Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Offeryn Hunanarfarnu Llesiant – I’w ddefnyddio ar ôl diagnosis Canser

Deall eich teimladau a phryd i geisio cymorth

Mae’n gyffredin profi cyfnodau o drallod seicolegol yn dilyn diagnosis o ganser. Gall fod yn anodd gwybod a yw eich teimladau’n ymateb cyffredin neu’n rhywbeth mwy difrifol.

Defnyddiwch y system goleuadau traffig isod i nodi pa olau sy’n cynrychioli sut rydych chi’n teimlo nawr ac a oes angen i chi geisio cymorth pellach.

Ceisio Cymorth

 • Teimlo wedi’ch llethu, yn sownd, ac yn methu gweithredu’r rhan fwyaf o’r amser, y rhan fwyaf o ddiwrnodau
 • Sylwi ar newidiadau sylweddol mewn hwyliau neu lefel pryder
 • Pryderon am eich gallu i reoli eich teimladau
 • Teimlo’n unig ac yn methu rhannu eich teimladau gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau
 • Teimladau o anobaith, neu ddiffyg teimlad
 • Newidiadau sylweddol o ran cysgu, bwyta, neu agweddau eraill ar weithredu o ddydd i ddydd
 • Meddyliau am niweidio eich hun neu eraill
 • Meddyliau hunanladdol am ddod â’ch bywyd i ben

Ystyried Cymorth

 • Anawsterau cymell eich hun a rheoli bywyd o ddydd i ddydd
 • Dim ond ychydig o ymgysylltu â gweithgareddau a pherthnasoedd ystyrlon
 • Teimladau amrywiol fel pryder, ofn, hwyliau isel, rhwystredigaeth
  neu ddicter sy’n teimlo’n amhosibl ei reoli
 • Teimlo’n sownd ac yn cael eich llethu gan eich teimladau weithiau
 • Meddwl bod eisiau i chi ddod o hyd i ffyrdd newydd o reoli eich teimladau

Parhau

 • Ymgysylltu â gweithgareddau a pherthnasoedd ystyrlon
 • Gosod nodau dyddiol rydych yn gallu eu rheoli a’u cyflawni
 • Teimladau amrywiol fel pryder, ofn, hwyliau isel, rhwystredigaeth, neu ddicter sy’n teimlo fel rhai y gallwch eu trin
 • Defnyddio strategaethau defnyddiol i reoli a gwella eich llesiant

Hefyd yn yr adran hon

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content