Podiatreg

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae ein tîm o bodiatryddion yn cynnig asesiad, cyngor, arweiniad a thriniaeth, yn ôl yr angen, i’ch helpu â phroblemau â’ch traed.

Podiatrist checking lady's feet

Yn eich apwyntiad cyntaf bydd eich cyflwr yn cael ei asesu a bydd cwrs priodol o driniaeth yn cael ei gytuno a all gynnwys cyngor, cwrs byr o driniaeth neu, mewn rhai achosion, ofal mwy hirfaith. Rydyn ni’n eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd.

Mae pob un o’n podiatryddion wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae’r sefydliad hwn yn cadw cofrestr o weithwyr iechyd a gofal proffesiynol gan gynnwys Podiatryddion sy’n bodloni’r safonau angenrheidiol ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd. Gwiriwch y Gofrestr a dewch o hyd i weithiwr iechyd a gofal proffesiynol cofrestredig

Byddwn yn gweithio gyda chi i’ch helpu i wella iechyd eich traed.

Mae ein tîm o Bodiatryddion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth a chyngor at ei gilydd ar gyflyrau yn gysylltiedig â’r traed a’r fferau, ymarferion hunanofal a chymhorthion hunangymorth i’ch cefnogi wrth i chi ofalu am eich traed.

Cyn cysylltu â’r gwasanaeth Podiatreg neu yn y cyfnod cyn gweld Podiatrydd, rydym yn argymell eich bod yn darganfod beth gallwch chi ei wneud i helpu i ofalu am eich traed. Cliciwch y botymau isod am fwy o wybodaeth.

Cyfeirio at Podiatreg

  • Meddygon Teulu, Ymgynghorwyr Arbenigol a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol eraill.
  • Derbynnir atgyfeiriadau cleifion mewnol ysbytai trwy lwyfan e-Cyngor a Chyfathrebu.
  • Gall cleifion wneud atgyfeiriadau gan ddefnyddio ffurflen hunangyfeirio. Ffoniwch 02920 335135 i gael ffurflen.

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol:

  • Cysylltwch â ni fel y gallwn gynnig yr apwyntiad hwn i rywun arall
    Gall methu â mynychu apwyntiad olygu eich bod yn cael eich rhyddhau o Podiatreg
    Cysylltwch â’r gwasanaeth podiatreg ar 02920 335135, E-bost Podcav@wales.nhs.uk

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 12pm a 1.30pm – 4pm

Os oes gennych chi broblem sydd ddim yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda hunanofal, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content