Rwy’n mynychu

Darperir ein holl wasanaethau yn unol â gweledigaeth y Bwrdd Iechyd a elwir yn Llunio Ein Lles i’r Dyfodol a’n gwerthoedd fel Bwrdd Iechyd.

Adran ffisiotherapi
Byddwch yn gweld un o’n harbenigwyr cyhyrysgerbydol (MSK) yn yr adran. Byddan nhw’n gallu cynnig yr ystod lawn o brosesau asesu. Bydd angen i chi roi amser o’ch diwrnod i deithio yno ac yn ôl.

Ar y ffôn
Bydd un o’n harbenigwyr MSK yn eich ffonio ar yr amser a drefnwyd. Byddan nhw’n gallu cael sgwrs dda a manwl, ond nid yw’n bosibl cynnig archwiliad llawn ar y ffôn. Dim ond amser yr alwad ffôn y bydd angen i chi ei roi o’ch diwrnod ac ni fydd angen i chi deithio.

Ar-lein
Byddwch yn mynd i’n hystafell aros rithwir ar y we, a byddwch yn cael eich galw i ymgynghoriad fideo preifat gan eich Ffisiotherapydd arbenigol. Byddan nhw’n gallu cael sgwrs dda, fodd bynnag, er y gallwn archwilio’r hanfodion ar fideo, ni fyddwn yn gallu cyflawni pob archwiliad corfforol. Dim ond amser yr alwad ffôn y bydd angen i chi ei roi o’ch diwrnod ac ni fydd angen i chi deithio.

Ar ôl cyrraedd, efallai bydd angen i chi lenwi holiadur byr. Mae hon yn rhan bwysig iawn o’r ymgynghoriad ac mae’n ein helpu i’ch cael chi i’r man cywir.

Yr ymgynghoriad

Yn yr ymgynghoriad cychwynnol, ein nod yw neilltuo digon o amser i’n galluogi i gwblhau’r holl gamau canlynol. Weithiau nid yw’n bosibl cwblhau’r holl gamau ac nid ydym am ruthro hyn gan mai dyma’r rhan bwysicaf o’ch gofal. Pan fydd llawer i’w wneud, neu os oes angen amser arnoch i ystyried eich opsiynau a gwneud penderfyniadau, byddwn yn trefnu ail ymgynghoriad er mwyn cwblhau’r broses. 

Rydym yn cynnig asesiad cyfannol sy’n ystyried eich anghenion a’ch dewisiadau unigol.

SGWRS: Mae hyn yn dechrau gyda sgwrs. Drwy ddweud eich stori wrthym, yr hanes sydd wedi eich arwain atom a’r pethau rydych yn chwilio am gymorth ar eu cyfer, gallwn ddeall sut y gallwn eich helpu orau. Bydd hyn yn cynnwys eich disgrifiad o’r broblem a’ch profiad. Yn aml, mae angen i ni hefyd ystyried pethau eraill a allai fod yn gysylltiedig, megis problemau iechyd eraill, ffactorau cymdeithasol neu ffordd o fyw, a sut y gallai’r triniaethau y gallwn eu cynnig ffitio mewn i’ch bywyd.

ARCHWILIAD CORFFOROL: Os byddwch yn cydsynio, byddwn yn cynnal archwiliad corfforol personol i chi sy’n ein galluogi i brofi iechyd biolegol eich cyhyrau, eich cymalau a’ch nerfau.

CRYNODEB A DIAGNOSIS: Byddwn yn rhoi crynodeb i chi o’ch stori, eich meddyliau, ein canfyddiadau, a gyda’n gilydd yn dod i gytundeb am yr hyn sy’n digwydd (diagnosis) a pham.  

PROFION PAN FO ANGEN: Os yw’n briodol cael profion pellach, megis pelydr-X, sganiau neu brofion gwaed, byddwn yn trafod hynny gyda chi ac yn trefnu’r rhai sydd wedi’u cytuno.

GWYBODAETH, OPSIYNAU A PHENDERFYNIAD AR Y CYD: Byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi am yr opsiynau triniaethau sydd ar gael i chi ac yn gweithio gyda chi i rannu penderfyniad ynglŷn â sut yr hoffech symud ymlaen.

CYNLLUN UNIGOL: Byddwn yn cytuno â chi ar y strategaethau hunanreoli unigol yr hoffech eu dechrau a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu os ydych yn dymuno gwneud newidiadau cadarnhaol o ran eich ymddygiad.

CYFEIRIO YMLAEN: Os bydd ein penderfyniad ar y cyd yn gofyn am atgyfeiriad i wasanaeth arall neu arbenigedd meddygol, fel Podiatreg, Orthoteg, Rhewmatoleg neu lawdriniaeth Orthopedig, byddwn yn trefnu hynny i chi.

Byddwn yn cytuno â chi ar unrhyw gynllun triniaeth dilynol neu barhaus ac yn trefnu apwyntiadau’n briodol.

Byddwn yn darparu adnoddau i’ch galluogi i ddechrau eich cynllun adsefydlu neu reoli.

Gobeithiwn y byddwch yn cyrraedd y pwynt lle rydych wedi datrys y mater, os yw hynny’n bosibl, neu wedi cyflawni eich nodau ac yn gallu rheoli eich cyflwr yn annibynnol pan na fydd hynny’n bosibl.

Os na fyddwn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig, gallwn drefnu barn arbenigol a thrafod opsiynau eraill y gall ein Bwrdd Iechyd eu cynnig i chi.

Bydd pob ymgynghoriad yn cynnwys

  • Sgwrs dda sy’n galluogi eich therapydd i’ch deall chi a’ch problemau. 
  • Archwiliad clinigol i brofi eich symudiadau a’r cymalau a’r cyhyrau yr effeithir arnynt.
  • Os bydd profion meddygol yn helpu, byddwn yn eich cefnogi i benderfynu a threfnu hyn os oes angen.
  • Diagnosis ac esboniad o’ch problemau.
  • Trafod yr opsiynau sydd ar gael i chi.
  • Gweithio gyda’n gilydd i greu Penderfyniad ar y cyd o sut rydych am fwrw ymlaen.  
  • Mae dysgu am eich rôl wrth wneud penderfyniadau am eich iechyd yn bwysig. Gallwch ddarllen mwy am hyn drwy ddilyn y ddolen hon https://www.patients-association.org.uk/shared-decision-making.
  • Gall llenwi’r 3 chwestiwn ar y ddolen ganlynol cyn eich ymgynghoriad fod o gymorth mawr: Ewch i’r dudalen drwy glicio yma.
  • Gallwch ddarllen mwy am y triniaethau rydym yn eu cynnig yma: Atgyfeiriad at driniaethau penodol
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content