Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Paratoi ar gyfer Triniaeth Canser

Os ydych wedi cael diagnosis o ganser, mae’n bwysig paratoi ar gyfer unrhyw driniaeth bosibl o flaen llaw. Mae tystiolaeth yn dangos bod rhoi sylw i’ch maeth, eich lefelau gweithgarwch a’ch llesiant yn dod â llawer o fanteision pwysig.

Holding a hospital treatment date letter and circling the date on the calendar

Po orau rydych yn teimlo cyn i unrhyw driniaeth ddechrau, yr hawsaf fydd eich taith, a bydd eich adferiad ar ôl triniaeth yn gyflymach hefyd. 

Cliciwch ar y botymau isod am fwy.

Bod yn Egnïol

Cyflwyniad i weithgarwch corfforol gydag ymarfer corff ar wahanol lefelau.

Adeiladu a Chadw Egni

Blinder sy’n gysylltiedig â chanser

Wella’ch deiet

Mae maethiad da y yn enwedig wrth baratoi ar gyfer triniaeth canser.

Efallai bod canser eisoes wedi effeithio ar eich archwaeth neu’r pethau y gallwch chi eu gwneud o ddydd i ddydd. Gall triniaeth canser hefyd fod yn her i chi yn gorfforol, yn feddyliol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i reoli’r newidiadau y gallech fod yn eu profi neu’r ffordd rydych yn teimlo, a fydd yn eich galluogi i gymryd rheolaeth a pharhau i wneud y gweithgareddau sy’n bwysig i chi.

Mae tystiolaeth wedi dangos y gall paratoi ar gyfer triniaeth drwy weithgarwch corfforol, maeth da a gofalu am eich llesiant emosiynol:

  • Leihau cymhlethdodau a sgileffeithiau sy’n gysylltiedig â thriniaeth canser a helpu i gyflymu adferiad.
  • Eich galluogi i wneud y pethau sy’n bwysig i chi.
  • Gweithio tuag at ffordd fwy egnïol o fyw.
  • Eich helpu i deimlo’n fwy gwydn a hyderus.
  • Gwella eich hwyliau a helpu i reoli pryder a straen.
  • Gwella maeth a sicrhau bod gennych ddigon o ‘danwydd’ ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen.

Beth mae Rhagsefydlu’n ei gynnwys?

Mae rhagsefydlu yn gyfle i chi ganolbwyntio ar eich iechyd a’ch llesiant. Mae’n gyfle i fod yn gryfach ac yn fwy heini wrth i chi baratoi ar gyfer eich triniaeth. Mae hefyd yn gyfle i gymryd rhywfaint o amser i ganolbwyntio ar eich llesiant meddyliol ac emosiynol. Bydd gwneud hyn yn eich helpu i reoli’r sgileffeithiau y gallech eu profi, megis blinder, llai o archwaeth, straen, pryder neu boen.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth i’ch cefnogi i gymryd y camau hyn ar ein tudalennau gwe. Dewiswch yr adran(nau) uchod sydd o ddiddordeb i chi ac ewch i’r tudalennau gwe pwrpasol i ddysgu mwy.

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad. Os ydych yn aros am lawdriniaeth, mae rhagor o wybodaeth am baratoi ar gyfer eich llawdriniaeth ar gael yma.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Cymorth Canser Macmillan:
0808 808 00 00

Maggie’s Caerdydd:
029 2240 8024

Gofal Canser Tenovus:
0808 808 1010

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content