Ffisiotherapi meddygol

Mae ffisiotherapi meddygol yn arbenigedd sy’n cwmpasu llawer o wasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r rhain yn cynnwys Unedau Damweiniau ac Achosion Brys, unedau derbyn meddygol, Unedau Arhosiad Byr Pobl Hŷn (OPSSU), wardiau acíwt a wardiau adferiad. 

Mae’r timau amlddisgyblaethol ar y wardiau hyn yn gweithio gyda chleifion sydd â llawer o gyflyrau ac afiechydon cymhleth. Mae llawer o’r cleifion hyn yn rhai sy’n heneiddio ac yn fregus. Yn aml iawn, mae therapyddion sy’n gweithio yn y maes hwn yn arbenigwyr ar gefnogi pobl â chyflyrau sy’n gysylltiedig â breuder megis cwympiadau, llai o symudedd, heintiau a dementia.  

Bydd ffisiotherapyddion yn gweithio gyda chleifion cyn gynted â phosibl i leihau’r risg o ddatgyflyru (llai o symudedd, ffitrwydd a chryfder) yn ogystal â lleihau hyd eu harhosiad yn yr ysbyty. Bydd ffisiotherapyddion yn helpu cleifion i gyflawni eu nod a dod mor annibynnol â phosibl er mwyn iddynt allu mynd adref.  

Os yw’n briodol, bydd cleifion yn cael eu cyfeirio at wasanaethau cymunedol fydd yn eu cefnogi i ddal i wella gartref a’u helpu rhag gorfod mynd yn ôl i’r ysbyty yn y dyfodol. 

Gwella yn yr ysbyty:

Yn ystod arhosiad yn yr ysbyty mae’n bwysig bod gan y claf drefn ddyddiol. Mae hyn yn cynnwys codi o’r gwely, gwisgo eu dillad eu hunain a chael mynediad at eiddo personol.  

Os oes gennych chi berthynas neu ffrind yn yr ysbyty ar hyn o bryd, gallwch chi eu helpu i wella drwy ddarparu eitemau angenrheidiol ar gyfer eu harhosiad yn yr ysbyty. Gallwch chi ddod o hyd i restr o eitemau defnyddiol yma.

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content