Ein Ffisiotherapyddion Arbenigol Cyhyrsgerbydol (MSK)

Mae ein staff i gyd yn Ffisiotherapyddion HCPC (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal) siartredig cofrestredig. Bydd gan bob un ohonynt gymhwyster BSc (Anrh) Ffisiotherapi, a bydd gan lawer ohonynt hyfforddiant ôl-raddedig i Lefel MSc a PhD.

Rydym yn gweithio mewn timau lle mae ein Hymgynghorwyr, ein harweinwyr Clinigol a’n harbenigwyr Clinigol yn arbenigwyr hyfforddedig mewn diagnosis a thriniaeth cyhyrsgerbydol, gydag ystod eang o sgiliau a galluoedd, gan gynnwys:

 • Ymgynghoriadau cyhyrsgerbydol arbenigol
 • Archwilio corfforol arbenigol
 • Gofyn am brofion a delweddu priodol
 • Diagnosis
 • Esboniadau, addysg a dealltwriaeth
 • Therapi ymarfer corff
 • Therapïau â llaw (fel llawdriniad a chael rhannau o’r corff i symud )
 • Strategaethau adsefydlu, megis cynyddu graddol ac amlygiad graddedig
 • Adsefydlu ar sail seicolegol fel therapi gwybyddol sy’n seiliedig ar ymddygiad
 • Therapi pigiadau
 • Rhagnodi anfeddygol ar gyfer rhai meddyginiaethau

Mae ein harbenigwyr yn cynnal clinigau lle maent yn cefnogi ein cydweithwyr iau, felly byddwch mewn dwylo diogel drwy gydol yr amser y byddwch yn derbyn ein gwasanaeth.

Rydym yn gweithio’n agos gyda llawer o wasanaethau eraill i gyflawni ein huchelgais o wasanaeth cyfannol. Gall y rhain gynnwys:

 • Sector elusennau
 • Sector hamdden
 • Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • Therapïau (Podiatreg, Deieteg, Therapi Galwedigaethol, Seicoleg)
 • Meddygaeth (Meddygon Teulu, Rhiwmatolegwyr, Llawfeddygon Orthopedig, Timau Poen) 

Yn aml byddwn yn gweithio ochr yn ochr â’n cydweithwyr mewn timau amlddisgyblaethol ar gyfer ein hymyriadau mwyaf cymhleth. 

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content