Therapi Llaw

Mae’r Gwasanaeth Therapi Llaw yn cael ei redeg gan Therapyddion Galwedigaethol arbenigol a Ffisiotherapydd, yn gweithio ochr yn ochr â’r pedwar Llawfeddyg Llaw Ymgynghorol. Mae gennym ddau safle therapi, yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd ac Ysbyty Athrofaol Llandochau

Mae ein tîm Therapi Llaw yn cynnwys therapyddion sydd wedi cael hyfforddiant ôl-raddedig, gan gynnwys cyrsiau achrededig Cymdeithas Therapyddion Llaw Prydain, ac sy’n arbenigo mewn asesu a thrin cyflyrau ac anafiadau dwylo. Mae rhai o’n therapyddion hefyd wedi’u hyfforddi mewn sgiliau ymarfer clinigol uwch fel therapi chwistrellu.

Ein rôl yw darparu asesiad, triniaeth ac addysg arbenigol, gwneud sblintiau, ac adsefydlu ein cleifion trwy lawdriniaeth / anaf, i ddychwelyd i’r gwaith a hamdden a gweithgareddau bywyd bob dydd.

Mae’r tîm therapi yn gweithio ochr yn ochr â llawfeddygon, yn cynllunio a gweithredu gofal ôl-lawdriniaethol er mwyn gwella adferiad cleifion i’r eithaf ar ôl llawdriniaeth. Mae cleifion yn aml yn cael eu rhyddhau’n gynnar o glinigau Ymgynghorol i ofal y therapydd a fydd wedyn yn cyfeirio eu triniaeth barhaus.

Os bydd angen asesiad ffurfiol arnoch, gwnewch apwyntiad gyda’ch meddyg teulu er mwyn cael eich cyfeirio at ein tîm.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.