Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Podiatreg

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae ein tîm o bodiatryddion yn cynnig asesiad, cyngor, arweiniad a thriniaeth, yn ôl yr angen, i’ch helpu â phroblemau â’ch traed.

Podiatrist checking lady's feet

Yn eich apwyntiad cyntaf bydd eich cyflwr yn cael ei asesu a bydd cwrs priodol o driniaeth yn cael ei gytuno a all gynnwys cyngor, cwrs byr o driniaeth neu, mewn rhai achosion, ofal mwy hirfaith. Rydyn ni’n eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd.

Mae pob un o’n podiatryddion wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae’r sefydliad hwn yn cadw cofrestr o weithwyr iechyd a gofal proffesiynol gan gynnwys Podiatryddion sy’n bodloni’r safonau angenrheidiol ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd. Gwiriwch y Gofrestr a dewch o hyd i weithiwr iechyd a gofal proffesiynol cofrestredig

Byddwn yn gweithio gyda chi i’ch helpu i wella iechyd eich traed.

Mae ein tîm o Bodiatryddion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth a chyngor at ei gilydd ar gyflyrau yn gysylltiedig â’r traed a’r fferau, ymarferion hunanofal a chymhorthion hunangymorth i’ch cefnogi wrth i chi ofalu am eich traed.

Cyn cysylltu â’r gwasanaeth Podiatreg neu yn y cyfnod cyn gweld Podiatrydd, rydym yn argymell eich bod yn darganfod beth gallwch chi ei wneud i helpu i ofalu am eich traed. Cliciwch y botymau isod am fwy o wybodaeth.

Cyfeirio at Podiatreg

  • Meddygon Teulu, Ymgynghorwyr Arbenigol a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol eraill.
  • Derbynnir atgyfeiriadau cleifion mewnol ysbytai trwy lwyfan e-Cyngor a Chyfathrebu.
  • Gall cleifion wneud atgyfeiriadau gan ddefnyddio ffurflen hunangyfeirio. Ffoniwch 02920 335135 i gael ffurflen.

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol:

  • Cysylltwch â ni fel y gallwn gynnig yr apwyntiad hwn i rywun arall
    Gall methu â mynychu apwyntiad olygu eich bod yn cael eich rhyddhau o Podiatreg
    Cysylltwch â’r gwasanaeth podiatreg ar 02920 335135, E-bost Podcav@wales.nhs.uk

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 12pm a 1.30pm – 4pm

Os oes gennych chi broblem sydd ddim yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda hunanofal, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content