Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis

Mae tîm Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis yn asesu ac yn trin anhwylderau ar y pelfis a llawr y pelfis.

Rydym yn arbenigo mewn trin: 

 • Problemau â’r cyhyrau a’r cymalau (cyhyrysgerbydol) sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd, gan gynnwys poen yn y cluniau, y cefn a’r gwregys pelfig
 • Gwahaniad cyhyrau’r abdomen ar ôl geni (rectus abdominus diastasis)
 • Problemau â’r bledren gan gynnwys angen pasio wrin ar frys, yn aml neu golli rheolaeth wrth basio wrin
 • Syndrom poen y bledren
 • Problemau â’r coluddyn, gan gynnwys anymataliaeth, brys, rhwymedd a thrafferth gwacáu’r coluddion
 • Cwymp organau’r pelfis
 • Poen cronig yn y pelfis
 • Adferiad llawr y pelfis ar ôl geni, gan gynnwys rhwygau perineol gradd 3 neu 4 neu broblemau â’r bledren neu’r coluddion
 • Ymddatodiad clwyf perineol
 • Poen perineol
 • Syndrom twnnel y carpws yn ystod beichiogrwydd

Rydym wedi datblygu llyfrgell odaflenniafideosam y problemau a’r cyflyrau gwahanol hyn.  

 • Cyngor ar newidiadau i’r ffordd o fyw a’ch gweithgarwch corfforol
 • Rhaglenni ymarfer corff personol
 • Grŵp rhithiol ar gyfer poen yng ngwregys y pelfis a’r cefn yn gysylltiedig â beichiogrwydd
 • Therapi â llaw, gan gynnwys technegau llacio
 • Bioadborth – offer arbenigol i wella gweithrediad arferol cyhyrau llawr y pelfis
 • Ysgogiad trydanol niwrogyhyrol – offer arbenigol i gynyddu ymwybyddiaeth a chryfder cyhyrau llawr y pelfis
 • Aciwbigo
 • Darparu offer e.e. baglau
 • Triniaeth ar gyfer ymddatodiad clwyfau perineol neu hematoma

I fanteisio i’r eithaf ar eich triniaeth, rydym yn gofyn i’n cleifion wneud y canlynol:

 • Gwyliwch ein fideos
 • Cadwch at eich rhaglen ymarfer
 • Llenwch y siartiau a’r ffurflenni angenrheidiol
 • Ymrwymwch i’n polisi presenoldeb –  gallwch ei ddarllen yma
 • Cwblhewch gwrs llawn o driniaeth
 • Rhowch wybod i’ch ffisiotherapydd am unrhyw broblemau neu bryderon yn ymwneud â’ch triniaeth

Rydym yn derbyn cyfeiriadau gan feddygon teulu (meddygaeth teulu), meddygon ymgynghorol, ymwelwyr iechyd, gwasanaethau ymataliaeth, therapyddion eraill a bydwragedd.

Ein polisi presenoldeb

Er mwyn cadw’r rhestrau aros ar gyfer apwyntiadau mor fyr â phosibl i bob un o’n cleifion, dywed Polisi Mynediad Cleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

 • Os na fyddwch yn mynychu eich apwyntiad, rhaid i chi gysylltu â’r adran y diwrnod hwnnw i beidio â chael eich rhyddhau.
 • Os byddwch yn canslo dau apwyntiad neu’n peidio â chysylltu â ni i aildrefnu cyn pen mis ar ôl canslo, byddwch yn cael eich rhyddhau.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i apwyntiadau wyneb-yn-wyneb ac apwyntiad rhithiol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi presenoldeb hwn, siaradwch ag aelod staff a byddwn yn fodlon ei drafod â chi.

Adnoddau Iechyd y Pelfis

Cliciwch y blychau isod am fwy o wybodaeth ac arweiniad ar Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis.

Sesiynau Grwpiau Rhithiol

Gwybodaeth ac arweiniad ar ein sesiynau Grwpiau Rhithiol

Woman with a question mark in a thought bubble over her head

Cwestiynau Cyffredin

Dewch o hyd i atebion i’ch cwestiynau am Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis

Ble i ddod o hyd i ni

Mae timau Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi’u lleol yn:

Ysbyty Athrofaol Cymru

Cleifion Allanol Ffisiotherapi
Llawr 1af (Ward A a B)
Adain Lakeside
Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd, CF14 4XW

Mae Adain Lakeside wedi’i lleoli gyferbyn â phrif fynedfa a chyntedd yr ysbyty, wrth ochr y llyn.

Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Adran Ffisiotherapi
Glossop Terrace
Caerdydd
CF24 0SZ

Wedi’i lleoli yn yr Adran Cleifion Allanol Therapïau, sydd wedi’i lleoli ar ochr dde’r coridor wrth i chi ddod i mewn drwy brif fynedfa’r ysbyty.

Ysbyty’r Barri

Prif Adran Cleifion Allanol
Canolfan Iechyd y Pelfis
Ysbyty’r Barri
Colcot Road
Y Barri
CF62 8YH

Mae Canolfan Iechyd y Pelfis wedi’i lleol yn y Brif Adran Cleifion Allanol ar lawr gwaelod yr ysbyty.

Sylwer nad yw ein holl wasanaethau ar gael ar y safleoedd hyn. Siaradwch â’ch ffisiotherapydd am fwy o wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau BRYS yn ymwneud â Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis, ffoniwch 02920 335717 a gadewch neges ar y peiriant ateb. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content