Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mân Weithdrefn Ewinedd

Beth yw Mân Weithdrefn Ewinedd?

Mae mân weithdrefn ewinedd yn sy’n cael ei gwneud i drin problemau ewinedd sy’n achosi poen, fel ewinedd y tyfu ar i mewn. Mae’n golygu tynnu rhan neu’r cyfan o’r casewin o dan anesthetig lleol. Mae’n cael ei wneud fel apwyntiad claf allanol ac mae’n para 1 awr. 

Ingrown toe-nail

Pwy sy’n rhoi Mân Driniaeth Ewinedd?

Bydd y driniaeth yn cael ei pherfformio gan Bodiatregydd hyfforddedig. 

Gall Podiatryddion eraill neu fyfyrwyr Podiatreg fod yn bresennol ar adegau. Dylech ddweud wrth y Podiatregydd os nad ydych chi eisiau iddyn nhw fod yn bresennol.

Beth sy’n digwydd?

Bydd anesthetig lleol yn cael ei roi i waelod dwy ochr y bys troed i’w wneud yn ddideimlad. Os ydych chi’n pryderu am gael pigiad, gallwch ddefnyddio eli diffrwythdra EMLA ar waelod eich bys troed (sydd ar gael gan eich meddyg teulu).

Unwaith y bydd eich bys troed yn ddideimlad:  

 • Bydd cylch rwber bach (rhwymyn tynhau) yn cael ei roi ar y bys troed 
 • Bydd rhan problemus yr ewin yn cael ei dynnu, mewn rhai achosion bydd yr ewin cyfan yn cael ei dynnu 
 • Mae ffenol (cemegyn) yn cael ei roi ar wely’r ewin er mwyn atal yr ewin rhag aildyfu. Chi sy’n dewis a yw’r cemegyn yn cael ei ddefnyddio ai peidio, os nad ydych chi’n gwneud hynny, bydd yr ewin yn aildyfu ond mae’n debygol o fod yn broblemus yn y dyfodol 
 • Mae’r cylch rwber (rhwymyn tynhau) yn cael ei dynnu 
 • Bydd gorchudd mawr trwchus yn cael ei roi ar eich bys troed.

Beth sy’n digwydd wedyn?

 • Byddwch chi’n cael cyfarwyddiadau llafar ac ysgrifenedig a phecyn gorchudd 
 • Bydd eich bys troed yn ddideimlad am hyd at 4 awr 
 • Dylech chi orffwys gyda’ch traed i fyny am 24 awr ar ôl y llawdriniaeth i leihau unrhyw waedu 
 • 24 awr ar ôl y llawdriniaeth bydd angen i chi dynnu’r gorchudd a rhoi un newydd o’r pecyn yn ei le 
 • Unwaith y bydd y gorchudd newydd yn ei le gallwch chi ddychwelyd i weithgareddau dyddiol arferol fel ysgol neu’r gwaith – byddwch yn ofalus gydag esgidiau a pheidiwch â bwrw’ch bys troed.  
 • Bydd angen gwisgo’r gorchudd am tua 6-8 wythnos ond mewn rhai achosion, bydd angen ei wisgo am gyfnod hwy.
 • Os oes angen i chi ddychwelyd i’r adran am adolygiad, cysylltwch â ni – 02920 335 135 
 • Gallwn gynnig apwyntiadau pellach i fonitro sut mae’r bys troed yn gwella os oes angen. Ni ddylech chi gymryd rhan mewn chwaraeon cyswllt na chwaraeon dŵr/nofio tra bod eich bys troed yn gwella

Awgrymiadau defnyddiol

 • Dewch â sandalau neu sliperi i’w gwisgo ar ôl y driniaeth
 • FYDDWCH CHI DDIM yn gallu gyrru adref o’r llawdriniaeth gan y bydd eich bys troed yn ddideimlad 
 • Peidiwch â cherdded na beicio adref oherwydd gall achosi mwy o waedu. Trefnwch lifft adref
 • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo ychydig iawn o boen, os o gwbl, ar ôl y llawdriniaeth ac yn ystod adferiad 
 • Peidiwch ag yfed alcohol am 24 awr cyn nac ar ôl y driniaeth oherwydd gall alcohol yn y llif gwaed achosi mwy o waedu
 • Wrth gael gwared ar y gorchudd swmpus y diwrnod ar ôl y llawdriniaeth, rydym yn argymell gwlychu’r gorchudd er mwyn ei gwneud yn haws i’w dynnu. 

Rhagofalon a Risgiau

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content