Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Hallux Limitus

Sut i drin Hallux Limitus

Ni fydd yr un o’r triniaethau hyn yn gwella Hallux Limitus ond dylent eich helpu i reoli’ch symptomau.

Os oes gennych gochni parhaus, gwres, poen neu chwydd nad yw’n bosibl ei esbonio gan gynnydd mewn gweithgaredd neu esgidiau’n rhwbio, gofynnwch am gyngor meddygol.

  • Shoes with a stiff, rounded soleGall esgidiau gyda gwadnau anhyblyg sydd wedi’u siapio ychydig yn grwn ar draws blaen y droed gyfyngu ar blygu’r cymal wrth gerdded a lleihau symptomau poenus.
  • Gwisgwch esgidiau sy’n ffitio’n dda gyda sawdl isel a lasys, felcro neu strap.
  • Ceisiwch beidio â gwisgo esgidiau gyda gwadnau tenau/hyblyg.
  • Ceisiwch beidio â gwisgo sodlau uchel nac esgidiau cul.
  • I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y daflen sy’n rhoi cyngor ynghylch esgidiau.

ice cubesRhowch becyn iâ (neu becyn pys wedi’u rhewi) mewn lliain sychu llestri ar gymal y bawd am hyd at 20 munud bob dwy i dair awr.

Bydd tylino a symud blaen y droed yn dyner yn helpu i leihau anystwythder y cymal a gwella symudedd.

Gall mewnwadnau y gellir eu prynu dros y cownter neu fewnwadnau rhagnodedig helpu i gynnal a chymryd y pwysau oddi ar gymal y bawd troed.

Trafodwch gyda’ch fferyllydd neu feddyg teulu pa fath o feddyginiaeth lleddfu poen sy’n addas i chi.

Dylech roi cynnig ar y triniaethau hyn am o leiaf 12 wythnos. Os ydych yn sylwi ar welliant, parhewch i ddilyn y triniaethau hyd nes y bydd modd rheoli’ch symptomau.

Os ydych chi wedi dilyn y driniaeth am o leiaf 12 wythnos a dim modd rheoli’ch symptomau, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol am gyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content