Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol

Mae Therapi Galwedigaethol yn broffesiwn gofal iechyd cofrestredig sy’n canolbwyntio ar ddatblygu, gwella, neu gynnal sgiliau byw bob dydd, a sgiliau gweithio (galwedigaethau) pobl ag anawsterau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu wybyddol (meddwl a chof). Adsefydlu a galluogi yw conglfaen Therapi Galwedigaethol.

Beth mae Therapyddion Galwedigaethol yn ei wneud?

Ein rôl yw darparu asesiad, triniaeth, addysg a chefnogaeth arbenigol i’n cleifion yn ystod eu taith adsefydlu. Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gwneud hyn drwy weithio gydag unigolyn i ganfod, lleihau, neu ddileu rhwystrau amgylcheddol, cymdeithasol, seicolegol a chorfforol a all fod yn effeithio ar gyfranogiad yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd. Gall Therapydd Galwedigaethol awgrymu a chynghori ar gymhorthion ac offer, addasu tasgau, newid amgylcheddol, addysg a meithrin sgiliau.

Mae Therapyddion Galwedigaethol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gweithio gydag ystod eang o unigolion, o blant i oedolion hŷn, ac ar draws llawer o wasanaethau yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Atgyfeiriad i Therapi Galwedigaethol y Bwrdd Iechyd

Os ydych chi’n teimlo y byddech chi neu’ch anwylyd yn elwa o fewnbwn Therapi Galwedigaethol, siaradwch â’ch tîm clinigol cyfrifol neu Feddyg Teulu. Fel arfer gwneir atgyfeiriad drwy dîm neu wasanaeth amlddisgyblaethol penodol, ac nid oes proses hunangyfeirio uniongyrchol.

Mae ein holl therapyddion galwedigaethol wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Mae rhagor o wybodaeth Genedlaethol y DU ar Therapi Galwedigaethol ar gael ar wefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol y Coleg Brenhinol Therapi Galwedigaethol: www.rcot.co.uk

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol Caerdydd a’r Fro:

Mae yna hefyd Therapyddion Galwedigaethol sy’n gweithio o fewn y Cynghorau lleol:

  • Mae gan Gyngor Bro Morgannwg Dîm Therapi Galwedigaethol a Nam ar y Synhwyrau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol.
  • Mae gan Gyngor Caerdydd Dîm Therapi Galwedigaethol sy’n cynnwys Oedolion a Phediatreg yn y Gwasanaethau Tai a Chymunedau, Gwasanaethau Byw’n Annibynnol.

Rôl Therapyddion Galwedigaethol o fewn y gwasanaethau hyn yw cwblhau asesiadau yn eich cartrefi pan fydd gennych gyflwr iechyd hirdymor sy’n effeithio ar sut y gallwch ymdopi gartref.

Yn dilyn yr asesiad efallai y byddant yn gallu darparu offer neu wneud addasiadau i’ch cartref a fyddai’n eich galluogi i barhau i fyw yno’n ddiogel, neu i gynnal eich annibyniaeth.

We help you to live your life - your way / Helpu chi i fyw eich bywyd - eich fford chi
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content