Offeryn Hunanarfarnu Llesiant – I’w ddefnyddio ar ôl diagnosis Canser

Deall eich teimladau a phryd i geisio cymorth

Mae’n gyffredin profi cyfnodau o drallod seicolegol yn dilyn diagnosis o ganser. Gall fod yn anodd gwybod a yw eich teimladau’n ymateb cyffredin neu’n rhywbeth mwy difrifol.

Defnyddiwch y system goleuadau traffig isod i nodi pa olau sy’n cynrychioli sut rydych chi’n teimlo nawr ac a oes angen i chi geisio cymorth pellach.

Ceisio Cymorth

 • Teimlo wedi’ch llethu, yn sownd, ac yn methu gweithredu’r rhan fwyaf o’r amser, y rhan fwyaf o ddiwrnodau
 • Sylwi ar newidiadau sylweddol mewn hwyliau neu lefel pryder
 • Pryderon am eich gallu i reoli eich teimladau
 • Teimlo’n unig ac yn methu rhannu eich teimladau gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau
 • Teimladau o anobaith, neu ddiffyg teimlad
 • Newidiadau sylweddol o ran cysgu, bwyta, neu agweddau eraill ar weithredu o ddydd i ddydd
 • Meddyliau am niweidio eich hun neu eraill
 • Meddyliau hunanladdol am ddod â’ch bywyd i ben

Ystyried Cymorth

 • Anawsterau cymell eich hun a rheoli bywyd o ddydd i ddydd
 • Dim ond ychydig o ymgysylltu â gweithgareddau a pherthnasoedd ystyrlon
 • Teimladau amrywiol fel pryder, ofn, hwyliau isel, rhwystredigaeth
  neu ddicter sy’n teimlo’n amhosibl ei reoli
 • Teimlo’n sownd ac yn cael eich llethu gan eich teimladau weithiau
 • Meddwl bod eisiau i chi ddod o hyd i ffyrdd newydd o reoli eich teimladau

Parhau

 • Ymgysylltu â gweithgareddau a pherthnasoedd ystyrlon
 • Gosod nodau dyddiol rydych yn gallu eu rheoli a’u cyflawni
 • Teimladau amrywiol fel pryder, ofn, hwyliau isel, rhwystredigaeth, neu ddicter sy’n teimlo fel rhai y gallwch eu trin
 • Defnyddio strategaethau defnyddiol i reoli a gwella eich llesiant

Hefyd yn yr adran hon

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content