Paratoi ar gyfer Triniaeth (Rhagsefydlu)

Os ydych wedi cael diagnosis o ganser, mae’n bwysig paratoi ar gyfer unrhyw driniaeth bosibl o flaen llaw. Mae tystiolaeth yn dangos bod rhoi sylw i’ch maeth, eich lefelau gweithgarwch a’ch llesiant yn dod â llawer o fanteision pwysig.

Beth yw Rhagsefydlu?

Mae rhagsefydlu yn golygu paratoi ar gyfer eich triniaeth.

Yn draddodiadol, mae adsefydlu canser yn digwydd ar ôl triniaeth er mwyn helpu cleifion i wella o effeithiau eu triniaeth. Mae rhagsefydlu yn gysyniad sy’n canolbwyntio ar eich cefnogi cyn eich triniaeth. Po orau rydych yn teimlo cyn i unrhyw driniaeth ddechrau, yr hawsaf fydd eich taith, a bydd eich adferiad ar ôl triniaeth yn gyflymach hefyd. 

Efallai bod canser eisoes wedi effeithio ar eich archwaeth neu’r pethau y gallwch chi eu gwneud o ddydd i ddydd. Gall triniaeth canser hefyd fod yn her i chi yn gorfforol, yn feddyliol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i reoli’r newidiadau y gallech fod yn eu profi neu’r ffordd rydych yn teimlo, a fydd yn eich galluogi i gymryd rheolaeth a pharhau i wneud y gweithgareddau sy’n bwysig i chi.

Beth yw manteision Rhagsefydlu?

Mae tystiolaeth wedi dangos y gall paratoi ar gyfer triniaeth drwy weithgarwch corfforol, maeth da a gofalu am eich llesiant emosiynol:

  • Leihau cymhlethdodau a sgileffeithiau sy’n gysylltiedig â thriniaeth canser a helpu i gyflymu adferiad.
  • Eich galluogi i wneud y pethau sy’n bwysig i chi.
  • Gweithio tuag at ffordd fwy egnïol o fyw.
  • Eich helpu i deimlo’n fwy gwydn a hyderus.
  • Gwella eich hwyliau a helpu i reoli pryder a straen.
  • Gwella maeth a sicrhau bod gennych ddigon o ‘danwydd’ ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen.

Beth mae Rhagsefydlu’n ei gynnwys?

Mae rhagsefydlu yn gyfle i chi ganolbwyntio ar eich iechyd a’ch llesiant. Mae’n gyfle i fod yn gryfach ac yn fwy heini wrth i chi baratoi ar gyfer eich triniaeth. Mae hefyd yn gyfle i gymryd rhywfaint o amser i ganolbwyntio ar eich llesiant meddyliol ac emosiynol. Bydd gwneud hyn yn eich helpu i reoli’r sgileffeithiau y gallech eu profi, megis blinder, llai o archwaeth, straen, pryder neu boen.

Mae’n cynnwys 5 cam:
1. Cynyddu eich lefelau gweithgarwch.
2. Gwella eich deiet.
3. Gwella eich llesiant seicolegol ac emosiynol.
4. Rhoi’r gorau i yfed alcohol neu yfed llai ohono
5. Rhoi’r gorau i ysmygu neu ysmygu llai.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth i’ch cefnogi i gymryd y camau hyn ar ein tudalennau gwe. Dewiswch yr adran(nau) uchod sydd o ddiddordeb i chi ac ewch i’r tudalennau gwe pwrpasol i ddysgu mwy.

Hefyd yn yr adran hon

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad. Os ydych yn aros am lawdriniaeth, mae rhagor o wybodaeth am baratoi ar gyfer eich llawdriniaeth ar gael yma.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Cymorth Canser Macmillan:
0808 808 00 00

Maggie’s Caerdydd:
029 2240 8024

Gofal Canser Tenovus:
0808 808 1010

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.