Triniaethau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi ymrwymo i ddarparu triniaethau gwerth uchel, effeithiol ac effeithlon. Dangoswyd bod popeth a gynigiwn yn ddiogel ac yn effeithiol. Rydym yn defnyddio canllawiau cenedlaethol a rhyngwladol i lywio pa driniaethau rydym yn eu cynnig – er enghraifft NICE ac OARSI

Bydd triniaethau mwy newydd sydd eto i’w profi’n llawn yn cael eu cynnig fel rhan o arbrawf ymchwil priodol yn unig. Pan fydd gennym ni arbrawf yn rhedeg byddwn yn sicrhau eich bod yn cael cynnig ymuno, yn gwbl wybodus ac yn cydsynio i gymryd rhan.

Ymyriadau na allwn eu cynnig

Ni chynigir unrhyw driniaethau y dangoswyd eu bod naill ai’n anniogel neu’n aneffeithiol gan CAVUHB. Mae’r canllawiau’n cyfeirio at y rhain fel ‘Peidiwch â’u Gwneud’ neu ‘ymyriadau na chânt eu defnyddio fel arfer’. Er y gall y rhain gael eu cynnig gan ddarparwyr eraill, ni fyddant ar gael trwy Ffisiotherapi Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hyd nes y cânt eu hystyried yn ddiogel ac effeithiol.

Er enghraifft:

  • Nid ydym yn cynnig aciwbigo na therapi pigiad ar gyfer poen amhenodol yng ngwaelod y cefn
  • Nid ydym yn cynnig tylino fel triniaeth ar ei phen ei hun – dim ond fel rhan o becyn adsefydlu
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content