Porth Gofalwyr

Mae Porth Gofalwyr Caerdydd a’r Fro yn rhoi gwybodaeth a chymorth i ofalwyr di-dâl.

Ein nod yw gwella ansawdd bywyd gofalwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal yn ein bro, gan helpu gofalwyr i wneud y mwyaf o’u bywyd ochr yn ochr â’u rôl ofalgar, yn ogystal â chefnogi eu hannibyniaeth.

Sut ydyn ni’n cefnogi gofalwyr yng Nghaerdydd a’r Fro?

Mae ein tîm o Weithwyr Lles Gofalwyr yn:

  • Helpu gofalwyr i ddeall pa gymorth sydd ar gael yn lleol
  • Cynorthwyo pobl i ddefnyddio gwasanaethau lleol
  • Sylwi pa wasanaethau newydd sydd eu hangen i helpu gofalwyr
  • Codi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwy sy’n ofalwyr a pha broblemau y gallan nhw eu hwynebu
  • Darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu i ofalwyr

Mae gennym Banel Arbenigol Gofalwyr sy’n gwrando ar syniadau, barn a phrofiadau uniongyrchol gofalwyr di-dâl ac yn eu rhannu. Mae rôl aelodau’r panel yn wirfoddol ac yn ddi-dâl ond mae’n gyfle i chi ddweud eich dweud a siapio gwasanaethau yng Nghaerdydd a’r Fro.

Fel arfer mae cyfarfodydd panel yn cael eu cynnal yn fisol ar-lein dros Zoom ac yn para rhyw awr. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn cyfarfodydd yn y dyfodol, gallwn drefnu i chi gael copi o’r agenda, copi o gofnodion y cyfarfod diwethaf a gwahoddiad cyswllt Zoom i’r cyfarfod nesaf.

Mae’r gwasanaeth hwn yn gwasanaethu Bro Morgannwg a Chaerdydd.

Bro Morgannwg

Mae ein gwasanaeth cwnsela yn y Fro yn cefnogi gofalwyr di-dâl 18 oed neu hŷn sy’n gofalu am aelod o’r teulu neu berthynas â dementia hwyr-oes neu broblemau iechyd meddwl.

Caerdydd

Mae ein gwasanaeth ar draws Caerdydd yn agored i bob atgyfeiriad cwnsela i ofalwyr di-dâl 18 oed neu hŷn. Rydyn ni’n cynnig hyd at 10 sesiwn o gwnsela rhad ac am ddim dros y ffôn, yn rhithwir a/neu wyneb yn wyneb.

Rydyn ni’n cynnal Grŵp Cymheiriaid Cefnogi Gofalwyr misol yn y Barri, i ofalwyr sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae’n gyfle i gyfarfod yn anffurfiol â gofalwyr eraill ac i drafod rolau gofalgar, hobïau a diddordebau.

Os ydych chi’n ofalwr neu os ydych chi’n gweithio gyda gofalwyr yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg, rydyn ni yma i’ch helpu.

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar 02921 921024 neu anfonwch e-bost at gateway@ctsew.org.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content