Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Demensia

Gall gofalu am rywun â dementia fod yn heriol, ond gyda’r cymorth cywir gall fod yn werth chweil. Yng nghamau cynnar dementia, mae llawer o bobl yn gallu mwynhau bywyd yn yr un modd â chyn eu diagnosis. 

Forget Me Not flowers

Ond wrth i’r symptomau waethygu, gall y person deimlo’n bryderus, dan straen ac ofnus oherwydd methu cofio pethau, dilyn sgyrsiau neu ganolbwyntio.

Mae’n bwysig cefnogi’r unigolyn i gynnal sgiliau, galluoedd a bywyd cymdeithasol gweithredol. Gall hyn hefyd helpu sut maen nhw’n teimlo amdanyn nhw eu hunain.

Hydref 2023
Hyd 13
13 Hydref 2023
Hyb Trelái a Chaerau, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelai
Caerdydd, CF5 5BQ
Hyd 18
18 Hydref 2023
Hyb Rhiwbeina, Pen-y-Dre, Rhiwbeina
Caerdydd, CF14 6EH
Hyd 30
30 Hydref 2023
Hyb STAR, Heol Muirton, Tremorfa
Caerdydd, CF24 2SJ United Kingdom
Tachwedd 2023

Dysgwch fwy am ofalu am rywun â dementia ar wefan y GIG.

Dementia a newidiadau synhwyraidd

Mae dementia nid yn unig yn effeithio ar y cof ond mae’n gallu effeithio ar yr holl synhwyrau. Gwyliwch y fideo byr hwn gan ein tîm Therapi Galwedigaethol ar symbyliad synhwyraidd a sut y gallwn ni i gyd gefnogi pobl â dementia.

Dementia a cholli clyw

Bydd llawer o bobl â dementia hefyd yn byw gyda nam ar eu clyw. Mae tystiolaeth sy’n awgrymu bod pobl sydd wedi colli eu clyw hefyd yn fwy tebygol o ddatblygu dementia, er nad yw’n hysbys ar hyn o bryd pam mae hyn. Gall unrhyw golled mewn clyw sydd heb gael diagnosis hefyd wneud i symptomau dementia ymddangos yn waeth. Dysgwch fwy am ddementia a cholli clyw.

Dementia a COVID-19

Yn ystod pandemig COVID-19, mae’n bwysig bod person sy’n byw gyda dementia yn parhau i gael y cymorth sydd ei angen arno. Efallai y bydd angen mwy o gymorth arnynt ar hyn o bryd, er enghraifft wrth reoli meddyginiaeth a threfn arferol.

Adnoddau dementia pellach

Mae Tîm Cof Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi paratoi amrywiaeth o adnoddau sy’n ymwneud â dementia. Darllenwch yr adnoddau canlynol sy’n berthnasol i’ch maes angen, neu gweld adnoddau sy’n benodol i golli’r cof.
 
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content