Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ein Ffisiotherapyddion Arbenigol Cyhyrsgerbydol (MSK)

Mae ein staff i gyd yn Ffisiotherapyddion HCPC (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal) siartredig cofrestredig. Bydd gan bob un ohonynt gymhwyster BSc (Anrh) Ffisiotherapi, a bydd gan lawer ohonynt hyfforddiant ôl-raddedig i Lefel MSc a PhD.

Rydym yn gweithio mewn timau lle mae ein Hymgynghorwyr, ein harweinwyr Clinigol a’n harbenigwyr Clinigol yn arbenigwyr hyfforddedig mewn diagnosis a thriniaeth cyhyrsgerbydol, gydag ystod eang o sgiliau a galluoedd, gan gynnwys:

 • Ymgynghoriadau cyhyrsgerbydol arbenigol
 • Archwilio corfforol arbenigol
 • Gofyn am brofion a delweddu priodol
 • Diagnosis
 • Esboniadau, addysg a dealltwriaeth
 • Therapi ymarfer corff
 • Therapïau â llaw (fel llawdriniad a chael rhannau o’r corff i symud )
 • Strategaethau adsefydlu, megis cynyddu graddol ac amlygiad graddedig
 • Adsefydlu ar sail seicolegol fel therapi gwybyddol sy’n seiliedig ar ymddygiad
 • Therapi pigiadau
 • Rhagnodi anfeddygol ar gyfer rhai meddyginiaethau

Mae ein harbenigwyr yn cynnal clinigau lle maent yn cefnogi ein cydweithwyr iau, felly byddwch mewn dwylo diogel drwy gydol yr amser y byddwch yn derbyn ein gwasanaeth.

Rydym yn gweithio’n agos gyda llawer o wasanaethau eraill i gyflawni ein huchelgais o wasanaeth cyfannol. Gall y rhain gynnwys:

 • Sector elusennau
 • Sector hamdden
 • Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • Therapïau (Podiatreg, Deieteg, Therapi Galwedigaethol, Seicoleg)
 • Meddygaeth (Meddygon Teulu, Rhiwmatolegwyr, Llawfeddygon Orthopedig, Timau Poen) 

Yn aml byddwn yn gweithio ochr yn ochr â’n cydweithwyr mewn timau amlddisgyblaethol ar gyfer ein hymyriadau mwyaf cymhleth. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content