Gwella eich lles seicolegol yn y dyfodol

Pan fyddwch yn gwneud eich cynlluniau llesiant, gall fod yn ddefnyddiol meddwl am yr hyn sy’n debygol o fod o fudd i chi yn y tymor byr a’r hirdymor. Er enghraifft, os ydych chi’n cael trafferth gyda blinder, yna yn y tymor byr efallai y bydd yn teimlo’n fwy caredig i chi’ch hun i gael nap.

Fodd bynnag, os oeddech yn ystyried eich nodau hirdymor, yna gallai gwneud rhywfaint o waith ar hylendid cwsg ac amserlennu gweithgareddau fod yn fwy defnyddiol, a allai olygu peidio â mynd am nap. Gellir cymhwyso’r syniad hwn ar gyfer enghreifftiau eraill, megis gwneud dewisiadau ffordd iach o fyw.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol gofyn i chi’ch hun:

 1. Beth yw fy ngobeithion a’m dyheadau, yn y tymor byr a’r tymor hir?
 2. Beth allai fy rhwystro rhag cyflawni fy nodau?
 3. Pa gamau cyntaf y gallaf eu cymryd i’w cyflawni?

Gall fod yn anodd newid ymddygiad neu ffurfio arferion newydd. Efallai y bydd strategaethau neu ddulliau o wneud newidiadau yn eich bywyd yr ydych wedi’u defnyddio o’r blaen a allai fod yn ddefnyddiol. Gosodwch nodau SMART i chi’ch hun.

Gall torri eich nodau i fformat SMART fod yn ddefnyddiol iawn – ar y dudalen hon “Beth arall allwch chi ei wneud nawr i wneud y gorau o’ch adsefydlu ac adferiad yn dilyn triniaeth?”

Eich gwerthoedd, eich bywyd

Mae ymchwil yn ymwneud â therapi derbyn ac ymrwymiad (math o therapi siarad) yn awgrymu y gall byw bywyd yn unol â’ch gwerthoedd fod yn allweddol i les seicolegol da.

Mae bywyd yn debygol o fod yn wahanol yn dilyn canser, ond trwy fod yn hyblyg ac ymaddasol, gall fod yn bosibl derbyn bod poen corfforol ac emosiynol yn anochel fel rhan o’r profiad dynol, ac nid oes angen i feddyliau a theimladau anodd redeg eich bywyd.

Gwerthoedd yw’r hyn sy’n helpu i roi ystyr byw ac sy’n unigryw i chi. Mae eich gwerthoedd yn gweithredu fel cwmpawd a gallant eich helpu i wneud dewisiadau yn seiliedig ar y cyfeiriad rydych am i’ch bywyd fynd iddo.

Gellir defnyddio’r Holiadur Byw Gwerthfawr i weld a ydych yn byw eich bywyd yn unol â’ch gwerthoedd ar hyn o bryd ai peidio.

Mae’r holiadur hwn yn eich annog i feddwl am werthoedd eich bywyd mewn deg maes, gan gynnwys teulu, perthnasoedd agos, magu plant, bywyd cymdeithasol, gwaith, addysg/hyfforddiant, hwyl, ysbrydolrwydd, cymuned, hunanofal, materion amgylcheddol a mynegiant creadigol.

Gall cwblhau’r holiadur hwn eich helpu i ddiffinio beth yw eich gwerthoedd mewn bywyd, ac a ydych yn byw eich bywyd yn unol â’r gwerthoedd hyn ar hyn o bryd.

Defnyddiwch Strategaethau Seicolegol

Os ydych yn cael trafferth gyda theimladau anodd, gall fod yn anodd dysgu strategaethau seicolegol newydd i reoli eich lles yn enwedig os ydych yn cael triniaeth barhaus.
Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio strategaethau defnyddiol y gwyddoch sydd eisoes yn gweithio.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd rheoli tonnau dwys o emosiwn, ceisiwch ddefnyddio’r dechneg ‘gollwng angor’. 

Gall datblygu blwch lleddfol hefyd eich helpu i reoli teimladau anodd.

Mae tystiolaeth dda o waith ymchwil y gall myfyrdod ac ymwybyddiaeth ofalgar helpu unigolion i reoli teimladau anodd, a darganfuwyd bod hyn hefyd yn wir am unigolion yn dilyn triniaeth canser. Mae gwybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar ar dudalen we’r GIG.

 

Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd rhoi caniatâd i chi’ch hun fyfyrio ar bethau sy’n mynd yn dda (er enghraifft, enwi tri pheth yn eich bywyd sy’n dda, neu sy’n mynd yn dda), yn ogystal â chael amser i fyfyrio ar y pethau nad ydynt yn mynd yn dda. mynd mor dda (er enghraifft, neilltuo deg munud y dydd i ysgrifennu eich holl bryderon, ac yna eu rhoi mewn blwch neu ddrôr).

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Llinell gymorth canser Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:
  02920 745655  (9:00am to 12:30pm and 1:30pm to 4:00pm)
 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.