Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Galwedigaethol

Group of people

Beth yw Therapi Galwedigaethol?

Mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol yn diffinio ein gwaith fel hyn…

“Mae therapi galwedigaethol yn eich helpu i fyw eich bywyd gorau gartref, yn y gwaith – a phob man arall. Mae’n golygu gallu gwneud y pethau rydych chi eisiau ac yn gorfod eu gwneud. Gall hynny olygu eich helpu i oresgyn heriau dysgu yn yr ysgol, mynd i’r gwaith, cymryd rhan mewn chwaraeon neu olchi llestri hyd yn oed. Mae popeth yn canolbwyntio ar eich lles a’ch gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau.

“Mae hefyd yn broffesiwn sy’n seiliedig ar wyddoniaeth, iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cael ei reoleiddio gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.”

Beth mae Therapydd Galwedigaethol yn ei wneud?

Disgrifiad Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol o’n gwaith yw “helpu pobl o bob oed i oresgyn heriau wrth gwblhau tasgau neu weithgareddau bob dydd – yr hyn rydyn ni’n ei alw yn ‘alwedigaethau’.

“Mae therapyddion galwedigaethol yn gweld y tu hwnt i ddiagnosis a chyfyngiadau tuag at obeithion a dyheadau. Maen nhw’n edrych ar y berthynas rhwng y gweithgareddau rydych chi’n eu gwneud bob dydd – eich galwedigaethau – ochr yn ochr â’r heriau rydych chi’n eu hwynebu a’ch amgylchedd.

“Yna, maen nhw’n creu cynllun o nodau ac addasiadau wedi’u targedu at gyflawni set benodol o weithgareddau. Mae’r cynllun yn ymarferol, yn realistig ac yn bersonol i chi fel unigolyn, er mwyn eich helpu i gyflawni’r datblygiadau arloesol sydd eu hangen arnoch chi i wella eich bywyd bob dydd.

“Mae’r gefnogaeth hon yn gallu rhoi ymdeimlad o bwrpas o’r newydd i bobl. Mae’n gallu agor cyfleoedd newydd a newid y ffordd mae pobl yn teimlo am y dyfodol hefyd.”

Mae Therapyddion Galwedigaethol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gweithio gydag amrywiaeth eang o unigolion – o blant i oedolion hŷn, ar draws llawer o wasanaethau yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Gallwch ddysgu mwy am ein gwahanol dimau Therapi Galwedigaethol drwy’r dolenni isod.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro mae therapyddion galwedigaethol yn gweithio gyda phobl hŷn sy’n byw yn y gymuned ac yn yr ysbyty. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy:

Rydyn ni’n gweld plant a phobl ifanc 0-18 oed sy’n cael trafferth datblygu tasgau galwedigaethol.

Rydyn ni’n ystyried pam nad yw rhywbeth efallai’n datblygu, ac rydyn ni’n edrych am ffyrdd a phethau all helpu unigolyn i wneud cynnydd. 

Gallwch ddysgu mwy am ein gwasanaeth yng Nghaerdydd a’r Fro, gwylio ein fideos addysgol a phori yn ein gwybodaeth i rieni yma.

Mae’r Tîm Adnoddau Cymunedol yn wasanaeth ar y cyd sy’n cael ei ddarparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chyngor Caerdydd. Weithiau, efallai ar ôl aros yn yr ysbyty, damwain neu salwch, neu hyd yn oed ar ôl newid yn eich amgylchiadau cymdeithasol, bydd angen ychydig o help arnoch chi i fod yn annibynnol.

Darllenwch fwy am sut rydyn ni’n helpu yn y ddolen isod:

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio ochr yn ochr â ffisiotherapydd a phedwar Llawfeddyg Llaw Ymgynghorol i helpu unigolion sydd wedi cael llawdriniaeth llaw neu anaf i’w llaw i ddychwelyd i’r gwaith, hamdden a gweithgareddau dyddiol.

Darllenwch fwy a gwyliwch ein fideos am sut rydyn ni’n helpu yn y ddolen isod:

Mae’r tîm Therapi Galwedigaethol yn gweithio mewn amryw o wardiau meddygol yn ysbytai Caerdydd a’r Fro.

Ar y wardiau hyn rydyn ni’n gweithio gydag unigolion sydd â chyflyrau meddygol amrywiol gan gynnwys cyflyrau cronig, newidiadau corfforol acíwt a’r rhai sydd angen gofal diwedd oes.

Rydyn ni’n asesu pobl er mwyn helpu i atal dirywiad iechyd a’r gallu i gynnal gweithgareddau dyddiol er mwyn cynyddu annibyniaeth ac ailgyflwyno arferion a rolau dyddiol.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau yn y mannau canlynol.

Galwedigaethau yw’r pethau dyddiol rydych chi eisiau, angen neu mae disgwyl i chi eu gwneud. Pan fyddwn ni’n cael trafferth gyda iechyd meddwl, gall hyn wneud galwedigaethau yn anodd. Yng Nghaerdydd a’r Fro mae Therapyddion Galwedigaethol sy’n gweithio gyda’r rhai sy’n profi amrywiaeth o anawsterau iechyd meddwl. Darllenwch am ein gwaith drwy glicio ar y dolenni hyn.

Niwroleg yw’r gangen o wyddoniaeth a meddygaeth sy’n ymdrin â system nerfol y corff. Mae’r system nerfol yn cynnwys ein hymennydd, madruddyn y cefn a’r nerfau.

Mae anhwylderau a chyflyrau niwrolegol yn deillio o newidiadau, clefyd neu anaf i’r ymennydd, madruddyn y cefn neu’r nerfau.

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio’n agos gydag unigolion sydd â’r cyflwr niwrolegol i ddeall eu cryfderau, yr hyn sydd ag ystyr iddyn nhw a’r rhwystrau a’r heriau a ddaw yn sgil byw gyda chyflwr o’r fath.

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio gydag unigolion, eu rhwydweithiau cymorth ac aelodau eraill o’r Tîm Arbenigol Niwrolegol, i edrych ar ffyrdd o gynnal gallu, addasu amgylcheddau a thasgau, addysgu strategaethau a sgiliau newydd, a helpu i ddysgu mwy am y cyflwr a’i effaith ar yr unigolyn.

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio fel rhan o dimau amlddisgyblaethol o fewn gwahanol feysydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro megis:

Rhiwmatoleg yw’r rhan o Ofal Iechyd sy’n helpu pobl gyda phroblemau yn ymwneud â’r cyhyrau, y cymalau a’r esgyrn. Mae Therapi Galwedigaethol mewn Rhiwmatoleg yn gweithio ochr yn ochr â phobl i’w helpu i reoli eu gweithgareddau bob dydd boed hynny ar gyfer gwaith, cartref, gofal personol neu hamdden. Rydyn ni’n gallu eich helpu i addasu i newidiadau yn eich bywyd er mwyn atal colli gweithrediad a gwella neu gynnal eich lles. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y dolenni isod:

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio o fewn nifer o dimau arbenigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Gallwch ddarllen mwy am y rhain yn y dolenni isod:

Pan fyddwch chi’n cael llawdriniaeth sydd wedi’i chynllunio, clun neu ben-glin newydd er enghraifft, neu lawdriniaeth frys yn dilyn anaf, bydd Therapyddion Galwedigaethol yn helpu i asesu sut rydych chi’n ymdopi gyda thasgau bob dydd a pha addasiadau fydd angen eu gwneud yn eich cartref efallai.

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol Caerdydd a’r Fro:

Mae yna hefyd Therapyddion Galwedigaethol sy’n gweithio o fewn y Cynghorau lleol:

Rôl Therapyddion Galwedigaethol o fewn y gwasanaethau hyn yw cwblhau asesiadau yn eich cartrefi pan fydd gennych gyflwr iechyd hirdymor sy’n effeithio ar sut y gallwch ymdopi gartref.

Yn dilyn yr asesiad efallai y byddant yn gallu darparu offer neu wneud addasiadau i’ch cartref a fyddai’n eich galluogi i barhau i fyw yno’n ddiogel, neu i gynnal eich annibyniaeth.

Atgyfeiriad i Therapi Galwedigaethol y Bwrdd Iechyd

Os ydych chi’n teimlo y byddech chi neu’ch anwylyd yn elwa o fewnbwn Therapi Galwedigaethol, siaradwch â’ch tîm clinigol cyfrifol neu Feddyg Teulu. Fel arfer gwneir atgyfeiriad drwy dîm neu wasanaeth amlddisgyblaethol penodol, ac nid oes proses hunangyfeirio uniongyrchol.

Mae ein holl therapyddion galwedigaethol wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Mae rhagor o wybodaeth Genedlaethol y DU ar Therapi Galwedigaethol ar gael ar wefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol y Coleg Brenhinol Therapi Galwedigaethol:  www.rcot.co.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content