Ffair Iechyd a Lles

Leading a healthy lifestyle

Fe'ch gwahoddir i'n Ffair Iechyd a Lles

ddydd Mawrth 16 Mai 2023, 10am - 5pm

yn Neuadd Goffa'r Barri, Heol Gladstone, CF62 8NA

Agored i bawb, mynediad am ddim

Eisiau bod yn fwy egnïol ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? 
Hoffech chi ddarganfod ffyrdd newydd a chyffrous o fod yn fwy egnïol yn eich ardal leol? 

Dewch draw i Neuadd Goffa’r Barri ddydd Mawrth 16 Mai i gael gwybod am fanteision bod yn fwy egnïol i’r corff a’r meddwl.

Galwch heibio, mynnwch ddiod a byrbryd am ddim, porwch ein stondinau a dewch i’r gweithdai sy’n cael eu cynnal trwy gydol y dydd.

Mynnwch gyngor ar sut i fod yn fwy egnïol ochr yn ochr â chyflyrau iechyd eraill. Mae yna filoedd o ffyrdd y gallwch chi fod yn fwy egnïol. Mae gan bawb eu ffordd eu hunain o fod yn fwy egnïol. Dewch draw i ddod o hyd i’ch ffordd chi!

Mae ein Ffair Iechyd a Lles am ddim, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Race Equality First, yn ffordd hawdd o ddarganfod beth sydd ar gael ym Mro Morgannwg.

The first 50 people through the door will receive a free gift.

Trefnir mewn partneriaeth â

Race Equality First
CAV Watermark

Ein Stondinau

Dewch i siarad â ni am sut rydym yn cefnogi pobl o bob oed i fyw a heneiddio’n dda ym Mro Morgannwg.

Dewch i glywed am y gweithgareddau rydym yn eu cynnal i hyrwyddo iechyd a lles pob dyn, menyw a phlentyn yn ein cymuned.

Dewch i ddarganfod mwy am ein pêl-droed cerdded i ddynion dros 50 oed a menywod dros 45 oed.

Mae saith practis meddygon teulu yn gweithredu yn ardal Clwstwr Canol y Fro. Byddwn yn siarad am sut y gallwch chwarae rhan weithredol wrth reoli eich iechyd a chael mynediad at y gofal sydd ei angen arnoch.

Dewch draw i ddarganfod sut mae Age Connects yn cefnogi pobl hŷn ynysig ledled Caerdydd a’r Fro.

Rydym yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli.

Cyfle i feithrin eich hyder, sgiliau a chael profiad gwaith gwerthfawr iawn.

Darganfyddwch sut rydym yn darparu gofal a chymorth pwrpasol i alluogi pobl i fyw bywydau cyfoethog, annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac allan yn eu cymunedau lleol.

Dewch i glywed am sut mae Race Equality First yn darparu eiriolaeth iechyd ar gyfer cymunedau du a lleiafrifoedd ethnig.

Gallwn ddweud popeth wrthych am wasanaethau Re-engage ar gyfer y rhai 75+ oed ym Mro Morgannwg.

  • Sgwrsiwch â thîm Rhoi’r Gorau i Ysmygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am sut y gallant gefnogi pobl i roi’r gorau iddi neu leihau ysmygu.

Mae Valeways yn bodoli i annog a helpu pobl o bob oed a gallu i gerdded er mwyn gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Maent hefyd yn gweithio’n galed i gadw holl lwybrau troed y Fro ar agor ac yn hygyrch i gynifer o bobl â phosibl.

  • Ai eistedd yw’r ysmygu newydd

  • Darganfyddwch sut y gall unrhyw un fwynhau manteision ymarfer corff.

Mae Tracey yn arbenigo mewn Zumba® Gold a Seated Zumba® Gold. Mae’r ddau yn ffyrdd gwych o gryfhau’r esgyrn a’r cyhyrau 

Diolch i’n noddwyr:

 

Cardiff and Vale Health Charity | Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro
Tesco

Ein Gweithdai

Amser
Cynnwys
Lleoliad

11:00

Sesiwn Gwybodaeth am y Menopos a Gweithgaredd dan Arweiniad Meddyg Teulu

Neuadd Bedwas

11:30

Daring to Dream

Neuadd Bedwas 

11:30

Sesiwn cerdded Nordig dan arweiniad hyfforddwr. Darperir polion.

Cyfarfod wrth y brif fynedfa

12:00

Sesiwn Zumba dan arweiniad hyfforddwr

Neuadd Bedwas

12:30

Sesiwn Tai Chi dan arweiniad hyfforddwr

Neuadd Bedwas

1:00

Sesiwn Gwybodaeth Covid Hir dan arweiniad Clinigwr

Neuadd Bedwas

1:30

Ymarfer Corff i Bawb

Neuadd Bedwas

2:00

Sesiwn wybodaeth am ddosbarthiadau ESCAPE yn cefn, clun a pen-glin

Neuadd Bedwas

2:30

Sesiwn ymarfer ESCAPE dan arweiniad hyfforddwr

Neuadd Bedwas

3:00

Symudiad Creadigol gyda Motion Control Dance

Neuadd Bedwas

3:30

Down to Earth

Neuadd Bedwas

3:30

Sesiwn cerdded Nordig dan arweiniad hyfforddwr. Darperir polion.

Cyfarfod wrth y brif fynedfa

4:00

Bwyta’n Iach ar Gyllideb dan arweiniad deietegydd

Neuadd Bedwas

Organised in partnership by

Race Equality First
CAV Watermark

Thank you to our supporters:

Cardiff and Vale Health Charity | Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro
Tesco
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content