Ffisiotherapi meddygol

Mae meddygaeth yn arbenigedd sy’n cwmpasu ystod eang o wasanaethau ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, er enghraifft adrannau damweiniau ac achosion brys, unedau derbyniadau meddygol, Uned Arhosiad Byr Pobl Hŷn (OPSSU), wardiau acíwt ac adsefydlu.

Mae’r timau amlddisgyblaethol ar y wardiau hyn yn gweithio gyda chleifion â llawer o gyflyrau a salwch cymhleth. Mae llawer o’r cleifion hyn yn gleifion sy’n heneiddio ac yn eiddil. Felly, mae therapyddion sy’n gweithio yn y maes hwn yn aml yn arbenigwyr ar gefnogi’r rhai sydd â chyflyrau sy’n gysylltiedig ag eiddilwch fel codymau, llai o symudedd, heintiau a dementia.

Bydd ffisiotherapyddion yn gweithio gyda chleifion cyn gynted â phosibl i leihau’r risg o ddadgyflyru (llai o symudedd, ffitrwydd a chryfder) a hyd eu harhosiad yn yr ysbyty. Bydd ffisiotherapyddion yn helpu cleifion i gyflawni eu nodau ac adennill y lefel orau bosibl o annibyniaeth, i’w galluogi i fynd adref.

Os yw’n briodol, bydd cleifion yn cael eu cyfeirio at wasanaethau cymunedol i’w cefnogi i barhau i wella gartref ac i helpu i atal aildderbyniadau i’r ysbyty yn y dyfodol.

Gwella yn yr ysbyty:

Yn ystod arhosiad claf yn yr ysbyty mae’n bwysig cynnal trefn ddyddiol cymaint â phosibl. Mae hyn yn cynnwys cleifion yn codi o’r gwely, gwisgo eu dillad eu hunain a chael mynediad at eiddo personol.

Os oes gennych chi berthynas neu ffrind yn yr ysbyty ar hyn o bryd, gallwch chi helpu i gefnogi eu hadsefydliad a’u hadferiad trwy ddarparu eitemau angenrheidiol ar gyfer eu harhosiad yn yr ysbyty, gallwch chi ddod o hyd i restr o eitemau defnyddiol yma.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.