn ei daflu atom. Dim ond os ydych chi’n iach eich hun yn seicolegol ac yn gorfforol, y gallwch fod yno i eraill fel aelod o’r teulu/rhiant/ffrind/cydweithiwr (ac ati).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r adrannau perthnasol yn y cynlluniau llesiant o sut y byddwch yn blaenoriaethu eich llesiant, neu’n mynd yn ôl ar y trywydd iawn os bydd hyn yn dechrau llithro. Gallwch ddiweddaru hyn wrth i amser fynd yn ei flaen wrth i chi ddod i adnabod eich hun yn fwy, a gweld beth sy’n gweithio i chi a beth nad yw’n gweithio i chi.

Sut ydw i’n aros ar y trywydd iawn gyda newidiadau cadarnhaol i’m ffordd o fyw a’m nodau?

Yn ogystal â blaenoriaethu nodau SMART, efallai y bydd y cyngor isod yn eich helpu i gadw ar y trywydd iawn gyda’ch arferion ffordd iach o fyw a llesiant:

 • Y cam cyntaf tuag at newid eich ymddygiad yw datblygu ymwybyddiaeth o’r hyn rydych yn ei wneud yn y lle cyntaf.
 • Mae pethau rheolaidd rydych chi’n eu gwneud (e.e., brwsio’ch dannedd bob nos, cael diod neu ddau bob nos) yn dod yn arferiad.
 • Sylwch pa arferion rheolaidd sydd gennych, pa rai o’r rhain yr hoffech eu cadw, a pha rai yr hoffech eu newid
 • Datblygu nodau SMART o amgylch y pethau rydych chi am eu gwneud.
 • Lle bynnag y bo modd, gwnewch y dewis iach y dewis hawsaf.
 • Addaswch eich amgylchedd i’ch helpu gyda’ch nodau, e.e., symud byrbrydau nad ydynt yn rhai iach o’ch cartref os mai eich nod yw bwyta’n iach.
 • Gofynnwch i’ch ffrindiau a’ch teulu gymryd rhan i’ch helpu.
 • Cynlluniwch ar gyfer rhwystrau i’ch nodau a sut y byddwch yn goresgyn y rhain
 • Os ydych wedi “llithro”, peidiwch â phoeni – cofleidiwch yr hyn sydd wedi digwydd a symud ymlaen. Nid pwrpas hyn yw perffeithrwydd: mae’n ymwneud ag arferion cyffredinol yn hytrach nag ychydig o ddyddiau gwael.
 • Gwobrwywch eich hun am gyflawniadau.
 • Adnabyddwch feddyliau negyddol a’u troi’n rhai cadarnhaol.
 • Po fwyaf y byddwch yn ymarfer yr arferion hyn, po hawsaf y byddan nhw’n dod nes mai nhw yw’r drefn newydd.
 • Gall meddwl a dychmygu am sut y bydd eich newidiadau mewn arferion yn effeithio arnoch yn y dyfodol eich helpu i gyflawni eich nodau.
 • Mae ymchwil yn dangos y gall hyd yn oed newidiadau bach mewn lefelau maeth ac ymarfer corff fod o fudd i’ch iechyd cyffredinol.
 • Rhowch gynnig ar strategaethau gwahanol nes i chi ddod o hyd i rywbeth sy’n gweithio i chi, gan ffafrio arferion sy’n gynaliadwy yn hytrach nag atebion cyflym.
 • Peidiwch â bod ofn gofyn am help gan deulu/ffrindiau neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig.

Sut ydw i’n rheoli disgwyliadau fy nheulu a’m ffrindiau, yn ogystal â rheoli eu dealltwriaeth o ble y gallaf fod a’r hyn sydd ei angen arnaf?

Gall canser fod yn anabledd cudd gan nad yw arwyddion afiechyd yn weladwy ar unwaith. Gall hyn fod yn wir hefyd yn dilyn triniaeth canser. Gall hyn arwain pobl i deimlo nad ydynt yn cael cymorth neu fod diffyg tosturi am yr hyn y maen nhw’n ei brofi.

Gall rhai pobl deimlo pwysau i “fynd yn ôl i normal” ar ôl triniaeth canser. Gall bywyd ymddangos fel pe bai’n mynd yn ôl i normal i bawb arall, ond gall eich bywyd fod yn wahanol iawn. Gall hyn deimlo’n ynysig iawn neu’n rhyfedd i rai pobl.

Mae pob sefyllfa’n unigol, ond efallai y bydd rhai pobl yn gweld bod canser wedi newid eu perthnasoedd. Weithiau gall ffrindiau a theulu brosesu’r agweddau seicolegol yn gynharach yn eich taith canser gan nad ydynt hefyd yn mynd drwy effeithiau corfforol triniaeth.
Gall hyn olygu bod angen llai o amser arnyn nhw i addasu ar ôl diwedd y driniaeth
o’i gymharu â chi. Yn yr un modd, efallai eich bod am i bethau fynd yn ôl i normal ond mae pobl eraill yn bryderus amdanoch chi, neu’n chwilio am arwyddion y gallai rhywbeth fod o’i le Gall gweithio ar gyfathrebu â’ch teulu a’ch anwyliaid fod yn ddefnyddiol iawn, gan sicrhau eich bod yn cyfathrebu’r hyn sydd ei angen arnoch â’ch gilydd. Os oes gennych gynlluniau llesiant, yna gallai rhannu’r rhain gyda’ch anwyliaid helpu gyda’r trafodaethau hyn.

Gall hyn hefyd fod yn broblem os fyddwch yn gallu ddychwelyd i’r gwaith. Mae cymorth galwedigaethol ac asesiad parhaus o ba gymorth y bydd ei angen arnoch yn hanfodol.

Hefyd yn yr adran hon

Cymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at wellhad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content